PSYCHOSOM 1/2021

Hodnocení uživatelů: 4 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
Obsah čísla

Uzávěrka čísla 1/2021 dne 1. 3. 2021, recenzní řízení bylo uzavřeno 15.2.2021

Původní práce procházejí recenzním řízením s výjimkou krátkých zpráv, recenzí knih a diskusních příspěvků. Foto, grafická úprava V. Chvála. Další foto Pixabay. The articles are peer-reviewed. Pro redakční zpracování používáme Word, zpracování fotografií v Zoner Photo Studio. Internetová verze na otevřené platformě Joomla. Zdarma dostupná na adrese www.psychosom.cz. Autor webu Web7master s.r.o., www.web7master.com

Vychází 4× ročně, Cena jednoho čísla 150 Kč, roční předplatné 500 Kč, objednávky na adrese redakce. Plné texty, archiv na www.psychosom.cz

Číst více

EDITORIAL

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

CHVÁLA V.: AŽ SE PRACHY V PRACH OBRÁTÍ

Nevím, jak promluvit o problému peněz. Nerad bych, aby to znělo levicově. Levicových nápadů o kapitálu jsme si užili víc než dost. Taky nad nimi nechci naříkat. To teď dělá skoro každý. Tady v psychosomatickém kontextu by se spíš hodil nějaký biologizující příměr, třeba o krevním oběhu. Jistě nic originálního, když se podíváme na peníze jako na médium, odpovídající krevnímu oběhu: kam tečou, tam se rozvíjí život společnosti, bují a mohutně se diferencují jeho formy. Kam přestanou proudit, život se zastavuje.

Číst více

TEORIE

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

PONĚŠICKÝ J.: STRACH, VINA, STUD A ODVAHA K ŽITÍ

Souhrn: O strachu bylo napsáno množství knih. Psychoanalýza rozeznává aktuální strach, který je možno chápat jako akutní panický strach s hrozbou ztráty sebekontroly, a mnohem častější signální strach, jenž signalizuje obavu z ohrožení některé důležité vitální potřeby či funkce. Ten poslední má důležitý (evoluční) význam pro přežití, je-li však neadekvátní, stává se zátěží.

Číst více

KRÁTCE 2

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

HLUBOCE ZAKOŘENĚNÉ: MATEŘSKÁ EMPATIE SPOJENÁ S „EPIGENETICKÝMI“ ZMĚNAMI GENU PRO OXYTOCIN

Vědci ukazují, že modifikace genu pro oxytocin koreluje s osobním utrpením, emoční reakcí související s empatií: Chování rodičů je úzce spojeno se schopností vcítit se do svých dětí. Abychom tedy lépe pochopili, proč někteří rodiče reagují na určité situace určitým způsobem, je zásadní získat vhled do toho, jak je empatie formována. Vědci nyní osvětlili vzájemnou propojenost mezi genem pro oxytocin, strukturou mozku a mateřskou empatií.

Číst více

KRÁTCE 3

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

KDY JE TERAPIE NEJÚČINNĚJŠÍ?

Nový výzkum naznačuje, že pacienti dosahují většího pokroku v překonávání úzkosti, obav a fobií, když jsou jejich terapeutické schůzky naplánovány ráno. Studie zjistila, že ranní sezení pomohlo pacientům s psychoterapií lépe překonat paniku a úzkost a fobické vyhýbání se, zčásti proto, že hladiny kortizolu – přirozeně se vyskytujícího hormonu – jsou v té době nejvyšší, uvedla klinická psycholožka Alicia E. Meuret, Southern Methodist University, Dallas.

Číst více

KRÁTCE 4

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

ČÍM SE PODOBÁME DELFÍNŮM A ČÍM SE OD NICH LIŠÍME

Osobnostní charakteristiky člověka vycházejí z genetických kořenů a jsou dále modifikovány prostředím v nejširším smyslu slova tak, aby optimalizovaly schopnost přizpůsobení, přežití, reprodukčního úspěchu a delšího dožití. Totéž můžeme předpokládat také u ostatních, zejména blízkých druhů. Člověk se nevyznačuje tak silnou přítomností vlastnosti zvané dominance, jako jeho non-humánní příbuzní, u nichž to vede k hierarchicky uspořádanému společenství; lidské společenství je mnohem rovnostářštější.

