AKCE

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

AKTUÁLNÍ SEZNAM AKCÍ NAJDETE NA www.psychosomatika-cls.cz
MINIKONFERENCE: NÁSTROJE V PSYCHOSOMATICE (ON-LINE)
Tradiční libereckou konferenci jsme s ohledem na aktuální situaci nemohli uspořádat.

Rozhodli jsme se vám ale přinést online minikonferenci s názvem Nástroje v psychosomatice. Kromě příspěvků MUDr. Honzáka, MUDr. Večeřové Procházkové, MUDr. Chvály a PhDr. Trapkové se také budete moci seznámit s fungování konkrétní-ho psychosomatického pracoviště.
Pro přihlášení vyplňte prosím formulář zde: https://forms.gle/gu8u5B22L3x5tfMf8

PROGRAM
|13:30 – 14:00 připojení do online prostředí
|14:00 – 14:30 Představení: MUDr. Branna- Psychosomatická ambulance Ostrava
|14:30 – 15:00 Ocenění: MUDr. Honzák
|15:00 – 15:40 MUDr. Chvála, PhDr.Trapková: Nástroje psychosomatické léčby z pohledu bio-psycho-sociálního přístupu (30´+ 10´diskuze)
|15:40 – 16:20 MUDr. Večeřová Procházková: Nástroje biosyntézy (30´+ 10´diskuze)
|16:20 – 17:00 MUDr. Honzák: Farmakoterapie v psychosomatice (30´+ 10´diskuze)
|17:00 – 17:20 Informace o práci Společnosti psychosomatické medicíny
|17:20 – 18:00 Diskuze ke koncepci oboru a dalším aktuálním tématům
Minikonference proběhne online prostřednictvím aplikace Zoom. Pro účast potřebujete počítač s připojením k internetu, poslouží také tablet či mobilní telefon. Pro aktivní účast doporučujeme zapnutou webkameru a funkční mikrofon. Podmínkou účasti však kamera a mikrofon nejsou. Potvrzení o účast na konferenci Vám zašleme e-mailem ve formátu PDF do několika dní.

CENA: 500 Kč
PŘIHLÁŠENÍ Pro přihlášení vyplňte prosím formulář zde: https://forms.gle/gu8u5B22L3x5tfMf8


ABY HMATY NĚKAM VEDLY…A ZASE SEDLY
Přijměte pozvání na zajímavý online webinář s Ivanem Verným, který je určený pro odborníky, ale i laickou veřejnost.
Procesově orientovaná práce (POP) se zaměřuje na osobní uvědomění a na rozvoj dovedností, jak podporovat sebe i druhé. Úkolem je zachytit proces, který se právě děje a podpořit ho. Věří, že sny, symptomy, zdravotní i vztahové pro-blémy v sobě nesou poselství, které klient není momentálně schopen vní-mat. Takový způsob práce přináší nové kreativní pohledy na zdánlivě nepřekona-telné problémy.
Lektor v semináři vysvětlí základní principy procesově orientované práce. Ve druhé části jste lektorem zváni, abyste si přinesli témata týkající se vašich fyzic-kých či psychických obtíží, bolestí, složitých vztahů s pacienty či v rodině, otázek týkajících se práce na sobě. Ty s vámi individuálně probere a na této konkrétní práci předvede praktické využití principu POP. Získáte tím další cenný nástroj do vaší terapeutické výbavy (velmi přínosné i pro somaticky pracující terapeuty – lékaře).
Přihlášení:
Aby hmaty někam vedly… a zase sedly! (online)
1200Kč 7. července 15:00 - 18:00SYSTEMICKÝ VÝCVIK V RODINNÉ TERAPII V BRNĚ
Dialogický Institut pro psychoterapii (DIP) otevírá v září 2022
nový komplexní psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii
se zaměřením na současné kolaborativní a dialogické směry
(sebezkušenost, teorii, dovednosti, supervizi).
Výcvik má dvě základní větve:
●První větev je určená především pro klinické psychology, lékaře
a popř. zdravotní sestry, je akreditovaná EAP a MZČR pro výkon
psychoterapie ve zdravotnictví. Je určena pro 26 frekventantů.
●Druhá větev je určena pro nezdravotníky (sociální pracovníky,
pedagogy, duchovní, terapeuty atd.), její kapacita je 13 frekventantů
a ukončené VŠ vzdělání zde není vstupní podmínkou.
• Délka výcviku je 5 let
• Celková cena výcviku je 38 000 Kč za školní rok.
• Místo konání: Vranov u Brna
• Za výcvikový DIP team: L. Hornová, B. Pöslová, J. Peichlová, J. Adámková,
M. Pilát, J. Soldán, V. Polák, R. Bořek
více na: www.dipteam.cz


KOMPLEXNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK
Výcvik pro pracovníky center duševního zdraví, členy multidisciplinárních týmů zdravotních i sociálních služeb, pro ambulantní psychology, psychiatry a psychoterapeuty, pro sociální, komunitní pracovníky a peer pracovníky, kteří chtějí pracovat psychoterapeuticky.
Úspěšné absolvování komplexního vzdělávacího programu postačuje lékařům s atestací v klinickém oboru a klinickým psychologům k žádosti o Evropský certi-fikát psychoterapie (ECP) vydávaný European Association for Psychotherapy.
Na stránkách Zahrady 2000 visí veškeré dosavadní informace včetně odkazu na přihlášku. Odkaz zde: http://www.zahrada2000.cz/vzdelavani/26-komplexni-psychoterapeuticky-vycvik-v-otevrenem-dialogu.htmlKOMPLEXNÍ VZDĚLÁNÍ V RODINNÉ TERAPII PSYCHOSOMATICKÝCH PORUCH V LIBERCI
(LEKTOŘI PHDR. L.TRAPKOVÁ A MUDR. V.CHVÁLA):

Už sedmý běh čtyřletého komplexního vzdělávacího programu v rodinné terapii psychosomatických poruch, schválený pro práci ve zdravotnictví, jsme se chystali zahájit na podzim 202. Koronavirus nás nutí začátek posunout na rok 2022. Toto vzdělávání je určeno pro lékaře, psychology a další odborníky, kteří pracují s rodinami a psychosomatickými pacienty. Podmínkou přijetí je absolvování víkendového semináře Časová osa v našem institutu (LIRTAPS: http://www.lirtaps.cz ). Přihlášky na seminář i do výcviku posílejte na adresu menclova@lirtaps.cz, tel. 485151398
LIRTAPS 2022- 2026


 Katedra psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity Vás srdečně zve
na IV. ročník vědecké konference s tématem
PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY POMÁHÁNÍ: PSYCHOLOGIE A JEJÍ KONTEXTY 2021.

Konference se uskuteční 9. a 10. listopadu 2021 v prostorách auly Ostravské univerzity.
Vítáme odborné příspěvky z následujících sekcí:
1. Akademická sekce: Aktuální výzkumná témata a výzvy současné psychologie
2. COVID: psychologické a sociální dopady pandemie
3. Sekce psychoterapie a klinické psychologie: účinné faktory vs. limity psychoterapie
4. Aktuální výzvy psychologie ve školství: kompetence, diagnostika, intervence

Mezi přednášející letošního ročníku patří prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc., MUDr. David Skorunka, Ph.D., a další. Vítáme i nové přednáše-jící.
Místo: aula Ostravské univerzity, Českobratrská 1182/16, Moravská Ostrava, 701 03
Přihlášení pro aktivní i pasivní účast: https://konferencepomahani.osu.cz/prihlaska/
Více informací naleznete na webových stránkách: https://konferencepomahani.osu.cz.EMPATICKÁ LABORATOŘ A AUTOGENNÍ TRÉNINK II.
Vážení a milí příznivci psychosomatiky,
dovolujeme si Vás pozvat na další dva červnové semináře, které proběhnou již osobně v Olomouci.
EMPATICKÁ LABORATOŘ (PSM II. ročník)
Lektor: prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.
Termín: 18. - 19. 6. 2021
Anotace: Cílem semináře je rozvoj empatie, tedy schopnosti vcítit se do pocitů druhé osoby, což se považuje za součást emoční inteligence. Empatie se rozvíjí cíleně nácvikem aktivního naslouchání, které se zakládá na přesném vnímání verbálního i neverbálního projevu v komunikaci. Schopnost vžít se do pocitů a situace druhého člověka znamená být taky v dobrém kontaktu s vlastními pocity a myšlenkami (kdo rozumí sám sobě lépe rozumí i druhým). Empatie v rámci aktivního naslouchání proto patří k základním předpokladům komunikace s klientem/pacientem. Metodika tréningu aktivního naslouchání a empatic-kého doprovázení tak umožňuje rozvíjet a kultivovat tyto dovednosti. Seminář je tedy pří-mo zaměřen na osvojení si schopnosti vést empatický rozhovor s klientem a zlepšit tak své komunikační dovednosti i celkové výsledky práce. Účastníci budou nejdříve seznámeni s definicí a podstatou empatického rozhovoru a s teorií empatie. Hlavní část semináře pak bude tvořit výklad metodiky a získání praktické zkušenosti s nácvikem empatické komuni-kace, což bude probíhat formou nácviků empatie metodikou takzvaných Empatických labo-ratoří. Na závěr bude pozornost věnována řešení případných problémů a nejasností a pro-běhne reflexe k semináři. Ve všech částech semináře bude podporována diskuze účastníků.
Více informací o lektorovi i náplni semináře naleznete v letáčku.

