Pokyny pro autory

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
Vaše příspěvky jsou redakcí vítány a budou publikovány v co nejkratším čase, jakmile proběhne nutná recenzní a schvalovací procedura tak, aby práce byly co nejdříve u čtenářů. V souhlase s publikační praxí ostatních odborných médií pokládáme za samozřejmé, že po dobu recenzního řízení, nebude Vaše práce publikována v jiném časopise. Je obvyklé, že práce uveřejněna v našem časopise, nebude bez souhlasu redakce publikována jinde. Redakce si vyhrazuje právo zasáhnout ve věci stylu, gramatiky a grafické úpravy. S ohledem na kompatibilitu publikovaných prací s ostatními odbornými periodiky, ke kterým se počítáme, dodržujte, prosím, následující pokyny. Délka příspěvků: • Pro rubriky Praxe, Teorie a Výzkum přijímáme texty do maximálního rozsahu 20 normostran (tj.26 000 znaků včetně mezer); zaslat lze samozřejmě i texty kratší. Do max. rozsahu je zahrnut i abstrakt ve dvou jazycích a literatura. • Pro rubriky Z pošty, Politika a koncepce, Akce přijmeme rádi texty do maximálního rozsahu 10 normostran (13 000 znaků) a samozřejmě kratší. • Recenze knih budiž do rozsahu 5 normostran (7 500 znaků). Nezbytné položky: • Název v češtině (resp. slovenštině) a název v anglickém jazyce • Klíčová slova v češtině (3-5) a key words v angličtině • Abstrakt (souhrn práce v rozsahu 10-15 řádků) a to v češtině i angličtině • Seznam literatury • Informace o autorovi v rozsahu 10 řádků • Ke jménu autora uveďte vždy pracoviště a kontakt na autora, který bude uveřejněn • Kromě recenzí a krátkých zpráv jsou příspěvky recenzovány Recenzní řízení: Recenzní řízení je oboustranně anonymní, pokud to naše malé poměry dovolí. Příspěvky jsou posuzovány dvěma recenzenty. Redakce a redakční rada mají právo text odmítnout ještě před recenzním řízením z důvodů nedodržených pokynů pro autory, případně text vrátit autorovi k doplnění. Pokyny k formální stránce textů: Redakce Psychosomu přijímá původní příspěvky v českém jazyce či slovenštině, které odpovídají odbornému profilu časopisu. Příspěvky posílejte, prosím, v elektronické podobě nejlépe ve formátu WORD, případně rtf, buď elektronickou poštou na adresu redakce (chvala@sktlib.cz) nebo poštou na přiměřeném datovém nosiči (CD). Prosíme, neformátujte text jinak, než umožňuje textový editor Word ve svých „stylech“ a to „Normal“ pro běžný odstavec textu, „Nadpis 1“ pro hlavní nadpis, a „Nadpis 2“ pro mezititulek. Klávesu „Enter“ používejte jen na konci řádku, chcete-li vytvořit nový odstavec. Mezera mezi slovem nebo za čárkou či tečkou před dalším slovem budiž, prosím, jen jedna. Normostránka obsahuje zpravidla 30 řádků po 60 úhozech, velikost písma 12 dpi. Všechny obrázky, tabulky, grafy a jiné přílohy posílejte zvlášť- neformátujte je do textu. V něm jen označte místo jejich umístění. Nepoužívejte odkazy, jako poznámky pod čarou či za textem pomocí funkce „Vložit“. Pokyny pro citování: V zájmu shodného uvádění citované literatury (a citací v textu), prosíme o dodržení následujícího vzoru. Seznam literatury je uspořádán abecedně podle příjmení autora. V textu jsou odkazy na literaturu uváděny příjmením autora a rokem vydání práce, při více pracích jednoho autora v jednom roce rozlišujte práce písmeny malé abecedy (2005a, 2005b). V případě dvou autorů uvádějte oba autory. U tří a více autorů lze uvést pouze prvního autora a doplnit zkratku et al. V seznamu literatury se užívá plné formy citací, důsledně celý název knihy, podtitul knihy, místo vydání: nakladatel; u časopisů vždy ročník, (číslo) a strany v časopisu (viz níže). Lze citovat i zdroje z internetu- vždy s uvedením internetové adresy s datem stažení (vyhledání) textu. Příklady citací v textu: • Citace práce jediného autora: … Lieb (1992) soudí, že… nebo: Jak tvrdí někteří autoři (Lieb, 1992 nebo jinak: srov.Lieb, 1992 nebo viz: Lieb, 1992) • Citace práce více autorů: Uexküll a kol. (2003) uvádějí… nebo Trapková a Chvála (2004) se domnívají… • Odkazy na více zdrojů: V literatuře se tento názor běžně vyskytuje (Glaeson, 1985; Šulová 2004) • Přímá citace autora (v přímé citaci se uvádí strana, na níž se pasáž v původní práci nachází): …Je třeba zdůraznit, že „tento názor je nový, právě tak jako starý.“ (Lieb, 1992, s.12) • Zvolte si jednu z více možností a tu pak držte v celém textu stejnou. Všechny citované práce uveďte na konci článku v oddílu LITERATURA abecedně seřrazené. Neuvádějte zde práce, které jste v textu nezmínili.

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0