Praxe 1/2013

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Závěrková M.: Systemická práce s tělem

 

Závěrková M.: Systemická práce s tělem, Psychosom, 2013; 11 (1), s.20-24

Souhrn: Cesta pacientů, kteří se stávají klienty v psychoterapii, bývá obvykle dlouhá, časově náročná, plná diagnostických vyšetření a zákroků. Důležité je, že po neúspěšných zdravotnických pokusech o diagnostiku či léčbu přicházejí zlepšit svůj somatický zdravotní stav prací se svou duší. Systemická terapie nabízí bezpečné a efektivní metody a nástroje, jak spojit léčbu tělesných a psychických potíží, a využívá při této spolupráci i samotné tělo klienta.

Klíčová slova: problém, konstrukt, jazykové konstrukce, předpoklady, externalizace, strategie na zvládání každodennosti

 

Závěrková M., Systemic work with human body, Psychosom, 2013; 11 (1), pp.20-24

Summary: Patiens, who become the clients of psychoterapy, have to usually pass a long and time demanding path including a lot of diagnostic procedures and medical interventions. Those unsuccesful ones, who did try hard with medical diagnostics or help finally come to improve their health conditions by working with their souls. And that is important. The systemic therapy offers safe and efective methods and instruments to combine physical and mental problems treatment as well as cooperation with the client´s body as itself.

Key words: problem, construct, language structure, assumptions, prejudice, externalization, dailiness management strategy

 


Úvod

Tento text vychází z workshopu Markéty Závěrkové, prezentovaného na 14. konferenci psychosomatické medicíny v Liberci Tělo-duše-vztah. Markéta Závěrková zde vystupovala za Institut pro systemickou zkušenost (ISZ-MC Praha). Díky dobrému zázemí a pomoci Vratislava Strnada a Honzy Hesouna vede 9členný psychoterapeutický tým, který v programu Klinika Praha-Děčín poskytuje v těchto regionech psychoterapeutické služby a zároveň rozvíjí a dokumentuje systemický přístup. Klienti profitují z týmové spolupráce, pravidelných intervizí týmu a supervizí jednotlivých případů. Provádíme individuální, rodinou i párovou terapii. Velký důraz klademe na úzkou regionální spolupráci s lékaři. Často se zabýváme také tělesnými příznaky a obtížemi. Připojit se k tématu konference byla tedy pro mě příjemná a logická příležitost ukázat, jak konstruktivistické zaměření systemické terapie umí pracovat s tělesnými symptomy a jak při spolupráci s klienty využívám nejen teoretických východisek, ale také praktických zkušeností a dovedností, které utvářejí můj terapeutický styl a umocňují pokaždé to originální a neopakovatelné, co vzniká ve vztahu mezi mnou a klientem.  

Naše praxe

Léty praxe a inspirací od mých zkušenějších a moudřejších kolegů jsem se při své práci ustálila v narativním směru, jehož zaměření využívá práci s předpoklady. Sledování předpokladů mi umožňuje vnímat vzorce myšlení klientů, které se odrážejí v každodenních životních strategiích a kterými se klienti snaží zvládat a překonávat život. Předpoklady se týkají jak mysli, tak těla. Transformované obtíže do tělesné oblasti odrážejí neefektivní životní strategie. Orientace na tělo je možností jak neefektivní strategie uchopit a změnit je.

Příklady

Šestačtyřicetiletá klientka trpící tlakem v podbřišku, píchavou bolestí někdy ovlivňující mikci, opakovaně neúspěšně léčena zdravotníky (dg., operace), předpokládá, že může žít jen tak, že nebude cítit, prožívat, protože by trpěla (sebevražda matky, opakované sexuální zneužívání). Terapeutická strategie: pomoci zařídit si bezpečí, ve kterém by si mohla dovolit cítit. Devětatřicetiletá klientka, trpící velkými bolestmi na hrudi, dýchacími obtížemi (několik chirurgických zákroků), uzavřená doma, úzkosti, strachy. Má předpoklad, že být velká je nebezpečné, není to k žití. Nechce vyrůst, je zcela závislá na matce. Terapeutická strategie: pomoci jí najít odvahu samostatně se nadechnout a dýchat volně.  

Naše východiska (Strnad, Závěrková)

