VYCHÁZÍ

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
SOCIÁLNÍ NEVĚDOMÍ U OSOB, SKUPIN A SPOLEČNOSTI
 1. DÍL: PŘEVÁŽNĚ TEORIE

Editoři: Earl Hoper, Haim Weinbereg OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 • Z angl. originálu THE SOCIAL UNCONSCIOUS IN PEERSONS, GROUPS AND SOCIETIES (KARNAC BOOKS Ltd, London, 2011) přeložila Eva Klimentová.
 • Předmluva k českému vydání Helena Klímová
 • Vydal: Výbor pro péči o Prix Irene
 • Edice: Irene Press, 2015
 • Počet stran: 256
 • ISBN: 978-80-905354-6-6

Anotace:

Tento sborník je světově, natožpak v naší odborné literatuře svou vysokou kvalitou ojedinělý. Ačkoli obsahuje polyfonii rozmanitých, někdy vzájemně rozporných pohledů na nevědomé procesy v sociálním poli, jedná se patrně o nejucelenější současné dílo na dané téma. Ukazuje povzbudivé možnosti, ale také limity psychoanalytických teorií jedince, pokud jsou aplikovány na skupinové jevy, a nutnost vytvářet nové hypotézy a pojmy. Zajímavé jsou inspirace z jiných vědních oborů, např.sociologie, antropologie, neurobiologie či historie. Knihu lze doporučit psychoanalytikům a skupinově analytickým terapeutům, ale zaujme i studenty a badatele na poli skupinového chování a transindividuálních forem nevědomí. Je potěšitelné, že do tohoto reprezentativního díla přispěla také česká autorka! Oceňuji rovněž výtečný překlad z anglického originálu.“ (Martin Mahler, prezident České psychoanalytické společnosti (IPA) a Rafael Institutu)

Poruchy socializace u dětí a dospívajících

 • Prevence životních selhání a krizová intervence754475
 • autor:  Jedlička Richard a kolektiv
 • ediční řada: Psyché
 • formát: B5
 • vazba: lepená
 • rozsah: 544 stran
 • prodejní cena včetně DPH:  559 Kč
 • ISBN: 978-80-247-5447-5

  anotace: Kolektiv renomovaných českých autorů se zaměřil na problematiku výchovy, projevy rizikového chování, zvládání obtížných životních situací a prevenci sociálně patologických jevů. Tato monografie bude přínosem nejen pro pedagogy a psychology, ale též pro studenty pedagogických a psychologických oborů na vysokých školách. Užitečné informace v ní mohou nalézt rovněž zdravotníci a sociální pracovníci pečující o děti a mládež se speciálními vzdělávacími potřebami. Autoři analyzují faktory ovlivňující primární a sekundární socializaci. Soustřeďují pozornost na otázky norem a normality lidského chování, včetně kritického přehledu reprezentativních teorií sociálních deviací. Zabývají se však také zvládáním životních potíží a stresu u dětí a dospívajících a věnují se příčinám duševní krize, rozpoznání krizového vývoje a zásadám pomoci ohroženým mladým lidem. Na případových studiích ilustrují rizika zanedbání podpory jedinců v životní krizi, poukazují na časté příčiny závadového chování, psychických poruch, vzniku závislostí a suicidiálních projevů. Jedna z kapitol se zaměřuje i na pastorační péči o děti a mládež ve zlomových situacích. Čtenáři se seznamují s teorií a praxí arteterapie, artefiletiky, výchovné dramatiky, muzikoterapie a muzikofiletiky včetně jejich uplatnění v prevenci i při nápravě poruch sebepojetí či sociálního zařazení. Publikace nezapomíná ani na pedagogicko-psychologické poradenství, služby poskytované rodičům a dalším vychovatelům školními psychology, poradnami, speciálně-pedagogickými centry a středisky výchovné péče. Neopomíjí diskusi týkající se integrace dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami do škol běžného vzdělávacího proudu, tvorby inkluzivního prostředí ani problémy institucionální péče o děti a mládež s vážnými výchovnými problémy. Pozornost je rovněž věnována sebezkušenostnímu výcviku psychosociálních dovedností u pracovníků pomáhajících profesí a poskytování supervizní podpory ve školství. Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: 234 264 401-2 fax: 234 264 400 www.grada.cz

