Konečně uznání...

KratochvílNesnadná byla naše cesta mezi vědecká média, tedy do seznamu odborných časopisů, které vydává RIV. PO několika letech jsme se dočkali: Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 299. zasedání dne 28. 11. 2014 zařadila Psychosom do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Od r.2016 je indexován v norské databázi odborných časopisů ERIH PLUS
 
 
  
ISSN 2336-7741 (Print)
ISSN 1214-6102 (Online)
MK ČR E 187 84
© LIRTAPS, o. p. s.
PSYCHOSOM je kompletně archivován Národní lékařskou knihovnou: Kramerius