POLITIKA II

Zobrazení: 0
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

NÁVRH HLAVNÍCH TEMATICKÝCH OKRUHŮ PRO VÝUKU PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH

Výbor Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP mapuje situaci v pregraduální výuce lékařů z hlediska teorie psychosomatické medicíny. Je jasné, že je jí věnováno velmi málo pozornosti a proto jsou naši lékaři vystaveni v praxi obtížím, které jsou spojeny s psychosomatickými pacienty. Bez znalosti psychosomatiky se pak mnozí z nich uchylují k léčitelským nebo dokonce šarlatánským praktikám a jsou za to ostatními kolegy kritizováni. Ale jak se mají dovědět o psychosomatice? Proto jsme připravili návrh témat, která by bylo třeba vyučovat na lékařských fakultách.

1. ÚVOD DO PSYCHOSOMATIKY:

Historický přehled, vývoj, současnost. Základní pojmy a koncepce. Bio-psycho-sociální model. Etická dimenze psychosomatické medicíny. Oborové zařazení v ČR a systém vzdělávání; Situace v zahraničí.

2. MYSL A TĚLO; VZÁJEMNÁ INTERAKCE:

Filosofické problémy dualismu ve světle současných výzkumů; Stres a trauma. Model stres-vulnerabilita. Fyziologické mechanismy a projevy stresových reakcí. Psycho-neuro-imunologie. Interakce genetických faktorů a vlivů prostředí včetně epigenetické regulace. Lékařsky nevysvětlené příznaky (MUS), fenomén somatizace, disociace a konverze.

3. TEORIE CITOVÉ VAZBY A PERSPEKTIVA INTERPERSONÁLNÍ NEUROBIOLOGIE

Emoce jako psychobiologické fenomény ve vztahovém kontextu. Afektivní regulace, mentální reprezentace, základy subjektivního prožívání a schopnosti sdílení zkušenosti. Souvislosti s tělesnými (neurofyziologickými) procesy. Narativní koherence, integrace zkušeností, prožitků a významů jako základ zdraví a odolnosti.

4. NEMOC JAKO NÁROČNÁ SITUACE

Zdraví a nemoc. Koncept salutogeneze. Závažné a chronické onemocnění, formy zvládání a psychická dimenze této zkušenosti. Rodina a nemoc, rodina jako zdroj opory i distresu, životní cyklus rodiny. Rodina jako partner spolupráce. Bolest. Umírání a smrt.

5. PSYCHOTERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP V MEDICÍNĚ

První kontakt a rozhovor s nemocným/rodinou. Význam terapeutického vztahu a další dimenze terapeutické spolupráce. Základní dovednosti pro vedení explorativně terapeutického rozhovoru včetně motivace ke sdílení zodpovědnosti a rozhodování.
Různé formy vedení rozhovoru včetně práce s časovou osou a narativního přístupu.

6. SPECIFICKÉ TERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY I.

Stručné seznámení s psychoterapií. Hlavní psychoterapeutické modality a jejich základní předpoklady relevantní pro využití v psychosomatické medicíně (psychoanalyticko-psychodynamické; kognitivně-behaviorální; prožitkově zaměřené; rodinně/systemické; existenciální; práce s tělem). Formy psychoterapeutické spolupráce (individuální, párová, rodinná, skupinová).

7. SPECIFICKÉ TERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY II.

Farmakoterapie jako součást komplexní psychosomatické medicíny. Využití psychofarmak u somatických onemocnění a terapie bolesti. Současný výzkum využití psychedelik. Význam a základní principy interdisciplinární spolupráce.

 

Doporučená literatura v češtině

 

• Honzák, R. (2017) Psychosomatická prvouka. Vyšehrad.
• Tress, W., Krusse, J., Ott, J. (2008) Základní psychosomatická péče. Portál.
• Trapková, L., Chvála, V. (2004, 2017) Rodinná terapie psychosomatických poruch. Portál.
• Poněšický, J. (2011) Základy prevence a léčby neurotických a psychosomatických onemocnění, Portál.
• Vybíral, Z., Roubal, J. (2010) Současná psychoterapie. Portál.
• Ayers, S., de Visser, R. (2015) Psychologie v medicíně. Eick
• Faleide, A., Faleide, E., Lilleba, L. (2010) Vliv psychiky na zdraví; Soudobá psychosomatika. Grada

Doporučená literatura v angličtině

• Siegel, D. (2012) The Developing Mind. New York: Guilford
• McDaniel, S., Hepworth, J., Doherty, W. (2013) Medical Family Therapy and Integrated Care, 2nd Edition. APA
• Asen, E. ,Tomson, D., Young, V., Tomson, P. (2003) Ten Minutes for the Family: Systemic Interventions in Primary Care. Routledge
• McLeod, J., McLeod, J. (2011) Counselling Skills; A Practical Guide for Counsellors and Helping Professionals 2nd Edition. Open University Press

Literatura v němčině

• Köhle, K. et al. (2016) Uexkull Psychosomatische Medizin; theoretische modelle und klinische praxis, 8. Auflage. Elsevier.

Vybrané časopisy v češtině

• Psychosom http://www.psychosom.cz/
• Psychiatrie pro praxi http://www.psychiatriepropraxi.cz/artkey/inf-999909-0002.php
• Psychoterapie http://psychoterapie.fss.muni.cz/

Vybrané časopisy v angličtině

• Psychotherapy and Psychosomatics http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=JournalHome&ProduktNr=223864
• Clinical Child Psychology and Psychiatry: http://ccp.sagepub.com/
• Families, Systems, and Health: https://www.apa.org/pubs/journals/fsh/
• Contemporary Family Therapy https://link.springer.com/journal/10591

Zpracoval MUDr. David Skorunka, Ph.D., upraveno po diskusi na výboru SPM ČLS

 

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0