Stigmatizace a sebestigmatizace u psychických poruch

 • Ocisková Marie, Praško JánOB_stigmatizace_a_sebestigmatizace.indd
 • ediční řada: Psyché
 • formát: B5
 • vazba: V2
 • rozsah: 376 stran
 • prodejní cena včetně DPH:  499 Kč
 • ISBN: 978-80-247-5199-3

  anotace: Pacienti trpící psychickými poruchami se denně potýkají nejen s příznaky své nemoci, ale také s diskriminací, která souvisí se stigmatizujícími postoji a s chováním společnosti. Monografie je věnována důležitému psychosociálnímu aspektu utrpení těchto osob.   Další zátěž představuje internalizované stigma, které se podílí na horším psychickém stavu psychicky nemocných a na nižší účinnosti terapie, kterou procházejí. Publikace ukazuje, jak probíhá proces stigmatizace i proces internalizace stigmatu pacientů, probírá dopady těchto procesů na identifikaci a diagnostiku psychických problémů, na sociální situaci pacientů a léčebné a rehabilitační přístupy. Snaží se také ukázat cesty, kterými lze stigmatizaci či sebestigmatizaci snižovat na celospolečenské úrovni, v prevenci, při vzdělávání odborníků i přímo v léčbě. Publikace je určena odborníkům spolupracujícím s lidmi s psychickými poruchami, studentům oborů pomáhajících profesí a zájemcům z řad široké veřejnosti o téma stigmatu psychických poruch.

 • Grada Publishing, a.s.
 • U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
 • tel.: 234 264 401-2
 • fax: 234 264 400
 • www.grada.cz

Psychologie lži

 • Mynaříková LenkaObálka Psychologie lži.indd
 • ediční řada: Psyché
 • formát: A5
 • vazba: V2
 • rozsah: 200 stran
 • prodejní cena včetně DPH:  299 Kč
 • ISBN: 978-80-247-5472-7

  anotace: Lze najít obecnou a šířeji akceptovatelnou definici lži? Můžeme obelhat sami sebe? Jak lžou děti a jak lžou dospělí? Jaké jsou verbální a neverbální projevy lhaní? Jaké jsou limity a úskalí detekce lži? Na tyto a další otázky hledá odborně podložené odpovědi ojedinělá a komplexní monografie věnovaná fenoménu lži.   Publikace nahlíží problematiku lhaní v sociálním, filozofickém, ekonomickém a neuropsychologickém kontextu. Především však zpracovává lhaní jako sociální fenomén vystupující v situacích vyžadujících odborné psychologické působení - například v psychoterapii, forenzní a školněpsychologické praxi. Autorka seznamuje čtenáře s jevem lži z hlediska typologie, motivů, frekvence lhaní, ale i z hlediska vývojových, genderových i kulturních souvislostí. Ukazuje, jak se komplexní povaha lhaní projevuje v řeči, v chování i v prožívání. Závěrečná kapitola je věnována pozoruhodným situacím, ve kterých jsou lži ve skutečnosti důsledkem sugestibility, falešných vzpomínek či poruch osobnosti. Monografie jistě zaujme odborníky z vědních oblastí, jako je psychologie, pedagogika, sociologie, právo, ale přínosná bude také pro učitele, rodiče, speciální pedagogy a forenzní psychology.  

 • Grada Publishing, a.s.
 • U Průhonu 22, 170 00 Praha 7
 • tel.: 234 264 401-2
 • fax: 234 264 400
 • www.grada.cz

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0