PSYCHOSOM

 

 

PSYCHOSOM

časopis pro psychosomatickou a psychoterapeutickou medicínu

Časopis zaměřený na psychosomatickou a psychoterapeutickou medicínu zařazený v seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR od r. 2015. Vychází 4x ročně. Byl založen v roce 2002 jako bulletin pro potřeby psychosomatické sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP jejím tehdejším předsedou MUDr. V.Chválou na nezávislé půdě obecně prospěšné společnosti LIRTAPS  (Liberecký institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny). Po založení samostatné odborné společnosti psychosomatické medicíny na půdě České lékařské společnosti (SPM ČLS JEP) v r. 2016 je jejím odborným médiem při udržování nezávislé vydavatelské pozice pod hlavičkou LIRTAPS.  Ambicí redakce je být k dispozici všem odborníkům, kteří se věnují rozvoji bio-psycho-sociálně orientované medicíny bez ohledu na jejich odborné zázemí ve zdravotnictví. Všechna čísla od začátku roku 2002 jsou uveřejněna na internetu a dostupná na adrese http://www.lirtaps.cz/psychosom/archiv/. Od roku 2009 je časopis registrován MK ČR E 18784 a na jeho vytváření se podílí řada pracovníků z pracovišť lékařských fakult, Pražská vysoká škola psychosociálních studií, FTVS UK a další vysoké školy. Je určen především ke spolupráci všech, kdo se podílejí na poznání a léčbě komplikovaných bio-psycho-sociálně podmíněných poruch, ať v medicínské praxi, v dalších humanitních oborech, ve výzkumu či při studiu. Časopis je indexován v ERIH Plus

V poradním sboru jsou:

 • Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc., Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha
 • PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., Evangelická teologická fakulta UK, Praha
 • MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc., LEVRET, s. r. o. Praha
 • Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., Pro Menthe Sana, Bratislava, Slovenská republika
 • Prof. PhDr. Anna Hogenová, PhD., PF UK Praha, PVŠPS Praha
 • Prof. RNDr. Stanislav Komárek, PhD., katedra filosofie a dějin přírodních věd PřF UK
 • PhDr. Eva Křížová, PhD., Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a ETF
 • PhDr. Jiří Libra, Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze
 • Mgr. Lucia Mazúchová, PhD. Ústav porodnej asistencie, JLF UK, Martin
 • Prof. PhDr. Michal Miovský, PhD., Klinika adiktologie, 1. LF UK a VFN v Praze
 • PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D., Fak. přírod-hum. a pedag., TU Liberec
 • MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Median klinik, Berggieshubel, Deutschland
 • MUDr. Alena Procházková-Večeřová, MS psychiatrie, Praha 4
 • Doc. PhDr. Daniela Stackeová, PhD., VŠTVS Palestra Praha
 • PhDr. Ingrid Strobachová, PhD.,  Ústav lék. etiky a humanitních zákl. medicíny 2. LF UK Praha
 • Mgr. et Mgr. Marek Vácha, PhD., Ústav etiky 3. LF UK Praha-Vinohrady
 • MUDr. Ivan Verný, Fachartz für Psychoterapie und Psychiatrie, Curych, Švýcarsko
 • Prof. PhDr. Petr Weiss,PhD. DSc. Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze

Za přípravu a realizaci tohoto periodika odpovídá redakce.
Vydávání časopisu řídí redakční rada.
Časopis sdružuje mezinárodní tým poradců a recenzentů.
Své příspěvky, diskusi k tématům, vlastní práce z oblasti psychosomatiky či psychoterapie, recenze přečtených knih z této oblasti, úvahy atp. posílejte na adresu redakce chvala@sktlib.cz (viz pokyny pro autory zde) Uveřejněné texty podléhají licenci Creative Commons 4.0 Mezinárodní License.

PSYCHOSOM je vydáván především jako internetový časopis. Kdo by chtěl přesto dostávat v tištěné podobě, může objednat na adrese redakce menclova@sktlib.cz. Cena tištěného čísla je 110 Kč+ poštovné. Pošleme na dobírku. Předplatné na celý rok 400 Kč. 

webarchiv certifikat

Tento časopis vychází nezávisle na farmaceutickém průmyslu.