PSYCHOSOM 3-4/2020

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
Obsah čísla

Uzávěrka čísla 3-4/2020 dne 30. 11. 2020, recenzní řízení bylo uzavřeno 15.11.2020

Původní práce procházejí recenzním řízením s výjimkou krátkých zpráv, recenzí knih a diskusních příspěvků. Foto, grafická úprava V. Chvála. The articles are peer-reviewed. Pro redakční zpracování používáme Word, zpracování fotografií v Zoner Photo Studio. Internetová verze na otevřené platformě Joomla. Zdarma dostupná na adrese www.psychosom.cz. Autor webu Web7master s.r.o., www.web7master.com

ISSN 2336-7741 (Print)

ISSN 1214-6102 (Online)

MK ČR E 187 84, registrace ERIH PLUS

© LIRTAPS, o. p. s.

PSYCHOSOM je kompletně archivován Národní lékařskou knihovnou:

http://kramerius.medvik.cz/search/handle/uuid:MED00013903  

Vychází 4× ročně

Číst více

EDITORIAL

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

VLADISLAV CHVÁLA: MLČETI ZLATO

Ale co mi zbývá, někdo úvodník napsat musí. I když, jak říkám, mlčeti zlato. Pandemie přišla s podzimem ve své druhé vlně v podobě mnohem méně virtuální, než jak jsme ji tady v Čechách zakusili s příchodem jara. A to byla past.  Zdálo se, že celý ten humbuk kolem pandemie je jen planý poplach, jaký se zdálo před časem WHO vyvolávat kolem ptačí a prasečí chřipky. Nemocné vidět nebylo, ale marně nakoupené zásoby antivirotik ve skladech rezerv státu po jejich expiraci ano. To, v kombinaci s nezvyklým omezením svobod, zřejmě zmátlo překvapivě především psychosomatiky.

Číst více

PRO PRAXI

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

LAPKOVA Z.: HRANICE PSYCHOSOMATICKÉ KONZULTACE A PSYCHOTERAPIE U POHLEDU SOMATICKÉ LÉKAŘKY

SOUHRN: Hlavním tématem v článku je schopnost lékaře rozpoznat hranice mezi psychosomatickou konzultací a psychoterapií. Každý lékař, jakéhokoli základního oboru medicíny, který se věnuje vzdělávání v psychosomatice a nemá psychoterapeutický výcvik se dostane na toto rozmezí. Kam až může dojít a neublížit?

Číst více

TEORIE

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

ABSTRAKT: KOLÁŘ P.: PÁTRÁNÍ PO PŮVODU PSYCHOSOMATICKÉHO MYŠLENÍ V DÍLE GEORGA GRODDECKA

Psychosomatické myšlení, jehož hlavním motivem je návrat k chápání zdraví a nemoci v biop-sychosociálních souvislostech, se formovalo na přelomu 19. a 20. století na území nynějšího Německa a Rakouska. Zásadním dílem k tomu přispěli zastánci různých psychoanalytických směrů, především Sigmund Freud, Alfred Adler a Georg Groddeck, jehož život a svérázné myšlení jsou náplní tohoto článku. Jeho hlavním posláním bylo odmítnutí dualismu těla a duše při léčení somatických a psychických chorob, k čemuž mu sloužilo tajemné „Ono“, zaštiťující oba tyto pojmy vztahující se k lidské bytosti.

Číst více

VÝZKUM

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

KELČÍKOVÁ S., MAZÚCHOVÁ L., MELCHIORYOVÁ P., KELČÍK R.: ROZHODUJÚCE FAKTORY MOTIVÁCIE ŽIEN VO VZŤAHU K PREVENTÍVNEJ GYNEKOLOGICKEJ PREHLIADKE

Cieľ: Identifikovať faktory, ktoré ovplyvňujú návštevnosť žien vo vzťahu k preventívnej gynekologickej prehliadke z aspektu vybraných individuálnych charakteristík (vek, vzdelanie, bydlisko, geografické členenie SR a pohlavie gynekológa).

