Politika, koncepce

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Výroční zpráva Sdružení pro psychosomatiku – psychosomatické sdružení za rok 2012

 

 • V lednu 2012 se uskutečnila exkurze do Gorlitz – návštěva psychosomatického pracoviště.
 • V únoru proběhlo setkání s MUDr. M. Konečným „Psychosomatické pracoviště“
 • V březnu přednesl svou kazuistiku MUDr. E. Rys.
 • V dubnu jsme se setkali se zástupkyní Organizace pacientů s Croh. chorobou, s touto organizací se podařilo navázat dobrou spolupráci, MUDr. O. Masner spolupracoval na brožuře, kterou připravují pro pacienty, a on a PhDr. P. Roubal uskutečnili pro pacienty několik seminářů. Další semináře byly naplánovány na příští rok.
 • V dubnu též proběhla členská schůze, která schválila Výroční zprávu, Zprávu o činnosti za rok 2011 a rozpočet pro rok 2012.
 • V květnu MUDr. F.  Irmiš přednesl svůj příspěvek na téma: „Stres mezi lékařem a pacientem, problematické výroky“.
 • V červnu byl odborný program odvolán, uskutečnila se ovšem diskuse výboru.
 • V září vedla PhDr. A. Paloušová setkání v podobě Bálintovské skupiny.
 • V říjnu se konala Konference o psychosomatice v Liberci, které se účastnila část členů SPPS a sdružení se také podílelo na její programové a organizační přípravě.
 • V listopadu jsme se setkali s Mgr. P. Rumlem, který nás seznámil s prací vojenského kaplana.
 • Prosincové setkání bylo odloženo, sešel se výbor.
 • Po každém pražském setkání se sešel také výbor SPPS, celkově 8x. Výbor se zabýval přípravou programu setkání a liberecké konference, komunikací s členy sdružení, formálními záležitostmi spojenými s činností sdružení, komunikací s dalšími subjekty – zájemci z řad nečlenů a různými institucemi.
 • Pod vedením MUDr. Z. Hánové se podařilo uskutečnit jednosemestrový seminář na 3. LF UK o psychosomatice, na kterém se podílejí právě členové SPPS.
 • V průběhu celého roku pracovala Skupina pro kontakt se zahraničím, která zorganizovala lednovou návštěvu v Německu a pracuje na zpracovávání zahraniční literatury.
 • Do sdružení byli nově přijati 2 členové, nikdo sdružení neopustil.
 • Na některá setkání přicházeli nejen členové sdružení, ale i zájemci z řad nečlenů.

Zprávu vypracovala Z. Vondřichová

 

Členská schůze SPPS, dne 11.1.2013

Výbor ve starém složení nejprve schválil přihlášku uchazečky o členství v SPPS, magistry Veroniky Roudné z Ústí nad Labem. Přítomní členové SPPS při členské schůzi: Jana Žmolíková, Jitka Lášková, Julie Exnerová, Ivana Jirmanová, Ingrid Štrobachová, Zina Hánová, Danuše Jandourková, Zuzka Vondřichová, Ivan Vondřich, Ondřej Masner a Eduard Rys (dorazil během hlasování). Celkem 11 členů.

1. Hlasování  o rozpočtech a zprávách sdružení

Hlasování o přijetí výroční zprávy za rok 2012, o přijetí účetní uzávěrky za rok 2012 a o přijetí návrhu rozpočtu na rok 2013 proběhlo na základě předem rozeslaných podkladů. Byly přijaty jednohlasně bez protihlasu či zdržení se. Celé znění jednotlivých zpráv najdete na www.sp-ps.eu. Před hlasováním o návrhu činnosti sdružení na rok 2013 proběhla na členské schůzi diskuse a stávající (a předem rozeslaný) návrh byl doplněn o další body. Nový návrh byl posléze schválen jednohlasně bez protihlasů či zdržení se.

