KONFERENCE CKP

KATEŘINA ŠESTÁKOVÁ: LEDNOVÁ KONFERENCE V DOBŘICHOVICÍCH BYLA VYVÁŽENĚ MEZIOBOROVÁ

Dne 21. ledna 2017 proběhla v CKP Dobřichovice již 8. konference Komplexní psychosomatický přístup, tentokrát s podtitulem „Hranice v psychosomatice“.


hranice sm 66Centrum komplexní péče Dobřichovice je zařazeno do sítě psychosomatických pracovišť, která registruje Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP, a jako takové zajišťuje nejen komplexní léčbu svých pacientů, ale zároveň klade velký důraz na osvětu a vzdělávání z řad odborníků i široké veřejnosti.
Původně byly naše konference pojímány velmi komorně, ale s rostoucím zájmem o psychosomatický přístup se staly svým rozsahem i počtem účastníků většími. Přesto věříme, že prostředí, klima i atmosféra zůstávají z let minulých vřelé a určitý druh komornosti si neseme s sebou dál, což je možné vyčíst i z komentářů účastníků.
Přednášející i témata se vždy vybírají s ohledem na širokou profesní rozmanitost účastníků. Velmi si vážíme účastníků z řad fyzioterapeutů, psychologů, lékařů, ale i nezdravotnických profesí, jejichž pohled a příspěvky do diskuse jsou pro nás velmi obohacující. Pestrost oceňují i účastníci konference: „Díky za skladbu přednášejících...“, „zaujala mě různorodost příspěvků z několika odborností – to že, přednášeli na psychosomatické konferenci i fyzioterapeuti a nebylo to pouze o ´psycho´“.

Z NÁPLNĚ KONFERENCE
hranice sm 47Pozvání přijala PhDr. Naděžda Feketeová, psycholožka věnující se systemické rodinné psychoterapii dle Virginie Satirové, se svou přednáškou „Člověk je viac ako symptom“. Její přednáška poukazovala na důležitost komplexního pohledu při léčbě psychosomatických onemocnění s důrazem na začlenění pacienta do léčebného procesu.
Dále se zúčastnila fyzioterapeutka Mgr. Petra Garbová, PhD., s přednáškou na téma „Lidské tělo jako biologická a kulturní entita aneb Terapie v jiné kultuře“. Příspěvek shrnoval zkušenosti fyzioterapeutky pracující v odlišném kulturním prostředí a klimatu Blízkého východu.
Dopolední blok uzavřel lékař, psychoterapeut a supervizor MUDr. PhDr. Jan Poněšický, PhD., s příspěvkem „Za hranicemi verbální komunikace“, který přednášel o důležitosti a braní zřetele na tělesnou nonverbální komunikaci i výrazovost u pacienta i u sebe samého.

 

 

ODPOLEDNÍ BLOK BYL OTEVŘEN ČTYŘMI WORKSHOPY
hranice sm 196První byl veden fyzioterapeutkou Mgr. Jitkou Holubcovou s tématem „Kontemplativní psychologie“. Každý z účastníků si mohl tento psychologický přístup, který začleňuje buddhistická učení a praxi meditace do moderní západní psychologie, sám vyzkoušet a pocítit, jakou sílu může mít jednoduchý akt spočinutí a spojení sama se sebou.
Další workshop vedený taneční terapeutkou a psycholožkou Mgr. Klárou Čížkovou pracoval s tématem „Hranice a fyzično“. Účastníkům nabídl zážitkový, tvořivý a hravý přístup k tělesným hranicím, které nás dělí od světa a zároveň sjednocuje naše tělo do jednoho celku.
Třetím workshopem byl „Hlas a dech“ Mgr. Jany Lewitové. Na tomto workshopu si účastníci mohli skrze jednoduchá cvičení vyzkoušet, jak uvolnit své tělesné napětí, a tím uvolnit výdech. Dech odráží tělesný i duševní stav a propojuje tělo a duši. Je-li tedy dech volný, je i hlas a zpěv dobrý.
Poslední z nabídky byl diskusní workshop MUDr. Martina Seiferta „Psychosomatika očima praktického a rehabilitačního lékaře“, kde byly otevřeny otázky kompetence a možností jednotlivých zdravotnických profesí v psychosomatické péči o pacienta.
Odpolední blok přednášek otevřel internista, psychiatr a psychoanalytický psychoterapeut Doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. na téma konference „Hranice v psychosomatice“, kdy je v rámci psychosomatického přístupu na jedné straně žádáno hranice vymezovat a na straně druhé je programově překračovat. Velmi zajímavě vyzněl příměr s rozpadajícím se manželstvím a politickým vývojem v Evropě a USA.
Další přednášející byla fyzioterapeutka Mgr. Kamila Moravcová s příspěvkem „Somatická inteligence aneb Jak nám tělo pomáhá, když to mysl dovolí“. Ve své přednášce se zamýšlí, kde je hranice psychických a somatických obtíží. Vyzdvihuje důležitost vymezení hranic, stejně tak ale i důležitost vědění, jak jednotlivé oblasti propojit. Oblasti, které spolu sousedí a svou vzájemnou spoluprací vytvářejí celek.
hranice sm 139Poslední přednášející byla Mgr. Lenka Slavíková s tématem „Hranice tělesného Self“. Tato přednáška se věnovala například otázkám „Kde a jak vnímáme hranice svého tělesného Já? Jakým způsobem vstupuje prožívání vlastního těla do léčby psychosomatických pacientů? Jakým způsobem můžeme pacientům napomoci prožívat tělo jako léčivý zdroj?“
Konference byla zakončena živou moderovanou diskusí.
Velmi děkujeme všem přednášejícím, účastníkům i našim kolegům a těšíme se na 9. ročník Psychosomatické konference, která se bude konat v květnu 2018 opět v Dobřichovicích.
Za CKP Dobřichovice Bc. Jitka Vanclová a Mgr. Danuše Jandourková – koordinátorky konference

Mgr. Kateřina Šestáková, 29.3. 2017

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0