Z KONFERENCÍ

Zobrazení: 0

 PSYCHOSOMATICKÁ KONFERENCE VE ŠTERNBERKU (13. - 14.4.2018)

Ve dnech 13 a 14. dubna 2018 proběhl v Městském kulturním domě v moravském Šternberku již V. ročník mezioborové konference Psychosomatická medicína pořádaný zdejší psychiatrickou léčebnou (PL). I letos se na půldruhého dne sjeli do Šternberka lékaři, fyzioterapeuti, psychologové a fyzioterapeuti, aby hledali (a nacházeli) společné průsečíky své práce s převážně polymorbidními a chronickými pacienty s psychosomatickými projevy.

Kryl Michal fotoJiž v úvodním dni zaujal posluchače (a to i v evaluačních dotaznících rozdaných po akci) psycho-onkologický blok, jejž uvedl psycholog s dlouholetou praxí s onkologickou klientelou PhDr. Petr Novotný s poutavým sdělením o osobnostních charakteristikách onkologicky nemocných. Navázal klinický psycholog Mgr M. Pospíchal s nesmírně poutavým a názorným sdělením o vzniku a vývoji rakoviny s ohledem na psychosociální aspekty včetně vlivu stresu, prožívaných emocí či kvality mezilidských vztahů na průběh a prognózu tohoto onemocnění. (Přednášející se stal absolutním vítězem ankety o nejzajímavější přednášku). Odpolední blok byl laděn směrem psychoterapeutickým (představení daseinsanalytického pojetí léčby – doc. Jiří Růžička, rektor Pražské vysoké školy psychosociálních studií) a spirituálním (Mgr. K. Maliňáková a prof P. Tavel z teologické fakulty UP Olomouc). Oživení vnesla názorná přednáška o léčbě pomocí zvířat (animoterapie) dr. Tůmové z PL Šternberk obohacená o přímý kontakt s prezentovanými canisterapeutickými psy a kočkami. Navázala fyzioterapeutka Mgr. Melecká velmi kvalitním celostním sdělením o provázanosti duševních a fyzických aspektů při své práci s psychosomatickými pacienty v rámci rehabilitačního odd. PL Šternberk. První den zakončila psycholožka psychosomatického odd. PL Mgr. A. Havelková obsáhlým přehledem výzkumných snah v oboru psychosomatiky v celosvětovém kontextu.
Tradiční společenský večer s hudbou, tancem a vystoupením básníka ve stylu „slam poetry“ byl účastníky opět jako každoročně velmi kladně hodnocen.
Druhý den otevřel doc. MUDr. J. Šimek. CSc. zamyšlením nad etickými aspekty v naší společnosti, politice, medicíně i psychosomatice a sklidil díky ožehavému tématu krom kladných i některé negativní reakce. Navázala MUDr. H. Sirotková, antroposoficky orientovaná ambulantní neuroložka z Prahy se zevrubným přiblížením principů antroposofické medicíny v českém i světovém kontextu. Konferenci završila svým stručným sdělením o motivaci jejích pacientů pro léčbu ve šternberské léčebně pražská ambulantní psychiatrička MUDr. Z. Pinďáková.
Za rok se na všechny přislíbené přednášející i hosty konference (tedy případně i na čtenáře PsychoSomu) budeme těšit v termínu 12 a 13.dubna 2019. Bližší informace budou s několikaměsíčním předstihem zveřejněny na webových stránkách: www.plstbk.cz
Prim MUDr.Michal KRYL

 

