EDITORIAL

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

Uzávěrka čísla 4/2018 dne 15. 12. 2018, recenzní řízení bylo uzavřeno 15. 12. 2018
Původní práce procházejí recenzním řízením s výjimkou krátkých zpráv, recenzí knih a diskusních příspěvků. Foto, grafická úprava V. Chvála. The articles are peer-reviewed. Pro redakční zpracování používáme Word, zpracování fotografií v Zoner Photo Studio. Internetová verze na otevřené platformě Joomla. Zdarma dostupná na adrese www.psychosom.cz. Autor stránek Design Point, s.r.o. www.dpoint.cz 

CHVÁLA V.: BEZ KONCEPTU

Čtenář Psychosomu, který se vrací, mohl si už dávno povšimnout, že tento časopis vzniká takříkajíc bez konceptu. Nezbývá mi než s ním souhlasit. S minimálními náklady v prostředí, kde medicínské časopisy plné reklam na křídovém papíře nějak přežívají i v době internetu, jsme si už dávno udělali z nouze ctnost.

Číst více

PRO PRAXI

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

KABÁT J.: PŘÍBĚHY NAŠICH PACIENTŮ s.187-196

Příběhy některých našich pacientů jsou velmi neobvyklé, jejich osudy těžké a léčba svízelná. Zvláště při absenci základní psychosomatické péče v ordinacích lékařů různých odborností a lékařů prvního kontaktu. Všichni víme, jak je v psychosomatické terapii důležitá týmová a mezioborová spolupráce. Ale bohužel máme zkušenost i s tím, jak je těžké ji někdy s lékaři navázat. A o tom jsou následující dva případy. Také možná o tenkém ledě, na kterém se s psychosomatickými pacienty někdy můžeme ocitnout.

Číst více

TEORIE

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

STACKEOVÁ D., TERYNGEL A.: MUSKULÁRNÍ DYSMORFIE – DIAGNÓZA DNEŠNÍCH DOSPÍVAJÍCÍCH MUŽŮ? 

Předložená stať popisuje muskulární dysmorfii jako diagnózu, jejíž výskyt je na vzestupu díky stále větší oblíbenosti cvičení ve fitness centrech. Těžké formy této poruchy mohou podobně, jako je tomu u psychogenních poruch příjmu potravy, znamenat riziko dlouhodobého poškození zdraví či až ohrožení života.

Číst více

TÉMA:GENDER I

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

PONĚŠICKÝ J.: PSYCHODYNAMIKA ŽENSKÉ A MUŽSKÉ GENDEROVÉ IDENTITY

Autor se ve svém článku zabývá rozdílností žen a mužů, a to jak z hlediska jejich prožívání (z pohledu zevnitř), tak i z hlediska popisu jejich vztahové dynamiky a chování. Snaží se překonat současnou dichotomii mezi formováním osobnosti kulturně-politickými vlivy a genuinním vývojem od narození, kterému se podrobně věnuje.

Číst více

TÉMA:GENDER II

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

LABUSOVÁ E.: (NE)RODIČ
Zamyšlení nad seminářem k dokumentu Jany Počtové a nad stavem současné (ne)rodiny

Film (Ne)rodič jsem shlédla na nedávném Dni rodinné terapie, za moderování celé akce terapeuty Vladislavem Chválou a Ludmilou Trapkovou a ve společnosti několika desítek kolegyň a kolegů. I oni, podobně jako já, tráví své pracovní dny nasloucháním příběhům současných (ne)rodin. Všichni se dle svých sil a schopností snažíme rozplétat lidské osudy a pomáhat porozumět bolestným symptomům, jimž soužití v nejbližších vztazích dává vzniknout.

Číst více

TÉMA:GENDER III

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

CHVÁLA V.: RODINA SE MĚNÍ.NE VŠECHNY VARIANTY JSOU PRO DĚTI STEJNĚ UŽITEČNÉ.

O tom, že se uspořádání dospělých kolem dětí přiváděných na svět v liberální společnosti proměňuje, nemůže být pochyb. Dospělé už nikdo nenutí, aby své soužití potvrdili sňatkem, nikdo jim nebrání v rozchodu v libovolném okamžiku rodičovství. Být nesezdaný nebo rozvedený je stejně normální, jako být ženatý či vdaná.

