PSYCHOSOM

 

časopis pro psychosomatickou a psychoterapeutickou medicínu

Časopis zaměřený na psychosomatickou a psychoterapeutickou medicínu zařazený v seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR od r. 2015. Vychází 4x ročně. Byl založen v roce 2002 jako bulletin pro potřeby psychosomatické sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP jejím tehdejším předsedou MUDr. V.Chválou na nezávislé půdě obecně prospěšné společnosti LIRTAPS  (Liberecký institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny). Po založení samostatné odborné společnosti psychosomatické medicíny na půdě České lékařské společnosti (SPM ČLS JEP) v r. 2016 je jejím odborným médiem při udržování nezávislé vydavatelské pozice pod hlavičkou LIRTAPS.  Ambicí redakce je být k dispozici všem odborníkům, kteří se věnují rozvoji bio-psycho-sociálně orientované medicíny bez ohledu na jejich odborné zázemí ve zdravotnictví. Všechna čísla od začátku roku 2002 jsou uveřejněna na internetu a dostupná na adrese http://www.lirtaps.cz/psychosom/archiv/. Od roku 2009 je časopis registrován MK ČR E 18784 a na jeho vytváření se podílí řada pracovníků z pracovišť lékařských fakult, Pražská vysoká škola psychosociálních studií, FTVS UK a další vysoké školy. Je určen především ke spolupráci všech, kdo se podílejí na poznání a léčbě komplikovaných bio-psycho-sociálně podmíněných poruch, ať v medicínské praxi, v dalších humanitních oborech, ve výzkumu či při studiu. Časopis je indexován v ERIH Plus

Mezinárodní poradní sbor / International Advisory Board:
Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc., Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., Evangelická teologická fakulta UK, Praha
Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc., PK LF UK Plzeň, subkatedra psychosomatiky IPVZ
MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc., LEVRET, s. r. o. Praha
Prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D., Pro mente sana, Bratislava, Slovenská republika
Prof. PhDr. Anna Hogenová, Ph.D., PF UK Praha, PVŠPS Praha
Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Ph.D., katedra filosofie a dějin přírodních věd PřF UK
Doc. PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, ETF
PhDr. Jiří Libra, Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze
Mgr. Maria Mazúchová, Ph.D., Jeseniova LF v Martine, U. Komenského, Bratislava
Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze
PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D., FPH a Ped. TU Liberec
Doc. MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D. Median klinik, Berggieshubel, Deutschland
MUDr. Michaela Ročňová, Psychosomatické centrum Praha
MUDr. Alena Večeřová-Procházková, MS Psychiatrie, Praha 4 - Spořilov Praha
Doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D., VŠTVS Palestra Praha
PhDr. Ingrid Strobachová, Ústav lék. etiky a humanitních zákl. medicíny 2. LF UK Praha
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D., Ústav etiky 3. LF UK Praha-Vinohrady
MUDr. Ivan Verný, Fachartz für Psychoterapie und Psychiatrie, Curych, Švýcarsko
Prof. PhDr. Petr Weiss, Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze

  • Za přípravu a realizaci tohoto periodika odpovídá redakce.

Vydávání časopisu řídí redakční rada.
Časopis sdružuje mezinárodní tým poradců a recenzentů.
Své příspěvky, diskusi k tématům, vlastní práce z oblasti psychosomatiky či psychoterapie, recenze přečtených knih z této oblasti, úvahy atp. posílejte na adresu redakce chvala@sktlib.cz (viz pokyny pro autory zde)

PSYCHOSOM je vydáván především jako internetový časopis. Kdo by chtěl přesto dostávat v tištěné podobě, může objednat na adrese redakce menclova@sktlib.cz. Cena tištěného čísla je 110 Kč+ poštovné. Pošleme na dobírku. Předplatné na celý rok 400 Kč.

webarchiv certifikat

Tento časopis vychází nezávisle na farmaceutickém průmyslu.