Cyklus přednášek zaměřených na teorii a praxi skupinové dynamiky

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
otevírá Institut skupinové analýzy (IGA Praha), řádný člen E.G.A.T.I.N, evropské sítě výcvikových institutů skupinové analýzy. Je určený pro kandidáty skupinově analytického výcviku (pro ně je cena prvního celku 6750,- Kč); a dále pro ty, kteří nejsou kandidáty, ale mají alespoň započatý jiný skupinový výcvik, jsou klinickými pracovníky a mají či měli zkušenost s vedením terapeutických skupin (zde je cena prvního celku 8100,- Kč). Výuka proběhne seminární formou v uvedených termínech vždy od 15.30 do 18.15. v prostorách Psychoterapeutického střediska Břehová, Břehová 3, Praha 1. Lektory jsou skupinoví analytici Marie Hošková, Helena Klímová, Ivana Růžičková, Petr Junek, Karel Koblic, Ondřej Pěč, Luděk Vrba. Kontakt pro zájemce: info@igapraha.cz

I. Základy dynamických teorií (90 hod.) – rok 2011.

07.01. Kořeny dynamické psychoterapie: Freud, topografický a strukturální modely mysli. 28.01. Totem a tabu, nevědomá spojenectví (R.Kaes). 18.02. Narcistický vývoj, self systém. 11.03. Internalizační a externalizační procesy, obranné mechanismy. 01.04. Raný vývoj, vývojové modely. 15.04. Teorie konfliktu, typy zvládání konfliktu (včetně skupinového aspektu), strukturalisté, škola objektních vztahů. 13.05. Kleiniáni a neokleiniáni, interpersonalisté, tzv. francouzská škola. 03.06. Bion, nezávislí, Kohut, Ogden, Bollas a další tzv. moderní. 24.06. Bowlby, Stern, Kernberg, mentalizace, Ryle. 02.09. Tvorba symptomu a charakteru. Práce se sny. Obě hlediska (intrapsychické, interpersonální). 23.09. Neurózy. Perverze. 14.10. Poruchy emocí. Hypochondrický, schizoidní, paranoidní, psychosomatický způsob zpracování konfliktů, adaptační a maladaptivní hledisko. 04.11. Psychotický způsob zpracování konfliktů a maladaptace. Hraniční porucha osobnosti – TFP. 25.11. Přenos a protipřenos – historické a teoretické hledisko. Psychodynamická diagnostika se zřetelem na internalizaci vztahových uspořádání. Dynamika a uspořádání úvodního psychodynamického interview. Indikační kritéria. II. Skupinová analýza (114 hod.) 1.       Freudova teorie skupiny, Freud a Foulkes – úvod do problematiky dynamiky skupiny. 2.      Foulkesova koncepce skupinové analýzy – teorie celostní a sociální (Elias). Sociální a kulturní základ skupinové analýzy. 3.      Bionova koncepce skupinového nevědomí. Základní předpoklady. 4.      Jiné teorie koncepce skupinové psychoterapie: kleiniánský model, model objektních vztahů, psychoterapie. 5.      Teorie Self ve skupině. Intersubjektivita – dilema interpersonální a intrapsychické. 6.      Skupinové nevědomí – matrix: teorie a skupinová funkce matrix, fenomenologie působení matrix. 7.      Průvodce – vývoj pojmu, pojetí dnes. Naslouchající funkce průvodce. 8.      Funkce průvodce ve skupině-pokr.: dynamická administrace a základní org.skupiny, výběr členů, kontrakt. Vstupní rozhovor. Volně plynoucí komunikace – volné asociace ve skupině. 9.      Základní procesy ve skupinové analýze: zrcadlení, rezonance, umisťování, překládání, prolínání/shlukování. Kontext. Dynamické procesy ve skupině: idealizace, omnipotence, fúzování, závist, psychotická dekompenzace, suicidium, maskulinita, feminita. Sny ve skupině. 10.   Sdílení a vzájemnost. Fáze skupiny a skupinová dynamika. 11. Projektivní identifikace a kontejnující funkce. Interpersonální konflikt ve skupině. 12. Přenos a protipřenos ve skupině. 13.   Interpretace a terapeutické akce. Destruktivní a konstruktivní síly ve skupině. Skupina v akci. 14.   Dynamické role ve skupině: obětní beránek, outsider, dvojče, mluvčí, mlčící člen, nově příchozí, atd… Koterapie. 15.   Čtvrtý základní předpoklad dle Hoppera. Sociální nevědomí. 16.   Odpory, obrany, acting-out. Skupiny pro děti a mladistvé. 17.   Subkultura skupiny a její kohesivní funkce-symbolika, jazyk, rituály. Střední a velké skupiny. 18.   Transgenerační přenos, trauma velké skupiny/společnosti, možnosti skupinové analýzy při jejich řešení. 19.   Symptomy ve skupině. Práce s různými dg.skupinami a s vývojovými krizemi, teorie a kazuistické ukázky; neurózy, hraniční stavy, narcistické poruchy, perverse, psychózy, věkové skupiny.

Literatura:

Behr, H., Hearstová, L.: Skupinově-analytická psychoterapie. Triton, Praha, 2007 Dalal, F.: Taking the Group Seriously. Int.Library of Group Analysis 8, Jessica Kingsley Publishers, London, 1998. Foulkes, S.H., Anthony, E.J.: Group Psychotherapy. The Psychoanalytic Approach. Maresfield Reprints, London, 1984. Roberts, J., Pines, M. (Eds.): The practice of  Group Analysis. Routledge, London, 1991. Foulkes, S.H.: Introduction to Group-Analytic Psychotherapy. Studies in the Social Integration of Individuals and Groups. Maresfield Reprints, London, 1983. Foulkes, S.H.: Group-Analytic Psychotherapy. Method and Principles. Maresfield Library, London, 1986. Pines, M.: Circular Reflections.Int.Lib.of G-A 1, J.K.Publishers, London, 1998. Kennard, D., Roberts, J. Winter, D.: A Workbook of Group-Analytic Interventions. Int.Libr.of G-A 13, J.K.Publishers, London, 2000.

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0