POLITIKA

Zobrazení: 0

Hodnocení uživatelů: 3 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

STACKEOVÁ D.: ZPRÁVA O SOUČASNÉM STAVU VÝUKY PSYCHOSOMATIKY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ČR

V tomto článku bychom čtenářům rádi předložili výsledky šetření, jež proběhlo v podzimních měsících roku 2018 na základě iniciativy výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS s cílem zmapovat současný stav výuky psychosomatiky na vysokých školách v ČR. Jménem výboru jsem jako jeho pověřený člen oslovila proděkany lékařských fakult, dále fakult, na kterých se studují nelékařské zdravotnické obory, obzvláště pak fyzioterapie, a rovněž fakult humanitních, na kterých se studuje psychologie či pedagogika. Primárním cílem šetření však bylo zmapovat stav výuky psychosomatiky u studentů medicíny.

Oslovené vysoké školy byly vybrány z databáze vysokých škol v ČR, mailové kontakty na jejich proděkany pak byly vyhledány na webových stránkách vybraných škol. Bylo osloveno celkem devět lékařských fakult, čtyři fakulty či vysoké školy, na nichž se studují nelékařské zdravotnické obory (ty, jež jsou primárně zaměřeny na vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí), a spolu s nimi tři tělovýchovné fakulty a fakulta biomedicíny na ČVUT v Praze, na nichž se studuje obor fyzioterapie, osm fakult a vysokých škol, na nichž se studuje jednooborová psychologie, a devět pedagogických fakult.
Mail s oslovením proděkanů se žádostí, aby poskytli informace o výuce psychosomatiky, byl rozeslán na začátku října 2018, tedy na začátku zimního semestru. Šetření pak bylo uzavřeno na začátku listopadu s předpokladem, že za déle než jeden měsíc již další odpovědi na výzvu nedostaneme.
Součástí mailu byla tabulka obsahující informace, o něž jsme zástupce školy žádali, konkrétně tyto: identifikační údaje dané školy/fakulty, obor studia, typ studia (bakalářské, magisterské), přesný název vyučovaného předmětu zaměřeného na psychosomatiku, typ předmětu (povinný, povinně-volitelný, volitelný), rozsah výuky a forma výuky (přednášky, semináře), jméno garanta předmětu, přibližný počet studentů, jež ročně předmět absolvují, a fakt, zda je problematika vyučovaného předmětu součástí otázek ke státním závěrečným zkouškám.
Většina oslovených škol reagovala velmi vstřícně a ochotně, ať se na jejich škole psychosomatika vyučuje či ne, za což jejich osloveným zástupcům opětovně děkujeme. Pro získání informací jsme pracovali zároveň s webovými stránkami škol, na kterých jsou zveřejňovány studijní plány jednotlivých oborů (a na něž nás někteří zástupci oslovených VŠ odkázali), můžeme tedy v tuto chvíli konstatovat, že máme dostatečné informace pro vytvoření uceleného obrazu stavu výuky psychosomatiky na vysokých školách v ČR.

VÝUKA PSYCHOSOMATIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH
Psychosomatika se jako povinný předmět dle našich současných informací nevyučuje na žádné z lékařských fakult. Na dvou lékařských fakultách se vyučuje jako předmět volitelný (z toho v jednom případě v jednom předmětu spolu s lékařskou psychologií). V jednom případě jde o předmět určený studentům všeobecného lékařství, ve druhém případě studentům zubního lékařství.
Další čtyři lékařské fakulty referují, že je u nich problematika psychosomatiky zmiňována v rámci jiných předmětů – psychologie, lékařské psychologie, psychiatrie, psychologické propedeutiky, sociálního lékařství, humanitních základů medicíny, komplexní medicíny apod., avšak velmi stručně, zpravidla jde o jednu či dvě přednášky nebo semináře.
Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně je psychosomatika akcentována mimo jiné i tím, že je zavzata přímo do názvu ústavu – Ústav psychologie a psychosomatiky.

VÝUKA PSYCHOSOMATIKY U STUDENTŮ FYZIOTERAPIE
Na dvou oslovených fakultách je předmět psychosomatika u studentů navazujícího magisterského studia fyzioterapie povinný, na jedné fakultě pak volitelný a na jedné fakultě povinně-volitelný pro studenty bakalářského studia fyzioterapie.
Podobně jako na LF je u studentů bakalářského studia zmiňována tato problematika v rámci jiných, zpravidla psychologických předmětů, na rozdíl od studentů LF mají studenti fyzioterapie ve svých studijních plánech častěji klinickou psychologii, popř. psychoterapii.

