AKCE

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

ÚSPĚCH A NEÚSPĚCH V TERAPII (Základy komplexního psychosomatického přístupu VII)  16.1. 2016

 • Místo konání: Centrum komplexní péče Dobřichovice
 • Na Vyhlídce 582 - Dobřichovice
 • Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
 • Přednášející: MUDr. Barbora Branná, Mgr. Klára Čížková, Mgr. Markéta Gerlichová, PhD., Mgr. Danuše Jandourková, Mgr. Marta Lebedová, PhDr. Pavel Roubal, Mgr. et Mgr. Lenka Slavíková, MUDr. Jan Slovák, Mgr. Lucie Sušická, MUDr. Jiří Šavlík, CSc., Mgr. Petr Zahradník

Cena:

 • 1390,- Kč pro lékaře – NOVĚ AKREDITACE U České lékařské komory!!
 • 1190,- Kč pro fyzioterapeuty a ostatní (platba všichni do 18. 12. 2015),

Ohodnocení akce: 6 kreditů pro lékaře (akreditace ČLK), 4 kredity pro fyzioterapeuty, psychology (akreditace UNIFY ČR a AKP) Určeno pro: Fyzioterapeuty, lékaře, psychology a zájemce o komplexní medicínu. Letošní téma: ÚSPĚCH A NEÚSPĚCH V TERAPII Anotace konference: Konference je koncipována jako teoreticko-praktický celek seznamující posluchače se základy komplexního (psychosomatického) přístupu, jenž je nejstarším, ale současně nejmodernějším způsobem medicínského myšlení. Samotný název psychosomatika pochází ze starořeckých slov psyché (duše) a soma (tělo), jejichž spojením zdůrazňuje nezbytnost celostního, komplexního nazírání na člověka ve zdraví a nemoci. Zabývá se vztahy mezi tělesnými a duševními ději, které nechápe jako dvě oddělené oblasti, nýbrž jako propojené a navzájem se neustále ovlivňující systémy. Komplexní přístup doplňuje a dále rozvíjí principy vědecké biologické medicíny a je základním předpokladem určení správné diagnózy i realizace účinné léčby.  

TANEČNĚ POHYBOVÁ TERAPIE V PSYCHO-SOMATICE (Sebezkušenostní workshop)

 • Lektorka:         Mgr. Klára Čížková (taneční terapeutka, psycholožka)
 • Termín:              Sobota 27. února 2016
 • Místo konání:      CKP s.r.o., Na Vyhlídce 582
 • Objednání:          ON LINE na www.ckp-dobrichovice.cz/kalendar
 • Akreditace: v jednání UNIFY ČR, AKP ČR, TANTER ČR
 • Cena:                  1100,-Kč
 • Dotazy:               seminare@ckp-dobrichovice.cz
 • Anotace
 • Cílem workshopu (školicí akce) je představit účastníkům využití taneční pohybové terapie (TPT) v rámci komplexní léčby u lidí s psychosomatickým onemocněním a zaměřit se na specifika práce TPT s touto populací. Taneční pohybová terapie zdůrazňuje celostní pojetí člověka v jeho bio-psycho-sociální jednotě a důležitost propojení všech těchto složek pro duševní a tělesné zdraví. Workshop bude sebezkušenostní, prožitky budou sdíleny v rámci skupiny a teoreticky zarámovány. Součástí workshopu bude diskuse nad kazuistikami.

Psychosomatická dílna 20. 4. 2016

 • Psychosomatická klinika Praha
 • Pro studenty medicíny, fyzioterapie, psychologie.
 • Vedou PhDr. Roubal, Mgr. Holubcová, MUDr. Kabát, MUDr. Hronová.
 • Více na stránkách Institutu psychosomatické supervize při Psychosomatické klinice (www.psychosomatika.cz)

 

Psychosomatika v klinických oborech 9.-11. 6. 2016

Semináře péče o duši v r. 2016 (Vladimír Dvořáček)