1. „PROBLÉM“ je pojímán jako ŽIVOTNÍ KONSTRUKT / výtvor. Je pokusem o řešení důležitého cíle v životě klientů. Bývá nákladný, opakovaně neúspěšný, nedostatečný, s důsledky trápení a životního omezení, včetně somatických obtíží. Řeší zejména obavu, aby nebylo ještě hůře: Co je tedy v ohrožení, co hrozí? Co umožnilo stabilizaci určité životní strategie, sloužící zamezit něčemu ještě horšímu? 2. PROBLÉMY lze pojmout jako JAZYKOVÉ KONSTRUKCE a jako takové je ve spolupráci s klientem verbalizujeme („ozvučujeme“). Detekujeme je jako stereotypní vnitřní jazykové hry (vnitřní řeč), stabilizované v gramatice: vždycky, nikdy, každý, nikdo, musí, nesmí, aby… 3. Každodennost je podřízena „návodům na používání a zvládání života“. Tyto stereotypy jakoby nedávají smysl. Proč trpíme, když cílem životní strategie bylo uniknout trápení?! To často vede k vyhledání terapie, i když nejprve somatické. 4. Tělo funguje jako psychická, somatická, duchovní a sociální jednotka. Neefektivní životní strategie – vnitřní návody – narušují rovnováhu organismu. Organismus jedince informuje o porušení homeostázy prostřednictvím obtíží. Intenzita a změna obtíží v jednotlivých oblastech může být vodítkem pro efektivitu terapie.

Naše terapeutické strategie

1. Chceme řešit (tělesný) symptom klientů v souladu s naléhavostí jejich žádosti, očekávání kladených na terapii. Tento přístup může být efektivní, jestliže cíl spolupráce je definován jako přítomnost něčeho důležitého (hodnotného) v životě klienta, ne jako nedostatek něčeho. Požádáme klienta o krátký a konkrétní příběh, vedeni naladěním v narativním směru. Pozor na přímočarý postup Na řešení orientovaného přístupu (výjimky, škála), s blízkostí cíle se mohou hromadit vnitřní překážky, jak jej dosáhnout. Společně se zabýváme narativním propracováním alternativních příběhů, podpořených vznikem nových předpokladů a nových životních strategií pro každodenní život. Nezbytné je během spolupráce vytvořit prostor pro bezpečné uchopení a definování potíže. Tyto podmínky popisu splňuje technika externalizace. Lze ji uplatnit také jako efektivní způsob jak hledat řešení s využitím těla.  

Třískoprásk a Vímcoajak

Devítiletý chlapec na terapii docházel 2 měsíce, proběhly 2 konzultace. Přichází s matkou, jako další možnost řešení jeho potíží s hyperaktivitou (ADHD- Attention Deficit Hyperaktivity Disorder- Hyperaktivita s poruchou pozornosti a impulzivitou), zejm. s nesoustředěním a impulzivitou (souběžně navštěvuje pedagogicko- psychologickou poradnu), má individuální studijní plán. Vyjasňujeme společný cíl, chtějí zmenšení obtíží, vědět, proč se to zatím dost nedaří. Pracujeme s předpokladem matky: „Lze, aby to udělal rychle a pořádně“ – sama se ptá, ale jak? Žádám J. i jeho matku o krátké příběhy, jak by zlepšení konkrétně viděli, mohou přidat i pohledy (další popisy) učitelů a kamarádů. V popisech se opakuje slovo porozumění, roztržitost a zbrklost. Externalizací se snažím dozvědět více. „Kde sídlí tvoje roztržitost a zbrklost?“ J. odpovídá: „V hlavě.“ „Jak se jmenují podle tebe?“–„Třískoprásk. Když neudělám, co chce, mám bolest hlavy, břicha.“ Pokračuji dalšími otázkami (jak vypadá, co dělá a kdy, jaký má s tebou vztah…). J. přichází na to, že u něj je ještě jedna bytost v těle – „Vímcoajak. Ten je velmi chytrý a ví, jak dělat věci správně a jak věci mají být…“ J. má ohromný zážitek (matka také). „Bylo to zábavné, poučné, můžu s nimi komunikovat, jednou budu bez potíží, protože se s nimi domluvím, oni mě poslechnou.“ 2. Od počátku je důležité nepodlehnout svodu, že symptom je problém. Zaměřujeme se na červenou nit vyprávění – za čím klient ve svém životě jde i za cenu symptomu a trápení. Postupujeme narativně – dekonstruujeme problémový příběh klienta, sledujeme, co je zamlčeno. Ozvučujeme skryté motivy, potřeby a cíle. Jsme pozorní v rozlišování mezi prostředky a cíli. Jdeme přímo za životními předpoklady klienta, které jsou základem problémového příběhu a přinášejí důsledky pro mysl i tělo. Rozvolňujeme totalitu výkladového rámce. Na řešení orientovaná práce není vyloučena, jsou-li propracovány detaily klientova alternativního životního příběhu.  

Opravdu samo?

