KRÁTCE

Zobrazení: 0

RADKIN HONZÁK: MOŽNÉ INTERAKCE NEJČASTĚJI UŽÍVANÝCH HERBÁLNÍCH PROSTŘEDKŮ

Několik publikací upozorňuje na rizika, která mohou vzniknout při kombinaci často užívaných přípravků herbální medicíny s rovněž často aplikovanou farmakologickou léčbou ...

honzákNa tyto kombinace je třeba aktivně se ptát, protože řada pacientů nepovažuje koupené přípravky, které nebyly předepsány na recept, za „léky“, nebo spíš neuvádí je, přestože mají nejrůznější a někdy silné farmakologické účinky a s některými předepsanými „jeho léky“ se dostávají do interakce, především přes systém CYP 450. Na druhé straně jsou zprávy o interakcích nekonzistentní, protože herbální přípravky jsou používány v různých koncentracích a v případě použití rostliny a její části, nemusí mít stejné složení ani stejnou přípravu. Pokud jde o oficinální léčiva, nejčastěji jde o léky s úzkou terapeutickou koncentrací, tedy ty, které při nižší koncentraci jsou neúčinné a při vyšší působí toxicky. V běžné praxi jde nejčastěji o warfarin, digoxin, cyklosporin, tacrolimus, amitriptylin, midazolam, indinavir a irinotecan.


NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ LÉČIVÉ HERBÁLNÍ PROSTŘEDKY:
Česnek (Allium sativum) prodlužuje dobu srážlivosti, pokud je podáván současně s chlorpropamidem (Copamide, Diabinese), může způsobovat hypoglykemii a snižuje sérové koncentrace sanquinaviru (Invirase, Fortovase).
Zázvor (Zingiber officinale) působí podobně jako grepy a může významně zvýšit riziko nežádoucích účinků tím, že sníží nebo zablokuje v organismu odbourávání daného léku, který se pak v těle pacienta hromadí. Mezi taková léčiva patří např. léky používané při léčbě onemocnění srdce či vysokého krevního tlaku (např. amiodaron, amlodipin, felodipin, verapamil, ev. digoxin), léčiva snižující hladinu cholesterolu (např. atorvastatin, simvastatin), léčiva ovlivňující krevní srážení (např. klopidogrel, dabigatran, warfarin), léčiva ovlivňující psychiku (např. antideptesiva ze skupiny SSRI – sertralin aj.), léčiva podávaná při nespavosti (např. zopiclon, ev. zolpidem) či např. léčiva používaná k potlačení nežádoucí imunitní reakce po transplantaci orgánů (např. takrolimus, cyklosporin).
Ginkgo neboli jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) snižuje plazmatické koncentrace omeprazolu, pokud je kombinováno s warfarinem, přestože snižuje jeho plazmatické koncentrace, může vyvolávat krvácení, s thiazidovými diuretiky zvyšuje krevní tlak a údajně by nemělo být podáváno současně s trazodonem (Trittico) pro nebezpečí komatu. Byl však popsán všeho všudy jeden případ , který je citován ve všech přehledech. Šlo o osmdesátiletou pacientku trpící Alzheimerovou demencí, koma bylo zvládnuto blokátorem BZDZ flumenazilem a vysvětlení předpokládané etiopatogeneze (ginkgo paradoxně působilo na BZDZ receptor) působí značně vykonstruovaně.
Ženšen (Panax ginseng), jehož aktivní látky se nazývají ginsenoidy a jsou vesměs zpracovány střevními bakteriemi... Podle některých prací je ginkgo slabý induktor CYP 3A4, jeho interakce s warfarinem není úplně jasně prokázaná . Podle některých údajů snižuje ginkgo sérové koncentrace omeprazolu a tolbutamidu a může mít nežádoucí interakce s antiepileptiky, kyselinou axetylsalicylovou, ibuprofenem, diuretiky a trazodonem.
Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum ) působí jako silný induktor CYP 3A4 a P-glykoproteinu. Snižuje tedy koncentrace amitriptylinu, cyklosporinu (zde vede až k odhojení transplantovaných štěpů!), digoxinu, indinaviru, methadonu, midazolamu, simvastatinu, takrolimu a warfarinu. Snižuje také koncentrace perorálních kontraceptiv a může být příčinou nechtěného těhotenství. V kombinaci s antidepresivy blokujícími zpětné vstřebávání serotoninu může vyvolávat serotoninový syndrom...
RH.
Do redakce přišlo 26. 3. 2017

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0