Duševní pružnost a odolnost

Jednotlivé semináře vycházejí ze stoické tradice a jsou inspirovány podněty a návody N.N. Taleba, které jsou uvedeny v knize Antifragilita. Jedná se především o prometheovskou  strategii „toho, kdo myslí dopředu", kdy asymetrická práce s chybami je založena na postupném a nahodilém zdokonalování se. Osobní rozvoj a změna vycházejí ze strategie „pokus a omyl" a z ochoty přijímat/podstupovat riziko změny až tehdy, kdy nepřízeň osudu, okolnosti či aktuální životní scénář neškodí. Jinak řečeno, nejdříve jde o postupné prozkoumání a utváření vnějších podmínek a duševního dění tak, aby byla psychologická změna možná. Sledují, zkoumají a ověřují se praktické důsledky zvoleného dění, a to průběžně. Strategie asymetrické činky se zaměřuje na dílčí, aktuálně vhodné (možné, přístupné) emoční, vztahové, pracovní, partnerské, rodinné aj. zvyklosti, schémata, postupy, ale i nesnáze, obtíže, resp. poruchy. Jednotlivé semináře se týkají: Snů a jejich tělesnění. Vlídného a přívětivého vedení rozhovoru. Životního příběhu. Intenzivního dýchání. Životního osudu.   Snové tělesnění 1 Pátrá po tom, co lze „vytěžit ze snových postav". Postup je založen na identifikaci s jednotlivými postavami skrze tělesnění. Na imaginované komunikaci mezi nimi. Na prostorovém vnímání a lokalizaci postav. Jde o nalezení vhodného/žádoucího zástupce (snová postava) a identifikace s ním/s ní. Jinak řečeno, imaginované vnoření se do snové postavy/postav. Experimentování s „vnořením se". Jde o nahodilé zkoumání, pátrání, co to přináší a současně rozpoznávání jakým způsobem nastává tělesná, resp. duševní změna Termín: 15.  - 17.4. 16                                 kód: 161                          Místo: Brno, Dvořákova 13 Snové tělesnění 2 Zaměření na interakce snových postav, zkoumá se kruhová linearita mezi nimi. Vytvoření plošných síti pro jednotlivé snové postavy a zkoumání jejich pohybu. Imaginované zkoumání vztahů a vazeb mezi snovými postavami. Vytváření plošných sítí a lokalizace snových postav a doprovodná imaginace. Pátrá po tom, co lze „vytěžit ze snových postav".  Zkoumání je nahodilé, uplatňuje se postup pokus omyl: založeno prožitkové imaginaci, pátrání, co to přináší a současně rozpoznávání jakým způsobem nastává tělesná, resp. duševní změna u jednotlivých postav skrze tělesnění. Na imaginované komunikaci mezi nimi. Na prostorovém vnímání a lokalizaci postav. Týká se nalezení vhodného/žádoucího zástupce (snová postava) a identifikace s ním/s ní. Termín: 14.  - 16. 10. 16               kód 162                                         Místo: Brno, Dvořákova 13 Respektující rozhovor Způsob, jakým vedeme rozhovor, jak klademe otázky či jak odpovídáme, rozhoduje o výsledku jednání. Nabízené setkání vás seznámí s tzv. „sokratovskou rozmluvou“, která rozpouští to, „co je spojeno nebo sevřeno příliš „pevně“ a zkapalňuje naše otázky, závěry a úmysly.“ Vedení rozhovoru se týká toho, jak používáme svou mysl, tělo a smysly. Jak myslíme a využíváme metafory, čím komunikaci zušlechťujeme, jak zacházíme s otázkami a nakolik jsme při rozhovoru nepředpojatí. Cílem semináře je inspirace k nalezení vlastní, osobní skutečnosti toho, co pokládáme za pravdivé a správné. Respektující komunikace pomáhá rozlišit, které formy komunikace zhoršují naši přirozenou schopnost vcítit se. Učí odpovědnosti za své mluvené činy, pomáhá opustit klasifikování a souzení druhých lidí. Vede k odpovědnosti za naše způsoby vyjadřování a přispívá k rozpoznání a vyjádření pocitů. Učí nás odhadovat, co si druzí myslí, že bychom měli správně říci a udělat. Nabízí, jak rozlišovat mezi pocity a myšlenkami, rozšiřuje naši slovní zásobu. Pomůže nám odejít z emočního otroctví k emočnímu osvobození, k přijetí vlastní odpovědnosti za svůj život. Naučíme se rozlišovat mezi prosbou a příkazem. Stejně tak i diferenci mezi empatickým a neempatickým přijetím. Termín: 20.  - 22. 5. 16                kód 163                           Místo: Brno, Dvořákova 13   Na vlně dechu a rytmu Program zaměřený na intenzivní zážitky, jež mohou souviset s individuální životní cestou, ale také se mohou týkat  dějů nadosobních či světových. Přístup kombinuje různé způsoby dechové praxe, aktivní imaginaci, práci s tělem, spontánní tanec a další postupy. Přínosnější pro osoby starší 21 let. Místo konání: Jevíčko, Penzion Eden. Termín: 4. 7. – 10. 7. 2016 Kód:164 Místo: PENZION EDEN, 569 43 Jevíčko, tel.: 725 392 233, Barbora Fialová, Jevíčko     Životní příběh  Cesta životem a pružnost změny. Rekonstrukce životního příběhu se týká osobitosti životní cesty. Souvisí s prolínáním individuálního osudu s rodovými a rodinnými ději, s jeho spjatostí se světem a dobou, ve které jste žili a žijete. Vychází se z: osobní biografie, pozornost je věnována především obdobím, kdy se vám dařilo, jak jste zvládal/a neobvyklé události, resp. přechodová období. Dětství, dospívání, dospělost. Pátrá se po zřetězení vnitřních a vnějších změn s událostmi rodinnými, osudovými, společenskými a světovými.  Mimetický přístup vychází z předpokladu, že životní příhody mohou korespondovat, být ve shodě s příběhy, které zachycuje literatura, film, divadlo, případně i výtvarné umění. Pátrejte v uvedených oblastech po vyprávěních, scénách a dějích, které odpovídají i vašemu údělu, a to nejenom ve fázi problémové, ale také v etapách řešení a vyřešení nesnází, nemocí aj. Termín:  7. – 11. 9. 2016              Kód:   165  Místo: PENZION EDEN, 569 43 Jevíčko, tel.: 725 392 233, Barbora Fialová, Jevíčko            Životní osudy V duchu evropské tradice chápeme osud jako pohyb duše v čase probíhajících a měnících se událostí a zvratů osobních, rodinných, společenských i přírodních. je redukcí duše, je zaměřením na jedinečnost, individuálnost (seberealizaci, sebenaplnění, sebevědomí, apod.). Duše je širší než individualita já, vždy je orientována na celek. Orientující částí duše je daimon, který vymezuje hranice či možnosti naší cesty životem a střetává se s vnějšími podmínkami i požadavky života. Osud obvykle popisujeme zpětně, vyprávíme příhody „jak to bylo“, sestavujeme „osu svého života“. Termín: 2. 12. – 4. 12. 2016  Kód: 166  Místo: Brno, Dvořákova 13  