VÝUKA PSYCHOSOMATIKY U STUDENTŮ DALŠÍCH NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ
V tuto chvíli je na českých VŠ vyučována kromě fyzioterapie řada dalších nelékařských zdravotnických oborů – všeobecná sestra, zdravotní laborant, zdravotnický záchranář, radiologický asistent, adiktologie, zdravotně-sociální pracovník, nutriční terapeut, porodní asistentka, ochrana veřejného zdraví, rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, protetik-ortotik a další.
Z dostupných informací v tuto chvíli vyplývá, že problematika psychosomatiky je u většiny těchto oborů stručně zmiňována v takových předmětech jako např. zdravotnická psychologie, ošetřovatelství či psychohygiena; že by byla psychosomatika někde vyučována jako samostatný předmět, se nám zjistit nepodařilo.

VÝUKA PSYCHOSOMATIKY U STUDENTŮ JEDNOOBOROVÉHO STUDIA PSYCHOLOGIE
Psychosomatika je jako samostatný předmět vyučována u studentů psychologie na dvou oslovených fakultách/vysokých školách (jedna z nich je škola soukromá, resp. jde o fakultu soukromé VŠ se sídlem v Polsku). Na další fakultě je u studentů psychologie psychosomatika součástí výuky jiných předmětů – klinická psychologie, psychopatologie a další, a především je vyučována v předmětu psychologie zdraví a nemoci.

VÝUKA PSYCHOSOMATIKY U STUDENTŮ PEDAGOGIKY
Frekventovaným oborem na pedagogických fakultách je dnes výchova ke zdraví. Právě studenti tohoto oboru mají psychosomatiku v jednom případě jako samostatný povinný předmět, jehož problematika je součástí otázek ke státní závěrečné zkoušce. V dalším případě pak mají studenti tohoto oboru předmět teorie zdraví a nemoci a teorie náhlých poruch zdraví. Standardně pak mají studenti tohoto oboru povinný předmět psychologie zdraví. Na jedné pedagogické fakultě mají studenti tohoto oboru povinný předmět práce s tělem v pomáhajících profesích, jehož obsah je rovněž součástí otázek ke státní závěrečné zkoušce.
I u jiných pedagogických oborů se občasně setkáváme s předměty zaměřenými na sledovanou problematiku, například na jedné z dotazovaných fakult je u oboru učitelství pro mateřské školy vyučován předmět psychosomatické souvislosti v práci učitele mateřské školy či jedna z pedagogických fakult nabízí v rámci celoživotního vzdělávání kurz práce se žáky s psychosomatickými obtížemi na ZŠ a SŠ.

ZÁVĚR
Z našeho šetření nevyplývá jednoznačný závěr.
Snad lze konstatovat, že o psychosomatiku je na vysokých školách zájem a je na řadě škol ve formě samostatného vyučovacího předmětu zavzata do studijního plánu. Jde však o věc velmi nesystematickou. Na některých vysokých školách je sledovaná problematika akceptována výrazně u více studijních oborů, na některých školách není studentům psychosomatika vůbec prezentována. Můžeme se jen dohadovat, zda jde o trend ovlivněný vedením školy, garanty oborů a snad i nedostupností odborníků, kteří jsou schopni na akademické úrovni v požadované šíři psychosomatiku prezentovat (i to se v průběhu dotazování stalo, že se na nás vedení fakulty obrátilo se žádostí o doporučení přednášecího, protože mají o psychosomatiku zájem, jen nenašli vhodné odborníky pro výuku). Jen ve velmi málo případech je psychosomatika předmětem povinným. Bohužel právě ani na jedné lékařské fakultě, na něž bylo naše šetření primárně zaměřeno, není psychosomatika povinným předmětem, což není potěšující a je jistým kontrastem k faktu, že psychosomatika je jedním z oborů specializačního vzdělávání lékařů. Za jeden z významných cílů činnosti naší odborné společnosti považujeme podporu kvalitní výuky psychosomatiky na vysokých školách, přednostně lékařských fakultách, a to bylo i jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli šetření provést, abychom na základě znalosti výchozího stavu mohli lépe jednat a rozhodovat o možných krocích směřujících k jeho zlepšení.

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0