Jandourková D., Týkalová J.: Psychosomatika v rehabilitaci: Týmová spolupráce

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
V pátek 27. února 2015 Mgr. et Mgr. Jana Týkalová a Mgr. Danuše Jandourková vystoupily s odborným sdělením na 9. kongresu primární péče. V hlavním sále TOP hotelu Praha pro 1000 posluchačů přednesly v rámci přednáškového bloku „Když se hádá duše s tělem“ příspěvek na téma „ Psychosomatika v rehabilitaci: týmová spolupráce“. Zde nabízíme zkrácené znění přednášky.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA POHLED DO HLAVNÍHO SÁLU KONFERENCE Centrum komplexní péče Dobřichovice je nestátní zdravotnické zařízení, které nabízí péči v oboru rehabilitačního lékařství, fyzioterapie a klinické psychologie. Klienti se k nám dostávají jednak cestou „standardní“: na doporučení praktického lékaře či specialisty nebo přímo k našim lékařům. Ti jim pak doporučí další péči v rámci CKP. Někteří klienti přijdou přímo na rehabilitaci s poukazem FT nebo cestou od psychologa k lékaři či fyzioterapeutovi.

 1. lékař → fyzioterapeut 2. Lékař → fyzioterapeut → psycholog 3. Externí lékař (FT) → fyzioterapeut → psycholog → (lékař) 4. Psycholog → lékař → fyzioterapeut 5. Psycholog → fyzioterapeut
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA Mgr.D.JANDOURKOVÁ, MUDr.B.BRANNÁ, MUDr.M.ROČŇOVÁ Tým se vytváří postupně dle vstupního vyšetření, vývoje terapie a potřeb klienta. Touto cestou se k nám dostane kolem 2000 pacientů za rok, kteří čerpají v průměru 8 fyzioterapií ročně (až 25 terapií x jednorázová konzultace). Každý pacient se nachází v jiné fázi svého onemocnění, na což je už v začátku terapie třeba myslet. Velmi důležitou se zde jeví role fyzioterapeuta, který je s klientem z celého týmu v kontaktu nejvíce. Fyzioterapeut má roli jakéhosi zprostředkovatele propojení psycho-somatických souvislostí nemoci, může být „mostem“ propojujícím somatický a psychický náhled na nemoc. Někdy je péče fyzioterapeuta, jeho podpora a bezpečný terapeutický vztah jedinou a dostatečnou cestou péče o pacienty, někdy předává fyzioterapeut pacienta do péče klinického psychologa.
 • Druhou možnou cestou k péči v CKP Dobřichovice je tzv. komplexní psychosomatické vyšetření. To se týká asi 80 klientů za rok, kteří jsou většinou motivováni pro psychosomatickou péči anebo alespoň tuší psycho-somatické souvislosti své nemoci. Vyšetření probíhá v předem sestaveném týmu odborníků, který se vytváří na základě předem vyjasněných očekávání pacienta.
 • Komplexní psychosomatické vyšetření klienta u více odborníků s následnou společnou konzultací a shrnutím pro pacienta probíhá většinou ve dvou dnech: 1. den:   1,5 hod. rehabilitační lékař 1,0 hod. fyzioterapeut 2. den:   1,0 hod. klinický psycholog 1,0 hod. týmová konzultace (setkání všech odborníků) 1,0 hod. shrnutí a doporučení pro pacienta s klinickým psychologem
 • Na krátké kazuistice pacienta Lukáše H. bychom chtěli ilustrovat výhodu tohoto přístupu v péči o klienta.
 • Zakázka pacienta: zbavit se bolestí hlavy, které trvají 3 roky a objevují se zejména při sportu, začít znovu sportovat
 • Pohled lékaře:
 • Neurologicky negativní nález (ORL, oční vyš. EEG, CT mozku, RTG)
 • Po interní stránce zdráv, jen suchost oční sliznice
 • Asymetrická postura – asymetrie ramen, pánve, přetížení a zkrat šíjových svalů, svalová dysbalance
 • Vyhlazená fyziologická zakřivení páteře
 • Pohled fyzioterapeuta:
 • Nestejná délka končetin
 • Nepoměr ve velikosti chodidel
 • Svalové dysbalance
 • Nestabilita postury
 • Pohled psychologa:
 • Složitá rodinná anamnéza, traumata z dětství
 • Absence relaxačních činností → nahromaděné napětí
 • Dysbalance na více rovinách
  • duchovní přesahy vs. konzum (práce v reklamní agentuře)
  • osobní vs. pracovní život
 • Terapie:
 • Navázání vztahu, vytvoření důvěry
 • Nalézání „balance“ a vyrovnávání na více rovinách:
  • podpatěnka – zlepšení již po 3 dnech!
  • aktivace nohou, stabilizace prstů u nohou
  • relaxace a následná aktivace pánevního dna a celého osového systému
  • hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem
  • ventilace a vyjadřování emocí
  • náročné situace v původní rodině – těžké onemocnění matky, komplikovaný vztah s otcem
  • hledání prostoru pro seberealizaci
 • Přínosy pro pacienta:
 • Propojení somatické, psychologické a sociální roviny téma nerovnováhy a hledání stability se objevuje na všech úrovních systému (svalová dysbalance, emoční, hodnotová nerovnováha) na všech těchto úrovních je smysluplné terapeuticky intervenovat a témata propracovávat - u pacienta dochází k propojování
 • Pochopení souvislostí při vzniku a udržování obtíží – na somatické úrovni došlo k dekompenzaci dlouhodobě „oslabeného místa“ (nestejná délka končetin) z důvodu přetížení z nadměrné fyzické aktivity, kterou kompenzoval vysoké psychické napětí a nespokojenost
 • Tento způsob práce má své výhody, ale i úskalí. Pacient bývá motivovaný pro komplexní psychosomatické vyšetření, sám se k němu přihlašuje s určitým náhledem na souvislosti stonání. Pro pacienta, ale i pro odborníky je velkým přínosem možnost konzultovat příběh a obtíže pacienta v týmu, získávat pohled ostatních odborníků na jeho příběh a obtíže. Limitující pro tento způsob práce je její časová, organizační a finanční náročnost. Snahou týmu v CKP Dobřichovice je vylepšovat a zefektivňovat práci s klientem V souvislosti s organizováním komplexních psychosomatických vyšetření se objevují témata a otázky jako např. jak a kde získat čas na studium dokumentace, kterou s sebou pacient přináší – jak a kde získat čas na zpracování závěrečné zprávy z vyšetření, kdo ji sepisuje a kdo předává pacientovi – zda je možné zapojit do komplexních psychosomatických vyšetření i lékaře a jiné odborníky mimo tým CKP – zda je možná a přínosná účast pacienta na týmové poradě – a mnohé další.
 • Do redakce přišlo 9. 3. 2015
 • Zařazeno do tisku 30. 3. 2015
 • Střet zájmů: není
 • Kontakty na autory: info@ckp-dobrichovice.cz tel.: 257 713 076, 723 603 600, Na Vyhlídce 582, 252 29 Dobřichovice, www.ckp-dobrichovice.cz

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0