ŠTERNBERK

Zobrazení: 0

KRYL M.: Z KONFERENCE VE ŠTERNBERKU

Ve dnech 24. a 25. února t.r. se v Kulturním domě ve Šternberku uskutečnil již IV. ročník odborné integrativní konference „Psychosomatická medicína“ (tentokrát s podtitulem „Člověk v labyrintu moderní medicíny“).

Psychosomaticka konference 2Pořadatelem akce byla, tak jako v předchozích ročnících, šternberská Psychiatrická léčebna v čele s ředitelkou MUDr. Hanou Kučerovou, úvodní zdravici pronesl i starosta města Ing. Orság. Před cca 130 účastníky napříč zdravotnickými obory (ale s jasnou převahou „psycho-oborů“) pronesl úvodní přednášku chirurg prof. Pavel Pafko, který apeloval na návrat lidského a osobního přístupu vůči pacientovi v době technologického a byrokratického „obludária“, jak trefně situaci ve zdravotnictví nazval... Slavný lékař svým sdělením nastolil především zásadní témata etiky a etické komunikace ve zdravotnictví („Pohled starého chirurga na psychosomatiku v chirurgii“).

Následoval doc. Martin Anders (mj. úřadující předseda České psychiatrické společnosti ČLS JEP) se sdělením na téma „Vztah duše a těla z pohledu moderních neurověd“, věnujícím se moderním trendům výzkumu v neuropsychiatrické oblasti s důrazem na styčné body somatického a psychiatrického pohledu (např. cirkadiánní rytmicita ve vztahu k onkologické problematice, vliv úzkosti a deprese na kardiovaskulární systém a další).


V odpoledním dvojbloku somatických lékařů vystoupila MUDr. Helena Máslová z Prahy s tématem „Psychogynekologie“, v němž se obšírně věnovala nejen dopadům hormonální antikoncepce na mladé ročníky žen, ale i zanedbávaným tématům návratu k ženskosti a přirozenějšímu životnímu stylu dnešních žen, polaritám a dynamice v partnerském vztahu, jakož i celostnímu pojetí gynekologické péče, které se sama snaží již řadu let aplikovat ve své praxi.


MUDr. Eva Jašková, primářka dermatologického oddělení opavské nemocnice, vystoupila s poznatky a mikro-kazuistikami (vč. bohaté fotodokumentace) z oblasti integrovaně pojímané dermatologie, které shrnula pod název „Kůže – obraz duše“. Bc. Miroslava Langmannová, psychoterapeutická sestra otevřeného oddělení PL Šternberk prezentovala (včetně video-ukázek) výsledky své bakalářské práce na téma aerobní aktivity (cvičení na velkých míčích, jež sama vede) ve vztahu k úzkostným symptomům neurotických a psychosomatických pacientů.
Závěr prvního dne patřil dějinnému přehledu vývoje psychosomatického myšlení ve světě i u nás v přednášce primáře psychosomatického a psychoterapeutického oddělení šternberské léčebny MUDr. Michala Kryla (jenž spolu s psycholožkou psychosomatického oddělení PL Mgr. Annou Záchovou akci moderoval).


tavelDruhý konferenční den otevřel tým přednášejících z výzkumného centra „OUSHI“ při Teologické fakultě Univerzity Palackého pod taktovkou prof. Petera Tavela. Tématem byla prezentace dosavadních výsledků mimořádně zajímavého multicentrického výzkumu, sledujícího koincidenci anamnestických proměnných u takřka 18 tisíc probandů, mj. z okruhu psychiatrických a psychosomatických poruch se zaměřením na raná traumata a poruchy vztahové vazby (attachment). Prezentované a dosud nepublikované mezivýsledky se jeví nadějně nejen proto, že se potvrdila „nenahodilost“ vlivu významných negativních životních událostí na psychosomatické projevy našich nemocných, ale také proto, že se dařilo prosadit z praktického hlediska psychosomatiku jako oboru, a to jak u zastánců „evidence based medicine“, tak u státních zdravotnických institucí i plátců zdravotní péče.


PhDr. Helena Kalábová, liberecká klinická psycholožka pracující na principech daseinsanalýzy, otevřela svým sdělením „Onticita a ontologie nemoci“ průchod do filozofické oblasti zdraví (a nemoci) – v medicínském mainstreamu dalšímu opomíjenému tématu významu a konsekvencím stonání člověka. Značný ohlas (včetně emocí) vzbudil poslední bod odborného programu – kazuistické sdělení Mgr. Evy Kochtové, klinické psycholožky z psychoterapeutického odd. PL, prezentující příběh psychosomaticky stonající pacientky léčené v šestitýdenním psychoterapeutickém programu pro úzkostné a depresívní poruchy (odd. 5b). Již tak pohnutý osud mladé ženy byl dokreslen její vlastní videonahrávkou dokumentující léčbu i její zaplať bůh kladný výsledek.
Letošní ročník konference obnášel i řadu doprovodných aktivit, jako účast našeho předního naivistického malíře a šternberského rodáka pana Libora Vojkůvky, žonglérské vystoupení a následný workshop (v žonglování) mladého psychologa Vojtěcha Holického nebo taneční večer s rockovým DJ, redaktorem Českého rozhlasu Olomouc Jiřím Matějů.
Dovoluji si tímto čtenáře tohoto časopisu pozvat k osobní účasti na ročník příští. Informace budou k dispozici cca od prosince na www.plstbk.cz.

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0