ÚVAHY 4

Zobrazení: 0
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

JIŘÍ BERAN: Z HISTORIE PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY U NÁS

(Věnováno památce doc. MUDr. Jaroslava Bašteckého, CSc., 18. 6. 1936 – 11. 4. 2007)


beranV roce 1975 byla založena doc. MUDr. Jaroslavem Bašteckým, CSc., a doc. MUDr. Zdeňkem Bolelouckým, CSc., nejprve komise, později sekce pro studium psychosomatiky, z níž vznikla sekce pro psychosomatiku České psychiatrické společnosti ČLS JEP (Baštecký, Boleloucký 1980) a nakonec s názvem sekce psychosomatické a behaviorální medicíny Psychiatrické společnosti ČLS JEP. V roce 2014 se sekce přeměnila v samostatnou Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP. Sekce od počátku pořádala každoročně pracovní schůze a celostátní konference.
Rovněž v roce 1975 byla založena obdobná komise při České společnosti pro studium vyšší nervové činnosti (Baštecký, Boleloucký 1980). Později po této linii vznikla Společnost psychosomatických integrací, nyní Společnost pro výzkum stresu ČLS JEP. V počátečních desetiletích mezi oběma zmíněnými panovala intenzivní spolupráce při pořádání odborných akcí. V 90. letech se psychosomatické problematice věnovala také Nadace pro prevenci stresu a behaviorální medicínu působící ve Státním zdravotním ústavu, Centrum hygieny práce a nemocí z povolání, reprezentovaná doc. RNDr. Milanem Horváthem, CSc.
První česká monografie věnovaná psychosomatickým otázkám vyšla v roce 1993 (Baštecký J., Šavlík J., Šimek J.)
Psychosomatická společnost ČLS JEP pokračuje v pořádání vědeckých schůzí a konferencí, vydává řadu let časopis Psychosom .
Vzdělávání v psychosomatické medicíně probíhalo od 80. let pod katedrou psychiatrie IPVZ nejprve formou odborných stáží, na jejichž programu se podílela řada odborníků a psychosomaticky zaměřených pracovišť v Praze a mimo Prahu např. ze Střediska komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci, založeného v roce 1989 (Baštecký, Beran, Boleloucký 2002).
V roce 2005 byla katedře psychiatrie dána možnost udělovat diplom odborné způsobilosti v oboru psychosomatická medicína. V následujících letech získaly odbornou způsobilost v psychosomatické medicíně na katedře psychiatrie IPVZ více než tři desítky odborníků. Podmínkou přistoupení kandidáta k ověření příslušných znalostí tehdy mimo jiné např. bylo ukončení akreditovaného psychoterapeutického vzdělání. Na katedře psychiatrie od roku 2009 probíhal dvouletý cyklus psychosomaticky zaměřených přednášek, vedený MUDr. Vladislavem Chválou (Kurz základní psychosomatické péče). V roce 2015 vznikla v IPVZ samostatná subkatedra psychosomatické medicíny. V roce 2016 se psychosomatická medicína stala nástavbovým oborem pro lékaře různých klinických oborů (Beran, 2018). Nástavbovou atestaci složilo několik desítek lékařů a lékařek. Specializační příprava se řídí příslušným Vzdělávacím programem. Vedoucím subkatedry psychosomatické medicíny je doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.
Psychosomatická medicína dospěla od roku 1975 do nynější podoby, srovnatelné s vyspělými evropskými zeměmi.
Literatura
Baštecký J., Boleloucký Z.: Současný stav a perspektivy psychosomatiky. Československá psychiatrie, 76,1980, č. 4, str. 217–223.
Baštecký J., Beran J., Boleloucký Z.: Postgraduální výuka psychosomatické a behaviorální medicíny v České republice. Praktický lékař 82, 2002, č. 11, str. 699-701
Beran J.: Psychosomatika: Sborník 65 let IPVZ, 1953 – 2018. vydal Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha 2018, 207 s.

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0