intimita 1
CKP DOBŘICHOVICE: INTIMITA V PSYCHOSOMATICE

V sobotu 26. května 2018 se v Centru komplexní péče Dobřichovice uskutečnil již 9. ročník konference Základy komplexního psychosomatického přístupu. Hlavním tématem tohoto ročníku byla Intimita v psychosomatice.
Centrum komplexní péče Dobřichovice je zařazeno do sítě psychosomatických pracovišť, která registruje Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP, je akreditováno pro praktickou část výuky nástavbového oboru psychosomatika pro lékaře a pro praktickou část výuky pro obor klinická psychologie. Jako takové zajišťuje nejen komplexní léčbu svých pacientů, ale zároveň klade velký důraz na osvětu a vzdělávání z řad odborníků i široké veřejnosti.
Původně byly naše konference pojímány velmi komorně, ale s rostoucím zájmem o psychosomatický přístup se staly svým rozsahem i počtem účastníků většími. Dnes jsou pořádány pro cca 60 účastníků. Přesto věříme, že prostředí, klima i atmosféra zůstávají z let minulých vřelé a určitý druh komornosti si neseme s sebou dál.
Konferenci pořádá Centrum komplexní péče Dobřichovice za podpory sesterských zařízení CKP Roseta a CKP Sámova v Praze.
K aktivní účasti se nám podařilo získat přední představitele psychosomatiky u nás. V současné době, kdy se díky odvysílání pořadu „Obchod se zdravím“ zesiluje diskuse o tomto oboru, jsme za to byli opravdu vděčni. V přednáškách vystoupil doc. Jiří Šimek, MUDr. Vladislav Chvála nebo PhDr. Ludmila Trapková.
Jednotliví přednášející na téma Intimity nahlíželi z různých úhlů.
V dopoledním programu nejprve vystoupili PhDr. L. Trapková a MUDr. V. Chvála s příspěvkem o intimitě ve složených rodinách, kdy při rozpadu rodin a sestavování nových jsou jednotlivými členy prožívány rozdíly mezi původní biologickou rodinou, kde je zachována vrozená struktura, a rodinou, ve kterém se musí jednotliví členové adaptovat na oslabování vrozených pout a akceptování příchozích.
Ve druhém příspěvku Mgr. L. Šídová a P. Hamerníková mluvily na téma sexuální asistence, která je určena osobám s hendikepem a seniorům a seniorkám.
MUDr. I. Zedková nabídla vhled do oblasti afektivních neurověd a raného vývoje, které nabízejí hlubší porozumění psychoterapeutickým intervencím v klinické praxi. Poukázala na to, že v současné době je podloženo důkazy, že psychoterapie je invazivní metodou, která moduluje neuronální procesy jedince.
Odpolední program byl zahájen workshopy. Mgr. L. Slavíková nabídla cvičení k podpoře sexuality vycházející z bioenergetické analýzy A. Lowena, PhDr. Z. Vondřichová a MUDr. I. Vondřich nabídli společný workshop, ve kterém s účastníky mapovali oblasti v jejich životech, kde jsou ovlivněni setkáváním a blízkou prací s lidmi. Nabídli prostor pro vzájemné sdílení, zda, případně jak se tyto dotyky intimity odrážejí v jejich životech a zpět v práci s pacienty. MUDr. P. Kolátor a Mgr. E. Pospíšilová ve workshopu Intimita skrytá ve fasciích nabídli účast na objevování fascinujícího světa, kde se vnitřní orgány, somatika, psychosomatika, vliv rodiny a sociální vazby začínají setkávat na jednom místě, na jednom bodě, v lidském těle. Zcela se tak změní chápání podstaty příčin a následků, odhalí se skryté vazby i to, jak se vše přelévá mezi tělem, psychikou i okolním světem.
Odpolední přednáškový blok uvedl doc. MUDr. J. Šimek a Mgr. J. Šimek, kteří posluchačům nabídli srovnání pohledu na intimitu očima psychoanalýzy a transakční analýzy.
Poté MUDr. V. Chvála zprostředkoval posluchačům svou osobní zkušenost z desetileté praxe ženského lékaře a nabídl tak reflexi vývoje vztahu lékaře k intimitě pacienta.
V posledním příspěvku Mgr. R. Stuchlík poukázal na specifika práce s klienty na „malém“ městě jak z pohledu klienta, tak i z pohledu lékaře či terapeuta.
Díky pestrosti programu a jednotlivých podtémat se mohli konference účastnit lékaři, fyzioterapeuti, psychologové, ale i nezdravotníci se zájmem o psychosomatiku.
Všechny případné zájemce bychom rádi upozornili, že jubilejní 10. ročník konference se bude konat již 26. ledna 2019. Zájemce o účast prosíme, aby sledovali naše webové stránky www.ckp-dobrichovice.cz.

V Dobřichovicích 14. 6. 2018
Mgr. Danuše Jandourková

 

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0