Číst více

REFLEXE

Hodnocení uživatelů: 4 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

STANISLAV KOMÁREK: ZAPOVĚZENÉ MYŠLENKY

Není nezajímavo si uvědomit a zopakovat, které myšlenky jsou v dnešním světě „zakázané“ a nesmějí se svobodně ventilovat – v typickém případě nenásleduje hned uvěznění, ale veřejný mobbing zcela jistě. Každá doba nějaké zakázané myšlenky měla, to není věc neobvyklá ani ojedinělá, ale žádná k tomu nevyhlašovala do světa, že ji charakterizuje svoboda slova: dnešní stav působí v něčem podobně, jako když Sovětský svaz kdysi roztruboval, že je nejdemokratičtější zemí světa. Polynéský termín tabu (též tapu či tepu), zpopularizovaný pro myšlenkové rituální zápovědi Freudem, znamenal původně jakýkoli „vyšší“ zákaz, třeba i trhání ovoce z určitého stromu.

Číst více

REFLEXE 2

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

EVA KŘÍŽOVÁ: FOUCAULTOVA INTELEKTUÁLNÍ VIZE SE STÁVÁ ZJEVNÝM PROROCTVÍM

Je fascinující sledovat, jak se myšlenky výjimečných intelektuálů naplní reálným obsahem s odstupem někdy století, někdy desetiletí. Když jsem kdysi četla knihy Ericha Fromma, v nichž rozebírá rizika konzumerismu pro přírodu i vztahy, zůstalo mi záhadou, jak mohl předvídat skutečně devastující rozsah spotřební civilizace, který nastal na konci 20. století a dále zesiloval ve století současném, ale rozhodně nebyl pozorovatelný v období těsně poválečném, kdy svá díla publikoval.

Číst více

RECENZE (1)

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

DAVID SKORUNKA: MYSL, MOZEK A VZTAHY OPTIKOU INTERPERSONÁLNÍ NEUROBIOLOGIE

Už je to dávno, kdy jsem se účastnil před-atestačního vzdělávacího kurzu v psychiatrii a otráveně poslouchal výklad jednoho z lektorů kurzu. Probíraly se biologické mechanismy vzniku závažných duševních poruch, takže jsme se tehdy dozvěděli mnoho detailů o neuronálních spojích, neurotransmiterových systémech, druhých a třetích poslech atd. Prostě o všech možných aktérech složitých dějů v lidském mozku, které dle mnohých vědců a psychiatrů hrají důležitou roli v etiopatogenezi duševních poruch. Nějak jsem v té záplavě informací o mikrosvětě nebyl schopen najít propojení s klinickou praxí a vůbec v ní zahlédnout celého člověka.

Číst více

RECENZE (2)

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

RADKIN HONZÁK: RECENZE KNIHY LADISLAV KABELKA: NEMOCNÉ ROZHOVORY (VYDÁVÁ GRADA) 

Pacienti, kteří prošli Moodyho fenoménem neboli zážitkem blízkým smrti, popisují doprovázející osobu, kterou podle řecké mytologie je Hermes v jedné ze svých mnoha rolí. Ten poskytuje pocit klidu a bezpečí. Než ale dojdeme na konci života k řece Styx, pocit klidu a bezpečí nám často schází. Thanatologie – obor věnující se umírání – ukazuje, že takové přijetí konce, jaké popsala Božena Němcová u své babičky, nastává málokdy.

Číst více

RECENZE (3)

Hodnocení uživatelů: 3 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

ALENA VEČEŘOVÁ PROCHÁZKOVÁ PŘEČETLA ZA VÁS: TATIANA NEVES: ŽIVOT V ZRCADLE PSYCHOTERAPIE
– I. DÍL: EMOCIONÁLNÍ ROZMĚR. (Praha, Triton, 2020, 200 s.) 

Portugalská psychoterapeutka Tati Neves je jednou z lektorek biosyntézy, které vyučují na mezinárodní úrovni a pravidelně přijíždějí do ČR podílet se na přípravě a výcviku budoucích biosyntetických terapeutů. Máme tak možnost doslova na vlastní kůži zažívat bohatství integrace současných neurovědních poznatků, znalostí o psychosomatice a epigenetice, znalostí z psychoterapeutické praxe, propojení s biosyntézou a originálními technikami sebeuvědomování, které Tati předává na svých workshopech.