Číst více

POLITIKA

Hodnocení uživatelů: 3 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

STACKEOVÁ D.: ZPRÁVA O SOUČASNÉM STAVU VÝUKY PSYCHOSOMATIKY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ČR

V tomto článku bychom čtenářům rádi předložili výsledky šetření, jež proběhlo v podzimních měsících roku 2018 na základě iniciativy výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS s cílem zmapovat současný stav výuky psychosomatiky na vysokých školách v ČR. Jménem výboru jsem jako jeho pověřený člen oslovila proděkany lékařských fakult, dále fakult, na kterých se studují nelékařské zdravotnické obory, obzvláště pak fyzioterapie, a rovněž fakult humanitních, na kterých se studuje psychologie či pedagogika. Primárním cílem šetření však bylo zmapovat stav výuky psychosomatiky u studentů medicíny.

Číst více

POLITIKA II

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

NÁVRH HLAVNÍCH TEMATICKÝCH OKRUHŮ PRO VÝUKU PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH

Výbor Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP mapuje situaci v pregraduální výuce lékařů z hlediska teorie psychosomatické medicíny. Je jasné, že je jí věnováno velmi málo pozornosti a proto jsou naši lékaři vystaveni v praxi obtížím, které jsou spojeny s psychosomatickými pacienty. Bez znalosti psychosomatiky se pak mnozí z nich uchylují k léčitelským nebo dokonce šarlatánským praktikám a jsou za to ostatními kolegy kritizováni. Ale jak se mají dovědět o psychosomatice? Proto jsme připravili návrh témat, která by bylo třeba vyučovat na lékařských fakultách.

Číst více

DISKUSE

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

Z DOPISU STUDENTKY LÉKAŘSKÉ FAKULTY
…A pak mám ještě jednu takovou troufalou otázku/přání. Drží se mě poslední dva roky (vlastně od té doby, co jsme ve škole došli ke klinické praxi) takové přání a možná trochu výčitka fakultě – ráda bych na škole měla kurz komunikace, rozumného přístupu k pacientovi. Je to ode mě dost naivní představa,...

Číst více

DISKUSE II

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

TELEC I.: KRITIKA SNAHY O ZRUŠENÍ POVOLÁNÍ TERAPEUTA A SPECIALISTY TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY

S účinností od září 2017 byla u nás legálně zavedena dvě nelékařská zdravotnická povolání: terapeut nebo specialista tradiční čínské medicíny. Tím byly současně zřízeny obory zdravotních služeb na trhu. Přijato bylo několik předpisů s předpokladem ještě dalšího předpisu. Podrobnostmi jsme se obšírně zabývali v příspěvcích Terapeut nebo specialista tradiční čínské medicíny a Akupunktura jako problém zdravotnického práva. Zavádění nových zdravotnických povolání a oborů zdravotních služeb do praxe obvykle vyžaduje čas, někdy i pár let. Některé věci také „dozrávají“ až za pochodu.

Číst více

RECENZE

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

HONZÁK R.: RADKOVSKÁ I, HOŘEJŠÍ J: ASPERGERŮV SYNDROM. ŽIVOT POD SPOLEČENSKÝM TLAKEM
(Galén, Praha, 2018, 165 s.ISBN 978-80-7492-386-9. Cena (v Luxoru) 171.- Kč)

Na seminářích o biblioterapii se doporučuje, aby knihy a další artefakty věnované životu nemocných, postižených a těžce se probíjejících četli v první řadě, a především jejich blízcí, pečovatelé, ošetřovatelé, učitelé zdravotníci, protože se z nich dozvědí stokrát víc než z učebnic a přednášek. A také postižení, aby viděli, že nejsou sami.

Číst více

RECENZE II

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

ŠÍPEK J.: KE KNIZE RAUDENSKÁ J., JAVŮRKOVÁ A., VARRASI G. (EDS.) PAIN: MANAGEMENT, ISSUES AND CONTROVERSIES

Vydavatelství Nova Science Publishers, New York vydalo v roce 2017 další publikaci zaměřenou na téma bolesti. Podobně jako u knihy The Psychological Context of Labour Pain (New York: Nova Science Publischers, Inc. 2016) texty vytvořila a sestavila trojice již zkušených editorů.

Číst více