Politika, koncepce 2/2013

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Zápis z členské schůze a schůze výboru SPPS 8. února 2013

Přítomní členi: Julie Exnerová,  Zina Hánová, Danuše Jandourková, Zuzka Vondřichová, Ivan Vondřich, Ondřej Masner , Gabriela Seidlová, Romana Plchová, Veronika Roudná, Jana Žmolíková Celkem 10 členů. 1.            Volba revizora, Kandidát MUDr. Gabriela Seidlová, schválena, Pro 8 členů, proti 0, zdržel se hlasování 1 (po hlasování dorazila Romana Plchová) 2.            Hlasování o výši členských příspěvků, Částka 200,- Kč /rok schválena na příští dvouleté období. Příspěvky je třeba zaplatit do konce března. Členy sdružení bude informovat Danuše Jandourková 3.            Hlasování o přijetí návrhu Z. Vondřichové archivovat veškeré dokumenty Sdružení na flash, která bude zakoupena z rozpočtu sdružení. pro: 10 hlasů, proti: 0 hlasů 4.            Hlasování o návrhu umístit na webových stránkách sdružení odkazy na zajímavé akce, které nepořádá SPPS. Za tím účelem bude na stránkách vytvořen odkaz „Zajímavé akce“. Budou zde prezentovány akce, za jejichž obsah sdružení neručí, ale považuje je za přínosné. Každou zveřejnění musí schválit výbor. Aktuálně zde bude umístěna anonce na -                     Neuropsychiatrické fórum v dubnu -                     Pozvánka na konferenci o psychoterapii -                     Informace o akci s Ruedigerem Dahlkem -                     Anonce na den otevřených dveří CKP Dobřichovice (vyřizuje Jandourková) 5.            Hlasování o volném zpřístupnění finanční uzávěrky na stránkách SPPS. Neschváleno – finanční uzávěrka nebude volně přístupná veřejnosti na webových stránkách. (hlasování výboru: 6 proti zveřejňování, 1 se zdržel) 6.            Provedena výplata peněz za výuku, Zajišťuje Zina Hánová 7.            Diskuze o programu příštích setkání SPPS. Program na březen zajistí Ivan Vondřich. Julie Exnerová kontaktovala dr. Stejkalovou , zkusí zajistit na květen. Organizace psychosomatického sklípku zatím personálně nevyjasněna, dílčího úkolu se ujala Zina Hánová. Ondřej Masner usiluje o kontakt s některým z pacientských sdružení a jejich účast na dubnové schůzi SPPS (19. 4. 2013). A. Fišnarová kontaktovala psychosomatické pracoviště ve Vídni a zkouší domluvit exkurzi pro členy SPPS. 8.            Zina Hánová podala podrobnou zprávu o výuce psychosomatiky na 3. LF.  Diskutován dosavadní způsob výuky, výsledky i další směřování.

Zapsala G. Seidlová

Vážená kolegyně, vážený kolego, srdečně Vás zveme na setkání Sdružení pro psychosomatiku. Uskuteční se v pátek 24. května 2013 od 16.00 do 17.30 hod. (seminář začne přesně!) v kapli kliniky dětí a dorostu Vinohradské nemocnice, Šrobárova 50, Praha 10 Program: „Od úhořích ganglií na kanape a zpět“ MUDr. Eduard Rys (neurolog, hostující člen individuální a dětské sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii) Prezentující se ve svém příspěvku věnuje vztahu psýché a soma, zmiňuje proces štěpení a vybízí k integraci poznatků psychoanalýzy a medicíny. Posluchače ve stručnosti seznamuje s psychoanalytickou klasifikací diferencující pacienty dle vývojového stupně organizace osobnosti, uvádí pár poznámek o psychoanalytické psychosomatice a nabízí doporučení pro lékařskou praxi. Teoretické koncepty ilustruje kasuistikami. Sdělením se také snaží reflektovat některé fenomény současné zdravotnické praxe. Přednáškou by rád oslovil nejenom psychoanalytiky a psychoterapeuty, ale také lékaře somatických oborů. Délka prezentace cca 60 minut + diskuse. Následovat bude výbor sdružení. Těšíme se na Vaši účast! Výbor SPPS

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0