Dvaapadesátiletá, vdaná klientka trpící již 4 roky hlubokou depresí navštěvovala terapii 11 měsíců, 13 konzultací. Opakovaně byla zklamávána psychiatrickou ambulantní léčbou (4 roky) i léčebnými pobyty a psychoterapií, protože nevedly ke zlepšení zdravotního stavu. Přichází ve stavu, kdy prý dokáže žít jen ze dne na den, cítí se slabá, koktá, stěžuje si na špatné vidění, strach, napětí, také si nic nedokáže zapamatovat. Chtěla by žít jako dřív, nemít prázdno. Prožila velmi těžké traumatické dětství – fyzické i psychické týrání otcem, matka ji neochránila. Její silný předpoklad je: „Nikdo mě nechce, nikam nepatřím.“ „Nepotřebuji lidi, od malička mě zklamávali.“ To, čím žije, jsou strategie, které zabraňují dalším zklamáním. Nutí ji stále přemýšlet, vyhodnocovat, být pořád ve střehu, hlídat každého, aby jí neublížil. Nedokáže mít cíl, plán jak žít, a to už od dětství. Přestože žije s manželem již 34 let (v 16 letech ji zachránil před sebevraždou, v 18 odvedl od rodičů, vychovala s ním 2 děti), má stále velké pochybnosti, zda může být dobrá máma. Říká, že si nezaslouží mít šťastnou rodinu. Převládá u ní velký strach – nemám obranu před zlem (otcem) ani po jeho smrti, potrestá mě. „Nechci být slaboch, už to takhle nechci, když se s tím snažím bojovat, vzepřít se tomu, je mi zle.“ „Ošklivé věci chci zapomenout a vracejí se mi, nemluvení mám jako trest, jen přežívám, potlačuji všechny emoce, žiji v izolaci.“ Bylo velmi důležité nejít přímo k jednotlivým symptomům a neposilovat ji k jejich přímému zvládání. Jen velmi bezpečně a pomalu zkoumat zdroje a nacházet nové popisy. Ptala jsem se: Co vám pomáhá to vydržet? Jaká strategie? Paní D. odpovídá: Obrana, hradby, boj, kontrola, napětí, pozorování, sledování. Je to velmi namáhavé a stejně to nestačí. To ji vede k přemýšlení a dalším popisům. „Jaký to má smysl? K čemu jsem na tom světě? Proč mě zplodili?“ Odvažuji se jí nabídnout nový pohled: „Pro co byste mohla žít jiného?“ Napadá ji babičkovství (vnučka jako sluníčko, zdroj, smysl). Dovolovaly jsme si i jiné narace: Co je to za ženu, o které je tento příběh, kapitoly. Díky dalším kapitolám jsme se mohly seznamovat s proměnou ženy, o které byly. Od té, která každé ráno musela najít sílu a důvody, proč vstát a jít do práce. Bojovat, protože, kdyby přestala, tak by nepřežila. Přes tu, která někdy zažila chvíle, kdy potíže nebyly tak velké, až po tu, která se odvážila postavit se zlu a zapudila ho třeba zpěvem, nějakou činností, příjemnou vzpomínkou. Odměnou za tuto odvahu a odhodlání jí bylo, že po 5 měsících terapie začala mít pocity. Začala je používat, dovolila si prožívat, mít city. Také zmizelo zlo, které ji děsilo ve snech. Mohla zase spát, ráno byla odpočatá. Připadala si, že se to odstřihlo, přestalo to, jakoby to ani nebylo. Neodpustila jsem si otázky: „Opravdu samo?“ „K čemu je dobré tímto projít, absolvovat tuhle životní cestu?“ „Poznám zlé lidi a minu je, mám teď jistotu, svěžest v duši, dokážu přijmout lichotku, ocenění, zlo mě ovládalo, já jsem nebyla špatná, nesmím se nechat ovládat, musím hledat cestu. Když se mě zlo dotkne, vím, co mám dělat – aktivně to ukončit, potlačit to, najít si radost pro sebe, řeknu svůj názor. Mám důvod zůstat naživu, mám okolo sebe lidi, kteří mě mají rádi.“ Tato slova mi ukázala, že klientka má hodně svých nových a dobrých strategií ke zvládání každodennosti i řešení obtížnějších situací. A mohly jsme ve vzájemné shodě terapii ukončit.

SONY DSC

 

Odkazy

  1. G. Cecchin (1994), The Cybernetics of Prejudices, Karnac Books, London
  2. J. Freedman, Gene Combs (1996), Narative Therapy, N.Y. Norton Publ.
  3. V. Strnad, M. Závěrková (2011), Narativní práce s předpoklady, interní materiál ISZ-MC
 
Do reakce doručeno 26. 11. 2012
Úprava po recenzi 15. 1. 2013
Přijato k tisku: 31.1,2013

 

Autorka: Mgr. Markéta Závěrková

Absolventka Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích, obor Rehabilitační práce o postižené děti, dospělé a staré osoby. Systemická psychoterapeutka (výcvik ISZ Praha 800hodin, Cestou systemických terapií). V současnosti členkou ISZ – MC Praha (Institut pro systemickou zkušenost – Management centrum), supervizorka, junior lektorka systemických výcviků a seminářů. V r. 2011 založila projekt Klinika Praha –Děčín, ve kterém vede osmi členný tým, který psychoterapeuticky pracuje s klienty, metodicky rozvíjí systemický přístup a provádí výzkum. Sama má soukromou psychoterapeutickou praxi, kde pracuje s klienty individuálně, také s dětmi, rodinami nebo páry.  

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0