Číst více

KRÁTCE 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

POTENCIÁLNÍ ROLE OBLASTÍ MOZKU VE STRESU A KVALITA METOD VYVOLÁVAJÍCÍCH STRES

Různé experimentální metody údajně vyvolávající stres byly metaanalyticky sledovány. Šlo o 31 studií s použitím funkční magnetické rezonance, kdy zátěžové testy byly aplikovány celkem 1279 pokusným osobám a zjišťována přitom aktivace mozkových struktur podílejících se na stresové odpovědi. Sledované oblasti zahrnovaly následující struktury:

Číst více

VÝZKUM

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

STACKEOVÁ D., BŘEZNÁ B.: PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHOSOMATICKÉ ASPEKTY KOŽNÍCH ONEMOCNĚNÍ A JEJICH VÝZNAM PRO PSYCHOTERAPII

Kožní onemocnění jsou z psychologického hlediska specifická, což je dáno tím, že kůže jako orgán má pro psychiku zvláštní význam. Psychosomatická medicína hledá možné psychosomatické souvislosti příčin kožních onemocnění a zkoumá jejich dopad na psychické i psychosomatické zdraví. Předložená stať se zabývá touto problematikou a popisuje výsledky studie provedené u skupiny respondentů trpících kožními onemocněními, převážně lupénkou a také vitiligem.

Číst více

ÚVAHY

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

STANISLAV KOMÁREK: OSUDOSTROJ

Nic se v současné době tolik necení, jako když se člověk „vzbouří“ proti Osudu a provede či má něco, co by za běžných okolností učinit či mít nemohl – kvadruplegik skáče o tyči, dva homosexuálové mají dítě, oligofrenik získá univerzitní diplom. Patří k tomu samozřejmě i zdárné přežívání těch, kdo by za běžných okolností byli zasvěceni smrti. Medicínsko-průmyslový komplex (MPK) se svými klinikami, poliklinikami, vysokými a středními školami, výrobci lékařské techniky a farmak, zdravotními pojišťovnami atd. představuje jedno obrovské soustrojí k odvracení přirozeného běhu věcí, jinými slovy Osudu, jakýsi „osudostroj“.

Číst více

ÚVAHY 2

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

ONDŘEJ MASNER: PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA VE VZTAHU K BIOLOGICKÉ MEDICÍNĚ

Nedávno jsem si na blogu Radkina Honzáka (aktuálně.cz) se zájmem přečetl příspěvek Vladislava Chvály o tom, kdo je psychosomatikem a kdo jím není („Ne každý, kdo si říká PSYCHOSOMATIK, jím skutečně je. Pozor!!“ z 15. 12. 2020). Zaujalo mě jeho pozorování, že řada psychosomatických lékařů se časem začne ostře vyhraňovat vůči svému původnímu lékařskému vzdělání, vůči biologicky orientované medicíně.

Číst více

RECENZE

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

DAVID SKORUNKA: KE SVOBODĚ POTŘEBUJEME ZDRAVÍ, PRO ZDRAVÍ POTŘEBUJEME JEDEN DRUHÉHO 

Někteří systemičtí terapeuti v minulosti tvrdili, že pro úspěšnou terapii není nutné rozumět tomu, jak problémy v rodině a potíže u některých členů rodiny vznikly. V medicíně je něco takového nepředstavitelné. Jak bychom mohli pacienta léčit, když neznáme příčinu a mechanismy vzniku onemocnění? Tento i na tehdejší dobu radikální názor neodolal zubu času a vývoji rodinné/systemické terapie.

Číst více

RECENZE

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

HONZÁK R.: RECENZE KNIHY JANA PONĚŠICKÉHO: PROCES ZMĚNY V DYNAMICKÉ PSYCHOTERAPII

Málokdo dotahuje kořeny dynamické psychoterapie až k Mesmerovi, jehož teorie byla posudkem komise francouzské akademie zatracena a o několik let později naopak posudkem experta berlínské akademie požehnána a vložila tak všem svým dětem tuhle dvojznačnost do vínku. Mesmerových myšlenek se ujal James Braid, po něm Jean Marie Charcot a už tu máme Freuda se všemi odpadlíky a mnoha květy rozkvétající dynamické školy.

Číst více

POLITIKA, KONCEPCE

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

NÁVRH KONCEPCE OBORU: 909 Psychosomatická medicína

Přinášíme žhavé téma: návrh koncepce oboru psychosomatická medicína, které je právě na stole ve výboru SPM ČLS JEP. Bez koncepce s námi nechtějí jednat úředníci MZ a pojišťoven o kódech za lekařské výkony v psychosomatice. Text je v procesu.

Číst více

LITERÁRNÍ KOUTEK

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Gabriel García Márquez: Láska za časů cholery

Nejdřív ze všeho se ujal vlády v otcově ordinaci. Tvrdý a přísný anglický nábytek, jehož dřevo povzdychávalo v předjitřním chladu, nechal stát, kde byl, zato poslal na půdu veškeré traktáty místokrálovské učenosti a ro-mantické medicíny a do zasklených polic na-rovnal pojednání nové francouzské školy. Svěsil vyšisované barvotisky kromě hippokratovské přísahy vytištěné gotickým písmem a obrázku lékaře zápasícího se smrtkou nad nahým tělem pacientky a místo nich rozvěsil vedle jediného otcova diplomu svá vlastní početná a rozmanitá osvědčení, která s výtečným prospěchem získal na různých evropských školách.

Číst více