Politika, koncepce 2/2014

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Byla založena odborná společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP

  Naše medicína se zařadila k vyspělým zemím Evropy. S více než dvacetiletým zpožděním přijala mezi respektované medicínské obory také psychosomatickou medicínu. Ta byla v nemilosti všech totalitních režimů. Komunisté ji spolu s psychoanalýzou označovali za buržoazní pavědu. Ani po pádu železné opony nedostala zelenou. Převažoval optimismus čistě biologicky orientovaných výzkumníků, kteří věřili, že se podaří vyřešit většinu nemocí zlepšením laboratorního i přístrojového vybavení a lepšími léky. Vliv měl i stále silnější komerční tlak na organizaci zdravotnictví a nedostatek odborníků v řadách akademické obce. Formálně se sice Světová zdravotnická organizace (WHO) stále hlásí k bio-psycho-sociálnímu pojetí zdraví a nemoci, ve skutečnosti je rozvíjena především biologická složka medicíny ve výzkumu i vzdělání. Tento trend vede k prudkému růstu nákladů na zdravotnictví, a přitom stále přibývá pacientů s chronickým průběhem neinfekčních a nenádorových onemocnění. U nich se totiž na vzniku i udržování nemoci nejčastěji podílejí psychické a sociální faktory, které lze léky jen málo ovlivnit. Protože takových pacientů může být podle nejrůznějších výzkumů až 40 %, představují významný sektor, ve kterém by se zkvalitněním péče dalo hodně ušetřit. Odborníci zdravotních pojišťoven v Německu vyčíslili, že každé euro investované do této oblasti tři eura vrátí. Více než 200 odborníků založilo v rámci České lékařské společnosti Společnost psychosomatické medicíny (www.psychosomatika-cls.cz), která má za cíl pečovat o rozvoj této oblasti. V současnosti spolupracujeme s akreditační komisí Ministerstva zdravotnictví na náplni oboru, pracujeme na vytváření sítě psychosomaticky orientovaných pracovišť a organizujeme vzdělávání lékařů, kteří budou k dispozici pacientům s komplikovaným psychosomatickým onemocněním. V Praze 16. 5. 2014 MUDr. Vladislav Chvála, předseda odborné společnosti

Všechny informace najdete na webu: www.psychosomatika-cls.cz

 

Protokol o průběhu voleb do výboru a revizní komise Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP

Přípravný výbor nově zakládané SPM ČLS JEP se sešel 21. 2. 2014, navrhl způsob voleb a zvolil tříčlennou volební komisi: Mgr. Jan Knop, předseda, MUDr. Zina Hánová a MUDr. Jan Kredba. Předseda volební komise vyzval elektronickým dopisem členy přijaté přípravným výborem SPM k 7. 4. 2014 k tomu, aby zaslali návrhy na kandidáty do výboru a revizní komise Společnosti. Navržení kandidáti byli následně osloveni, zda se svou kandidaturou do výboru a revizní komise Společnosti souhlasí. Tak byla vytvořena kandidátní listina. Kandidáti byli rozděleni dle návrhu přípravného výboru do 4 skupin dle toho, jakou odbornost u svého jména uvedli. Toto rozdělení mělo vést k zajištění rovnoměrného zastoupení čtyř odborností ve výboru SPM. Všem členům (bylo jich 204), přihlášeným k 7. 4. 2014, byla zaslána kandidátní listina. Volby proběhly jednokolově, členové obdrželi poštou ze sekretariátu ČLS JEP hlasovací lístky, ty po vyplnění zaslali poštou na adresu ČLS JEP, nebo vložili na první valné hromadě zakládané SPM do volební urny, a to dne 22. 4. do 16.30. Volební komise obdržela do 24. 4. 2014 volební lístky od 135 voličů, shledala je všechny platné, volební lístky sečetla a konstatuje tento výsledek voleb (resp. tyto počty hlasů) v jednotlivých skupinách dle odborností: Zástupci lékařů:

 • MUDr. Branná Barbora (38 hlasů)
 • MUDr. Chvála Vladislav (120 hlasů)
 • MUDr. Kabát Jaromír     (56  hlasů)
 • MUDr. Masner Ondřej    (69 hlasů)
 • MUDr. Ročňová Michaela  (25 hlasů)
 • Doc. MUDr. Šimek Jiří  (40 hlasů)
 • MUDr. Štefánek Josef   (5 hlasů)
 • MUDr. Slovák Jan   (26 hlasů)

Zástupci psychiatrů:

 • MUDr. et PhDr. Bartůšková Ludmila (36 hlasů)
 • MUDr. et PhDr. Poněšický Jan, PhD. (105 hlasů)
 • MUDr. Skálová Markéta (54 hlasů)
 • MUDr. Švarcová Iva  (44 hlasů)

Zástupci psychologů:

 • Doc. PhDr. Bendová Marcela, PhD. (28 hlasů)
 • PhDr. Chválová Trapková Ludmila  (99 hlasů)
 • Mgr. Jandourková Danuše  (52 hlasy)
 • PhDr. Neudertová Hana, PhD. (9 hlasů)
 • PhDr. Roubal Pavel   (68 hlasů)

Zástupci fyzioterapeutů:

 • Mgr. Krulík Jan  (64 hlasů)
 • Mgr. Sladká Hana (33 hlasů)
 • MUDr. Šidáková Silvie (40 hlasů)
 • Mgr. et Mgr. Týkalová Jana (83 hlasů)

Dle klíče, který navrhl přípravný výbor SPM, tj. 3 zástupci lékařů a po dvou zástupcích z psychiatrů, psychologů a fyziologů, byli do výboru společnosti zvoleni:

 • MUDr. Chvála Vladislav
 • MUDr. Kabát Jaromír
 • Mgr. Krulík Jan
 • MUDr. Masner Ondřej
 • MUDr. et PhDr. Poněšický Jan, PhD.
 • PhDr. Roubal Pavel
 • MUDr. Skálová Markéta
 • PhDr. Trapková Ludmila
 • Mgr. et Mgr. Týkalová Jana

Za členy revizní komise byli zvoleni: Rozhodnutím přípravného výboru jsou do revizní komise zvoleni ti, kteří se v počtu jim udělených hlasů v jednotlivých skupinách dle odborností do výboru nedostali, přičemž tyto kandidáty pak komise seřadila podle počtu získaných hlasů již bez ohledu na jednotlivé skupiny a první čtyři kandidáti s největším počtem hlasů se stávají členy revizní komise.  

 • Mgr. Jandourková Danuše
 • MUDr. Šidáková Silvie
 • Doc. MUDr. Šimek Jiří
 • MUDr. Švarcová Iva

  Praha dne 24. 4. 2014

Mgr. Jan Knop, předseda volební komise
MUDr. Zina Hánová a MUDr. Jan Kredba, členové volební komise
 

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0