Nabídky: Kurz rodinného poradenství

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů. Kurz je akreditován MPSV.

Východiska kurzu:

Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad, že pro změnu rizikového chování jedince je nutná změna kontextu, ve kterém žije. Cílem rodinného poradenství/terapie je nalézt možnost změny v rodinném systému, která by vedla ke změně rizikového chování identifikovaného klienta. Tzn. pokud chceme nabízet účinné intervence vedoucí k řešení problémů klienta, je třeba do nich zahrnout jednak klienta samotného, ale také jeho rodiče, ostatní členy rodiny, rodinný systém. Práce s celou rodinou vyžaduje specifické znalosti a dovednosti, bez kterých nelze garantovat kvalitu služeb. To je jedním z důvodů pro otevření kurzu.

Cíle kurzu:

Základním cílem kurzu rodinného poradenství je rozšířit pohled pracovníků pomáhajících profesí v oblasti adiktologických, sociálních a psychosociálních služeb na problematiku klienta o kontext rodinného systému a naučit se základním dovednostem při práci s rodinou.

Dílčí cíle:

 • seznámit účastníky kurzu s různými metodami a formami práce s rodinou
 • rozšířit znalosti o rodinném systému a jeho vývojových stupních
 • seznámit s teoretickými východisky a základními principy poradenských intervencí zaměřených na práci s rodinným systémem
 • rozšířit a prohloubit dosavadní dovednosti účastníků kurzu
 • výuku zaměřit na trénink poradenských intervencí a praktických dovedností

Cílová skupina:

Cílovou skupinu Kurzu rodinného poradenství tvoří pracovníci pomáhajících profesí, tj. pracovníci adiktologických služeb, sociálních služeb a psychosociálních služeb.

Použité metody:

Kurz má dvě základní složky – teoretickou a praktickou. Teoretická část kursu zahrnuje přednášky zaměřené na historii a jednotlivé přístupy rodinné terapie a poradenství, na teorii vývoje rodiny, teoretická východiska práce s rodinou s různými specifiky (věk identifikovaného klienta, typ symptomatiky atd.). Praktická část kursu sestává z workshopů zaměřených na nácvik praktických dovedností a tréninku poradenských intervencí.

Kritéria pro vstup do kurzu:

Pro výběr účastníků kurzu není rozhodujícím kritériem vzdělání, a to jak formální, tak neformální (případné absolvované kursy, výcviky apod.). Podmínkou přijetí jsou minimálně 2 roky praxe v oblasti pomáhajících profesí.

Rozsah kurzu:

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí je realizován v celkovém rozsahu 112 hodin včetně 10 hodin domácí práce na přípravě vlastní kasuistiky práce s rodinou. V celkové hodinové dotaci kursu není započítán závěrečný evaluační a supervizní seminář (9 hodin). Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Kritéria pro ukončení kurzu:

Jsou stanovené podmínky, které musí frekventant splnit pro získání certifikátu:

 • Absolvování požadovaného počtu hodin výuky (povolená absence je 20% ze 102 hodin přímé výuky, tj. 20 hodin = 1 víkendový seminář).
 • Písemné zpracování kasuistiky v rozsahu min. 3 stran, kasuistika se musí týkat poradenské intervence či intervencí věnovaných rodině, případně její části
 • Prezentace kasuistiky v rámci supervizního sezení, které je součástí závěru kursu.

Místo konání kurzu:

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí se bude konat v prostorách o.s. Prev-Centrum – ambulantní léčba. Meziškolská 1120/2 v Praze 6.

Způsob přihlašování do kurzu:

Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu o.s. Prev–Centrum, Meziškolská 1120/2, Praha 6, 169 00, obratem vám bude vystavena faktura. Uzávěrka přihlášek je 15. 9. 2012, po tomto termínu se bude možné přihlásit po telefonické konzultaci v případě, že budou volná místa. Přihlášky budou registrovány v došlém pořadí, přihlášky jsou závazné poté, co je doložena kopie dokladu a zaplacení.

Cena kurzu:

Na kurz nebyla poskytnuta finanční dotace. Účastníci kurzu hradí kurzovné ve výši 15.500,- Kč tzn. 121,- Kč za 1 hodinu. Způsob úhrady kurzovného: Po přijetí řádně vyplněné přihlášky Vám bude vystavena faktura, na základě které provedete úhradu kurzovného pod daným variabilním symbolem (v tomto případě číslem faktury). Kurzovné je pak možné uhradit bankovním převodem nebo poštovní poukázkou.

 • Stornopodmínky při zrušení účasti: 30 dní před zahájením – 40 % kurzovného, 10 dní před zahájením – 65 % kurzovného, 3 dny před zahájením kurzovné nevracíme.
 • Stornopodmínky nebudou uplatňovány v případě, kdy za sebe zajistíte náhradníka (přijetí náhradníka je ale nutné předem domluvit s organizátorem).
 • Pokud bude kurz zrušen ze strany pořádajícího, bude Vám kurzovné vráceno v plné výši.
 • Kurzovné je možné uhradit ve dvou splátkách, první splátka: 10.000,- Kč do 4.10. 2012, druhá splátka: 5.500,- Kč do 31.12. 2012.

Personální zajištění kurzu:

V rámci Kurzu rodinného poradenství spolupracujeme mimo jiné s následujícími lektory: Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc, PhDr. Alena Paloušová, Mgr. Jan Knop, PhDr. Ludmila Chválová Trapková, MUDr. Vladislav Chvála, Mgr. Aleš Kuda, PhDr. Josef Radimecký, PhD., Mgr. Ivana Radimecká, MUDr. Markéta Skálová, MUDr. Richard Zajíc, Mgr. Irena Kulhánková. Odborný garant kurzu: MUDr. Vladislav Chvála Předpokládané zahájení kursu: 2.11. 2012 V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Ladu Fógelovou, e-mail: office@prevcentrum.cz; tel.: 233 355 459, 777 161 139. Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0