Pokyny k závazné přihlášce

Programy kurzů Duševní pružnost a odolnost jsou určeny pro odborníky i obecnou veřejnost. Všechny nabízené akce byly uvedeny krátkou charakteristikou a doplněny datem konání. Další informace obdrží pouze ti, kteří se na kurzy přihlásí. Respektujte, prosím, termín přihlášek. Víkendové kurzy probíhají v Brně. Delší kurzy se konají v Jevíčku. Ubytování zajišťuji vždy, stravu pouze v Jevíčku.  Cena víkendových seminářů je 1 200 a za kurzy v Jevíčku činí 1 600 Kč. (Zájemci, kteří se účastnili alespoň tří kurzů v roce 2015, budou mít u všech akcí v roce 2016 slevu 25 %.) Ubytování a strava jsou účtovány samostatně. Nemáte-li zájem o uvedené kurzy, nabídněte prosím informace jiným lidem. PhDr. Vladimír Dvořáček   Přihlášku pošlete do 15. 2. 2016 Na adresu: PhDr. Vladimír Dvořáček, Botanická 50, 602 00 Brno, nebo na  e-mail: dvoracek.kurzy@centrum.cz Poznámka: Kurzy probíhající v Brně: Obvyklým místem je Doléčovací centrum Lotos, Dvořákova 13, 602 00  Brno Časování kurzu: 1. den 14.00 – 18.30, 2. den 9.00 – 12.00 a 14.00 – 18.30, 3. den 9.00 – 12.00   Kurzy v Jevíčku Edenu: 1. den v 19.00, začíná se večeří. Závěrečný den: ukončení ve 12.00. Konání, stravování a ubytování je v Penzionu Eden. Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje.

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0