Přihlásit se


AUTOGENNÍ TRÉNINK II (PSM III. ROČNÍK)
Lektor: prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.
Termín: 25. - 26. 6. 2021
Anotace: Vyšší stupeň autogenního tréninku je zaměřený na imaginačně – meditační cvičení, která mají ozdravný a sebepoznávací potenciál ve smyslu rozšiřování a prohlu-bování vědomí. V prohloubeném uvolnění navozeném autogenním tréninkem se účastníci učí otevírat spontánním meditacím, které mají často formu obrazových ima-ginací, a tak získávají přímý hlubší kontakt se svým vnitřním světem. Absolvent se orientuje v základech využití autogenního tréninku na rozvoj svojí meditační a imagi-nační schopnosti. Rozvíjí sebereflexi, introspekci, prohlubuje sebepoznávání a men-tální kapacitu potřebnou pro práci v pomáhajících profesích. Metoda je využitelná u klientů s psychosomatickými poruchami a rovněž u zdravých osob jako prevence a pro rozvíjení jejich lidského potenciálu. Předpokladem je předcházející účast na kurzu zá-kladního stupně autogenního tréninku.
Více informací o lektorovi i náplni semináře naleznete v letáčku.

Přihlásit se


Akreditace seminářů:
• Česká lékařská komora
• Asociace klinických psychologů ČR
Cena: jednotlivého semináře je 2 900,- Kč (při absolvování každého dalšího semináře je sleva 5%).
Semináře jsou realizovány v rámci vzdělávácího cyklu Psychosomatika, realizovaný UPOL. Těšit se ještě letos můžete na:
• Supervize případů s rozšířenou biografickou anamnézou s využitím techniky M. Balinta, prof. MUDr. Josef Hašto, Ph.D. - termín bude upřesněn
• Psychické poruchy a somatické onemocnění – souvislosti při společ-ném výskytu, prof. MUDr. Josef Hašto, Ph.D. - termín bude upřesněnINSTITUT PSYCHOANALYTICKÉ PÁROVÉ A RODINNÉ TERAPIE
IPPART s.r.o. a sekce pro párovou a rodinnou terapii ČSPAP

zajišťují výcvikový kurz
PSYCHOANALYTICKÁ PÁROVÁ A RODINNÁ TERAPIE
psychoanalýza aplikovaná na porozumění a pomoc párům a rodinám v krizi,

Orientační náplň 1. bloku: 1. Základy Freudovy psychoanalytické teorie 2.Psychoanalytické teorie vývoje člověka a jejich význam a užití /teorie attachementu, A.Freudové, R.Spitze, M.Mahlerové, aj./ 3.Egopsychologie 4. Psychologie Self /H. Kohut a moderní příspěvky/ 5. Příspěvky dalších osobností moderní psychoanalýzy /Winnicot, Kleinová, Bion, Ogden/ 6.Krátká–fokální psychoanalytická terapie /Weiss, atd./ 7. Teorie kontejneru a kontejnování.
Orientační náplň 2.bloku: 1.Netradiční přístup psychologie ega-D.Wille/ 2. J.Willi a teorie koluze/ 3. Pojetí přenosu a protipřenosu v párové a rodinné terapii/ 4. I. Berenstein a teorie propojení (link)/ 5. P.Benghozi a teorie francouzské školy/ 6. Náš vlastní přístup-teorie nevě-domých vztahových přesvědčení/ 7.Technika párové terapie.
Orientační náplň 3. a 4.bloku:1.Procvičování a aplikace teoretických poznatků/ 2.Technika formulování vztahových a intrapsychických hypotéz/ 3.Systematická supervize/ 4. Trénink techniky práce s párem a rodinou.
Zahájení: září 2021. Jednodenní setkání budou jednou měsíčně, každý 3. pátek. Počet účastní-ků je omezen. Podrobnější informace sdělíme obratem, včetně způsobu přihlášení a úhrady.
Cena: 12 500,- Kč za jeden blok (při včasném zaplacení - 11 500,-Kč) Další informace zájem-cům rádi sdělíme. Dostupné jsou také na WEBu: IPPART.cz
Hlaste se na mail: s.titl@seznam.cz ; lucielucka@volny.cz

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0