POLITIKA, KONCEPCE

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Zápis ze členské schůze SPPS o.s. dne 21.ledna 2011

Místo konání: nemocniční kaple Kliniky dětí a dorostu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Přítomno: 10 účastníků ( z toho 9 členů sdružení ) Program: 1/ MUDr. Ondřej Masner, PhDr. Pavel Roubal: „Výuka psychosomatiky na 2. lékařské fakultě UK Praha“ - kolegové informovali o svých zkušenostech s výukou psychosomatiky na LF. Studenti 1. ročníku LF mají nemalý zájem o psychosomatiku. 2/ MUDr. Ondřej Masner: „Krátká informace o možnosti stážovat na německé psychosomatické klinice“. MUDr. Masner informoval o své stáži na německé psychosomatické klinice. Kolega Masner nabízí členům a příznivcům SPPS, kteří mají zájem o stáž na PS pracovišti v Německu, zprostředkování kontaktu s německou stranou. Podmínkou je znalost německého jazyka. 3/ Organizační část: A/ Výroční zpráva SPPS za rok 2010 byla schválena 9 hlasy (9 z 9, viz příloha). B/ Sezení s programem v roce 2011: 21.1.2011 - členská schůze, 24. 2. 2011 – setkání SPPS, březen 2011 – setkání s p. K.Vepřkem, duben 2011 -  intervizní či supervizní setkání, 11.5.2011 – setkání SPPS, 7.6. 2011 – setkání SPPS, 30.9. - 2.10. - víkendové setkání v Kobylí, listopad 2011 -  intervizní či supervizní setkání, v průběhu roku 2011 – návštěva kulturní akce. Na březnové setkání (s p. K.Vepřkem ), na dubnové a listopadové intervizní či supervizní setkání a na víkendové setkání v Kobylí (30.9. - 2.10.) vytvoří výbor v dostatečném předstihu pozvánky. Účastníci setkání si budou muset místo rezervovat (z důvodu omezené kapacity). Na setkání v Kobylí PhDr. Roubal navrhuje odborné téma „Zbavte mě symptomu“. C/ Představení loga a razítka SPPS D/ Účetní uzávěrka za rok 2010 schválena jednomyslně (9/9). E/ Z SPPS vyloučeni, vystoupili: Kolegyně Chmelová vyloučena (9/9) za neplacení členských příspěvků a nevyplnění evidenčního formuláře. Kolegyně PhDr. Lucie Pelková vyloučena (7 pro, 2 proti/9) za nezaplacení členských příspěvků. MUDr. Romana Jechová byla navržena na vyloučení pro nezaplacení členských příspěvků (pro 4, proti 4, 1 se zdržel/z 9). Jednomyslně schváleno (9/9) podmínečné vyloučení k datu 28. 2. 2011. Pokud k tomuto datu kolegyně poplatky nedoplatí, bude vyloučena. Na starost má MUDr. N. Hanousková. Doc. MUDr. Beran, MUDr. Brožková a MUDr.Irmiš byli hlasováním (9/9) podmínečně vyloučeni z SPPS k datu 31. 3. 2011 za nevyplnění evidenčního formuláře. Výbor sdružení zašle těmto členům evidenční formulář poštou, v případě, že ho do 31. 3. nezašlou na požadovanou adresu, budou vyloučení. PhDr. Jaroslava Slánská vystoupila na vlastní žádost ze Sdružení pro psychosomatiku ke dni 31. 10. 2010. F/ Schválena výše členských příspěvků na rok 2011 ve výši 200 Kč (9/9). G/ Schválen rozpočet na rok 2011 (9/9, viz příloha). H/ Volba výboru sdružení a revizora SPPS: Výbor SPPS je 7 členný, do volby o členství ve výboru se přihlásilo 6 kandidátů - MUDr. Zina Hánová, Mgr. Danuše Jandourková, Mgr. Eva Kravarová, MUDr. Ondřej Masner, PhDr. Pavel Roubal a PhDr. Zuzana Vondřichová, Ph.D. Na funkci revizora není žádný kandidát. Schválen způsob volby – přímý, jednokolový (9/9). 6 kandidátů jednomyslně schváleno (9/9). Mgr. Ing. S. Kačenová namítá, že výbor musí mít pouze lichý počet a navrhuje změnu stanov sdružení ve čl.7/4 – Orgány sdružení: „Výbor sdružení řídí činnost sdružení mezi jednáními členské schůze. Tvoří ho nejméně 3 a nejvíce 7 členů volených členskou schůzí. Počet členů výboru musí být lichý. K přijetí rozhodnutí výboru...“ MUDr. E. Rys navrhuje zrušení předchozí volby členů výboru (přijato 9/9) a přijetí návrhu Mgr. Ing. Kačenové (schváleno 9/9). Nová volba revizora a 5 členného výboru SPPS: PhDr. Pavel Roubal kandiduje na revizora sdružení (přijato 9/9). MUDr. Zina Hánová, Mgr. Danuše Jandourková, Mgr. Eva Kravarová, MUDr. Ondřej Masner a PhDr. Zuzana Vondřichová, Ph.D. jednohlasně přijati za členy výboru (9/9). Nový výbor zajistí informování o změně stanov na Ministerstvu vnitra ČR. Poděkování předchozímu výboru SPPS. MUDr.Masnerovi byly předány dokumenty SPPS z doby 9/10 – 1/11. 4/ MUDr. Galina Krejčová, MUDr.Michaela Petišková: „Kazuistiky s otevřeným koncem“. Kolegyně přednesly kasuistiku dítěte s bolestmi břicha léčeného homeopatiky a psychoterapií. Zapsal MUDr. Eduard Rys 23. 1. 2011

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0