2. Schválený návrh na činnost sdružení na rok 2013:

Budeme nadále  směřovat ke krátkodobým a dlouhodobým cílům Sdružení, jak jsou uvedeny ve  stanovách.

 • Setkání se uskuteční 1xměsíčně. Náplní setkání budou diskuze, setkání se zajímavými  osobnostmi, kazuistiky, příp. Balintovské skupiny. V lednu proběhne výroční členská schůze, na podzim bychom rádi pokračovali  v tradici víkendových setkání v Kobylí.
 • Zájmově pracovní skupiny si tvoří vlastní program dle aktuálního stavu zájmu a možností -   kontakty se zahraničím, návštěva zahraničního pracoviště, účast na výuce  .        
 • Budeme pokračovat ve  webové prezentaci Sdružení a jeho aktivit.
 • Povedeme diskuzi a  budeme hledat stanovisko k dokumentu Vzdělávací program nástavbového oboru psychosomatická medicína.
 • Budeme rozvíjet spolupráci s Psychosomatickou klinikou v oblasti výuky a přípravy témat na letní konferenci.
 • Zaměříme pozornost k pacientským organizacím.
 • Další aktivity rozvineme dle nápadů a přispění členské základny.                 

 

3. Volba nového výboru sdružení

Volební komise: Ivana Jirmanová, Ivan Vondřich Kandidáti do výboru: Julie Exnerová, Zina Hánová, Danuše Jandourková, Zuzana Vondřichová, Jana Žmolíková, Ivan Vondřich, Ondřej Masner. Hlasování proběhlo tajně s použitím hlasovacích archů. Výsledek hlasování: všichni kandidáti byli zvoleni do výboru s poměrem: 11 hlasů pro a 0 hlasů proti. Nový výbor byl tedy zvolen ve složení: Julie Exnerová, Zina Hánová, Danuše Jandourková, Zuzana Vondřichová, Jana Žmolíková, Ivan Vondřich, Ondřej Masner. Předseda nového výboru bude určen na prvním setkání výboru, které se uskuteční  v pátek, 18.ledna od 16 hod. v prostorách ordinace Zuzky Vondřichové  (Šimáčkova 1451/11, Praha 7).

4.Volba revizora sdružení

Na post revizora se nenašel žádný kandidát, a tak členská schůze rozhodla, že se osloví členská základna, abychom někoho získali. Revizor bude pak zvolen dodatečně ad hoc svolanou členskou schůzí. Zájemci o tuto důležitou a čestnou funkci se, prosím, hlaste na mailovou adresu SPPS, tedy info@sp-ps.eu. Děkuji. Zapsal: Ondřej Masner

   

Zápis ze setkání výboru Sdružení pro psychosomatiku 18. 1. 2013

Přítomni: O. Masner, I. Vondřich, Z. Hánová, Z. Vondřichová, J. Exnerová Omluveny: J. Žmolíková, D. Jandourková 1.       Podpora výuky doc. Bendové

Znění dopisu na podporu výuky psychologie a psychosomatiky na LF v Brně za SPPS.

Zašleme zřizovateli katedry psychologie na LF v Brně, doc.Bendové mail o zaslání a kopii dopisu.

 2.     Volba předsedy výboru SPPS

Kandidáti O. Masner a Z. Vondřichová.

Zvolena Z. Vondřichová poměrem hlasů 3:2.

 3.     O. Masner navrhl zřízení internetové poradny pro veřejnost.  4.     Z. Hánová navrhla na stránkách „listárnu“ se zajímavými články a odkazy.                                                               5.     Dopis členům SPPS o vyjádření názoru k návrhu dr.Chvály „Vzdělávací program nástavbového oboru Psychosomatická medicína“.

V souladu s návrhem činnosti na rok 2013 požádáme členy o vyjádření názoru k výše uvedenému dokumentu, aby mohlo Sdružení vyslovit ucelený názor a přispět k diskusi o chystaném oboru.

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0