MEMORANDUM MEZI SPM a ČPtS

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

MEMORANDUM MEZI SPM ČLS JEP A ČPtS ČLS JEP O PSYCHOTERAPII. 

Zástupci obou dvou společností jsou si vědomi stále nedostatečného podílu psychoterapeutické péče v klinické praxi u pacientů s duševními a psychosomatickými poruchami, ačkoliv existují důkazy pro její efektivitu a psychoterapie je součástí doporučených postupů léčby u řady poruch. V psychosomatické medicíně jde v první řadě o chronická onemocnění a o tzv. medicínsky nevysvětlené příznaky (medically unexplained symptoms; MUS), kde rozsah psychosomatického vzdělávání lékařů nestačí. Je zde potřebná integrace poznatků z psychologie, psychoterapie a interdisciplinární spolupráce.

Obě společnosti se proto zavazují ke vzájemné spolupráci, která by měla vést ke zlepšení tohoto stavu a která by se soustřeďovala především do následujících oblastí:

1) VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V PSYCHOTERAPII
Již několik let nemohou psychiatři či lékaři dalších odborností získat z institucionálně procedu-rálních důvodů kvalifikační osvědčení k vykonávání psychoterapie. V současnosti je podán ná-vrh na funkční kurz v psychoterapii, který by měl dočasně překlenout možnost této kvalifikace, než bude připravena a schválena nástavbová specializace pro lékaře v psychoterapii. Společnos-ti vyvinou součinnost tak, aby došlo k co nejrychlejšímu schválení a uvedení do praxe funkční-ho kurzu i následně nástavbové specializace.

2) ROZŠIŘOVÁNÍ PSYCHOTERAPIE V SÍTI ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Podíl vykonávání psychoterapie v ambulantních i lůžkových zařízení je stále nízký v poměru k dalším klinickým postupům. Obě společnosti se proto zasadí o rozšíření psychoterapeutických lékařských praxí a specializovaných psychoterapeutických zařízení v síti zdravotnických zařízení a posílení psychoterapeutické péče v lůžkových zařízeních.

3) ROZŠIŘOVÁNÍ VÝKONŮ PSYCHOTERAPIE V SAZEBNÍKU ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ
Řada výkonů psychoterapie je již v Sazebníku definována. Do budoucna bude však zapotřebí některé výkony ještě doplnit. Obě společnosti tyto návrhy vzájemně projednají a sjednotí svoje postupy vzhledem k Pracovní skupině pro SZV.

4) EKONOMICKÉ OHODNOCENÍ PSYCHOTERAPIE
Obě společnosti budou rovněž usilovat o náležité ekonomické ohodnocení psychoterapeutické péče v rámci systému zdravotního pojištění.

5) SPOLUPRÁCE LÉKAŘSKÝCH A NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ
Vzhledem k tomu, že ve zdravotnictví je málo reflektovaná reálná potřeba psychoterapie, kterou není možné naplnit pouze psychoterapeuticky vzdělanými lékaři, je třeba počítat s psychoterapeuty z řad klinických psychologů a dalších oborů. Obě společnosti chtějí ve větší míře prosazovat psychoterapeutické vzdělávání i těchto dalších odborníků – nelékařů do sys-tému zdravotní péče. Jsme si jisti, a mnohé zahraniční studie o tom svědčí, že právě takový směr povede k šetření finančních nákladů na péči zejména o chronické pacienty. Zástupci obou společností budou pravidelně projednávat svoje návrhy a usilovat o konsensuální stanoviska na Pracovní skupině pro psychoterapii, která již několik let pracuje neformálně a nyní se stá-vá pracovní skupinou Odborné rady Reformy psychiatrické péče.


Za SPM ČLS JEP
MUDr. Vladislav Chvála

Za ČPtS ČLS
Prof. MUDr. Jano Pavlov Praško

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0