VÝZKUM

STACKEOVÁ D., KOČÍ G.: DISKRIMINAČNÍ ČITÍ U ADOLESCENTNÍCH PACIENTEK HOSPITALIZOVANÝCH S MENTÁLNÍ ANOREXIÍ.

PSYCHOSOM 2019; 17 (3-4) S.237- 264  Mentální anorexie je duševní onemocnění vyznačující se poruchou tělesného schématu, odmítáním potravy a dalšími znaky. Dle zahraničních autorů se u pacientek s mentální anorexií setkáváme s neurofyziologickými aspekty, jako je disociace, zvýšený práh bolestivosti a změna diskriminačního, taktilního, tlakového a interoceptivního čití. U pacientek s mentální anorexií byly zjištěny signifikantní odchylky při měření taktilního čití oproti zdravé populaci. V rámci této práce byl u adolescentních pacientek hospitalizovaných s mentální anorexií zjišťován práh dvoubodové diskriminace na třech lokalitách – paži, břichu, mezi lopatkami. Dále byla zjišťována schopnost vyhodnocování senzorických vjemů testem dle Petrie a tělesného sebepojetí s využitím BAT dotazníku. Výsledky byly porovnány s kontrolní skupinou. Signifikantně významná se ukázala odlišnost dvoubodové diskriminace v oblasti mezi lopatkami. Taktéž se prokázala statisticky významná odchylka v tělesném sebepojetí.

Číst více

VÝZKUM

ULRICHOVÁ a kol.: PORUCHA TĚLESNÉHO SCHÉMATU U PACIENTŮ S MENTÁLNÍ ANOREXIÍ

Mentální anorexie (MA) je psychiatrické onemocnění postihující majoritně dospívající dívky. Jednou z charakteristik mentální anorexie je porucha tělesného schématu. Pacienti trpící mentální anorexií jsou nespokojeni s vlastním tělem a může u nich docházet k poruše percepce tělesných rozměrů. Existuje řada studií dokládajících nadhodnocování tělesných proporcí u pacientů s MA.

Číst více