Naši předchůdci

cyklostylPřed Psychosomem tady byl podobný zdroj KONTEXT, který vydával Petr Boš, pedopsychiatr a rodinný terapeut. Bulletin sekce rodinných terapeutů, který vydával 4x ročně po více než 10 let, tiskl na cyklostylu a vyráběl doslova na koleně, byl pro nás příkladem. Na něj jsme navázali nejprve bulletinem Soft-Fórum a později Psych@Somem, zpravodajem psychosomatické a psychoterapeutické medicíny, který spolupracoval s psychosomatickou sekcí Psychiatrické společnosti a byl s ní personálně svázán. 

Od roku 2009 vážně

stroj ctverecOd roku 2009 je časopis registrován MK ČR E 18784 a na jeho vytváření má možnost se podílet řada vysokoškolských pracovišť prostřednictvím svých zástupců v poradním sboru. Je to médium určené především ke spolupráci všech, kdo se podílejí na poznání a léčbě komplikovaných bio-psycho-sociálně podmíněných poruch, ať už v medicínské praxi či v humanitních oborech, výzkumníků i kliniků a studentů těchto oborů. Po celou dobu si toto médium uchovává nezávislost na zdravotnickém průmyslu a dříve než většina českých odborných časopisů prezentuje fakt, že vychází nezávisle na farmaceutickém průmyslu.

Těžké začátky

psaci stroj ctverecČasopis byl založen začátkem roku 2003 jako bulletin pro potřeby psychosomatické sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Od té doby vycházel zprvu 4× a v dalších letech 6× ročně, tedy do konce roku 2008 celkem 34 čísel. Od r. 2014 vychází v úzké spolupráci se Společností psychosomatické medicíny ČLS JEP. Všechna čísla od začátku roku 2004 jsou uveřejněna na internetu a dostupná na adrese Libereckého institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny zde.
 

Konečně uznání...

KratochvílNesnadná byla naše cesta mezi vědecká média, tedy do seznamu odborných časopisů, které vydává RIV. PO několika letech jsme se dočkali: Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 299. zasedání dne 28. 11. 2014 zařadila Psychosom do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Od r.2016 je indexován v norské databázi odborných časopisů ERIH PLUS
 
 
  
ISSN 2336-7741 (Print)
ISSN 1214-6102 (Online)
MK ČR E 187 84
© LIRTAPS, o. p. s.
PSYCHOSOM je kompletně archivován Národní lékařskou knihovnou: Kramerius