Recenze Honzák ad Křížová

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Honzák R.: Ad Křížová E., Alternativní medicína v České republice

  Eva Křížová dává k dispozici další práci na téma, které vyvolává v laické i odborné veřejnosti rozporné a protichůdné reakce, je velmi široké, takřka neuchopitelné a velmi často zamlžené natolik, že není v diskusích zřejmé, o kterém z jeho dílčích aspektů je vlastně řeč. Publikace, jež je reedicí studie, podpořené Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, vyjde v nakladatelství Karolinum. Díky svému mnohaletému studiu této problematiky (zohledněnému v několika předcházejících seriózních publikacích) autorka nejen přesně zmapovala nepřehledný terén, ale také jasně a kriticky nasvítila jednotlivé subsystémy této komplikované změti aktivit a s nadhledem a bez předsudků zhodnotila jejich přínos i nedostatky. Přístup pojala jak historicky, tak v evropském kontextu. Vytvořila tak plastický mnohovrstevný obraz rozsáhlého a významného sociologického jevu, který se tu vyskytuje, bez ohledu na sympatie či odpor okolí. Vynikající je již první část, v níž autorka nekonfrontačně definuje objekt svého bádání a přesně denotuje dále používané pojmy „doplňková“ a „alternativní“ medicína, včetně významového posunu kmene „alter“. Stejně jemně a srozumitelně osvětluje společné znaky a rozdíly mezi oficiální medicínou (EBM – Evidence Based Medicine) a zkoumanými neoficiálními proudy. Mohu potvrdit, že zachycení historie (kterou jsem žil) je přesná a výstižná. Oddíl věnovaný homeopatii, která se těšila krátkou dobu také oficiálnímu statutu, je rozsáhlý a současně přehledný, a to přesto, že popisuje neobyčejně komplikovanou situaci jak v samotných směrech homeopatie, tak v jejím průniku do postupů používaných lékaři. Cenné jsou podrobné odkazy na nejrůznější zdroje, výsledky zjišťování postojů všech zainteresovaných skupin i oficiální stanoviska současného vedení ČLK. Totéž příznivé vyjádření patří další části, týkající se akupunktury. Její zakotvení je časově delší a sahá hluboko před socialistické období díky tehdejšímu nerozbornému přátelství s lidovou Čínou, které zvadlo až sovětsko-čínskými spory a válečným konfliktem na Usuri. Tento historický aspekt se pravděpodobně podílí na benevolentnějším přijímání této školy širokou lékařskou obcí, navzdory tomu, že z hlediska EBM je její učení stejně iracionální jako homeopatie (žádné anatomické struktury sice nebyly v akupunkturních bodech prokázány, ale také žádný zástupce vědy si nedal tu práci, aby zjistil, že v těch místech je nápadně odlišný kožní odpor/vodivost). Lidové léčitelství, které je náplní dalšího oddílu, rozděluje laickou a odbornou názorovou část zhruba stejným dílem a nadpoloviční většinu nezískal žádný z názorů, s tím, že lékaři lidovému léčitelství přejí trochu méně, zatímco právní normy mu nechávají volné pole působnosti, ač nezprošťuje léčitele odpovědnosti za poškození zdraví, což autorka kriticky reflektuje. Na druhé straně vypichuje skutečnost, že 5 % respondentů uvedlo jako důvod návštěvy léčitele malou pozornost ze strany lékaře. Logicky navazuje kapitolka věnovaná novějším, méně tradičním a vesměs importovaným léčitelským metodám. Za jádro publikace považuji závěrečné tři části, týkající se postojů laické a odborné veřejnosti k praxi, tak jak se u nás provozuje, ale také k některým teoretickým a filosofickým východiskům v souvislosti se zdravím, nemocí a procesem úzdravy. Rozsáhlý seznam literatury shrnuje nejen soubor konkrétních dat, ale také odkazy na obecněji pojaté zdroje, které se zaměřují na poslání i místo medicíny a pomoci definované jako zdravotní v dnešním světě. Doplňková a alternativní medicína tu je a žije bohatým životem bez ohledu na kritiku a pokusy o restrikci a zmapování této významné sociální skutečnosti je záslužný čin. Navíc způsob, kterým se autorka svého úkolu podjala, a studie, kterou závěrem předložila, je na jedné straně zaujatý (tím mám na mysli, že z práce je patrné, že byla stvořena s láskou a péčí) a na druhé straně vysoce profesionální. Text je přehledný, napsaný velmi hezkým jazykem a věřím, že bude sloužit jako velmi kvalitní podklad jak pro budoucí kroky v této oblasti, tak jako cenný zdroj pro badatele v budoucnosti. Závěr: Jde o vynikající originální práci, mapující sledovanou oblast. Má vysokou badatelskou i společenskou hodnotu.   Praha, září 2013      MUDr. Radkin Honzák, CSc.

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0