RECENZE 1/2012 Gjuričová

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Gjuričová Š.: Raudenská, J., Javůrková, A.: Lékařská psychologie ve zdravotnictví, Grada 2011

„Aplikace poznatků psychologie je předpokladem pro úspěšný výkon lékařského povolání“: výrok autorek není pro čtenáře Psychosomu překvapivý, dialog s překvapivými podobami somatických, psychických a sociálních problémů je každodenní praxí a nese s sebou také spolupráci s dalšími odborníky, lékaři i nelékaři. Jak celostní pojetí nemoci, tak také týmová spolupráce odborníků, kteří se na léčení pacientů podílejí, znamená využívání poznatků psychologie.
Autorky knížky jsou klinické psycholožky a kognitivně behaviorální terapeutky, pracující ve vedoucích pozicích Oddělení klinické psychologie dvou pražských nemocnic Fakultní nemocnice v Praze-Motole (PhDr. Raudenská, Ph.D.) a ve Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (PhDr. Javůrková, Ph.D.); o aplikaci psychologie v různých oborech lékařství mají přehled. Knížka má tři části. Obecná část je rozdělena do čtyř kapitol. První uvádí do základních pojmů celostní péče o pacienta, druhá, jejíž autorkou je převážně je Jaroslava Raudenská, výrazně využívá psychoterapeutický kognitivně behaviorální přístup, všímá si chování a možností jeho změny. Třetí kapitola je věnována psychologickému přístupu k nemocnému, užitečná je například analýza podob vztahu lékaře a pacienta. Kapitola o etických aspektech lékařské profese přináší mimo jiné užitečné etické desatero, všímá si etických otázek při v péči o umírající, o pacienty s chronickou bolestí; dobře zpracovaná je část, věnovaná syndromu vyhoření. Speciální část se zabývá aplikací lékařské psychologie ve vybraných třech oblastech klinické medicíny. Dobře zpracovaná je část věnovaná chronické bolesti, seznámí čtenáře s biopsychosociálním modelem bolesti a stručně i s možnostmi psychosociální intervence. Jak v případě bolesti, tak v dalších dvou oblastech, onkologii a dermatologii, bývá častá komorbidita s psychiatrickým onemocněním. Vybrané oblasti medicíny jsou zvláště zajímavé z celostního hlediska, autorky mají vedle dobré znalosti literatury také vlastní odbornou zkušenost s terapií nemocných a mohou nabídnout i zajímavé kazuistické ukázky. V rámci kapitoly zaměřené na onkologii jsou zpracovány závažné otázky – terminální onemocnění, umírání a smrt – jejichž psychologickým aspektům psychiatři potřebují rozumět. Kožní onemocnění jsou pro pochopení složitých biopsychosociálních vztahů příkladem par excellence. Kůže je orgán, jímž se kontaktujeme se světem, fyzickým i sociálním, má zásadní vztahové a intimní aspekty. Chronické nemoci kůže mají na osobní prožívání výrazný vliv, někdy mohou mít význam sociálního stigmatu; nemocní se často dostávají do sociální izolace, vzniká riziko invalidního důchodu. Vztah je ovšem rekurzivní, prožívání a význam nemoci ovlivňuje její průběh jak ve smyslu zlepšení, tak i zhoršení. Poslední kratší část knížky se zaměřuje na aplikaci lékařské psychologie v multidisciplninárním týmu; k týmu různých profesí psychiatři obvykle patří. Kapitoly uzavírají česko-anglické slovníky odborných pojmů; pro anglofonní členáře to může vést v užitečnému propojení a pro studenty oboru mohou být užitečné kontrolní otázky. Práce přináší současné teoretické poznatky o lékařské psychologii a zajímavé ukázky její aplikace, zkušenosti z vlastní praxe autorek a také praktická cvičení. Biopsychosociální porozumění zdraví a nemoci a možnosti pomoci lidem s dlouhodobým onemocněním je zprostředkováno srozumitelně, zajímavě a bez nepatřičného zjednodušování. Přístup autorek je ovlivněn jejich vzděláním v KBT, zájemci o tento směr najdou dost inspirace. I když v této knížce o detailní seznámení s psychoterapeutickými směry nejde, mnozí by uvítali ucelenější přehled relevantních směrů a jejich možného přínosu, především prezentaci systemického přístupu, který může celostnímu pojetí zdraví a nemoci i koncepci mezioborové spolupráce dost nabídnout. Celostní medicína je otevřena pluralitě přístupů. Tato práce nabízí velmi potřebnou orientaci mladým praktikům a možný úhel pohledu a inspiraci zkušeným. PhDr. Šárka Gjuričová V Praze dne 20. 12. 2012

 

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0