Číst více

POLITIKA, KONCEPCE

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

V.Chvála: PROČ POTŘEBUJEME PRO NOVOU ZVLÁŠTNÍ ODBORNOU ZPŮSOBILOST NOVÉ KÓDY?

Podle vyhlášky č. 286/2013 Sb. je obor psychosomatika (909) nástavbovým oborem. A zůstává nástavbovým oborem certifikovaných kurzů podle § 21 zák. č. 95/2004 Sb. i podle bodu 35. příl. 1 vyhl. č. 152/2018 Sb. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů, která nabyla účinnosti dne 18. srpna 2018 ve všech věcně připadajících základních oborech specializačního vzdělávání.

Číst více

NÁSTROJE PSYCHOSOMATIKY

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

PSYCHOSOMATIKA 2020: NÁSTROJE PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY

Monografie 12ti autorů se zabývá aktuálními otázkami psychosomatické medicíny s důrazem na její nástroje.
Možnosti jsou v psychosomatické medicíně velmi široké a pestré. Právě volba individuálně vhodných terapeutických nástrojů u psychosomatického pacienta je jednou z klíčových dovedností odborníků na psychosomatiku, jež klade vysoké nároky na jejich vzdělání nejen v medicíně, ale i dalších oborech, především v psychologii a psychoterapii.

Číst více

LITERÁRNÍ KOUTEK

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

KAREL ČAPEK: ZÁVRAŤ 

„Svědomí,” pravil pan Lacina, „tomu se už tak neříká; teď se to jmenuje potlačené představy, ale to máte prašť jako uhoď. Já nevím, zná-li někdo z vás případ s tím fabrikantem Gierkem. To byl moc bohatý a takový nóbl člověk, veliký a silný jako sloup; říkalo se, že je vdovec, ale jinak o něm nikdo nic nevěděl, taková to byla uzavřená povaha. Tedy když už mu bylo hodně přes čtyřicet, zamiloval se do takové hezoučké malé panenky, sedmnáct let jí bylo a byla tak krásná, že se až člověku dech tajil; tahle skutečná krása, to ti tak nějak sevře srdce takovou lítostí nebo něhou nebo čím. A to děvčátko si Gierke vzal, protože to byl veliký a bohatý Gierke.

Číst více

VÝCVIK V RT BUDE

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

RODINNÁ TERAPIE PSYCHOSOMATICKÝCH PORUCH V LIBERCI (L.TRAPKOVÁ & V.CHVÁLA)

Už sedmý běh čtyřletého komplexního vzdělávacího programu v rodinné terapii psychosomatických poruch, dosud vždy schváleného pro práci ve zdravotnictví, se chystáme zahájit na podzim 2021. Je určen pro lékaře, psychology a další odborníky, kteří pracují s rodinami a psychosomatickými pacienty. Podmínkou přijetí je absolvování víkendového semináře Časová osa v našem institutu (LIRTAPS: www.lirtaps.cz). Přihlášky na seminář i do výcviku posílejte na adresu menclova@lirtaps.cz.

Číst více

MEMORANDUM MEZI SPM a ČPtS

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

MEMORANDUM MEZI SPM ČLS JEP A ČPtS ČLS JEP O PSYCHOTERAPII. 

Zástupci obou dvou společností jsou si vědomi stále nedostatečného podílu psychoterapeutické péče v klinické praxi u pacientů s duševními a psychosomatickými poruchami, ačkoliv existují důkazy pro její efektivitu a psychoterapie je součástí doporučených postupů léčby u řady poruch. V psychosomatické medicíně jde v první řadě o chronická onemocnění a o tzv. medicínsky nevysvětlené příznaky (medically unexplained symptoms; MUS), kde rozsah psychosomatického vzdělávání lékařů nestačí. Je zde potřebná integrace poznatků z psychologie, psychoterapie a interdisciplinární spolupráce.

Číst více