POLITIKA, KONCEPCE

Zobrazení: 0
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

DOPORUČENÉ DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ POSTUPY PSYCHOSOMATICKÉ PÉČE

ČECH, Pavel, KRYL, Michal & STACKEOVÁ, Daniela. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy psychosomatické péče. Čas. Lék. čes. 2023; 162: 238-247. ISSN 0008-7335 (Print), ISSN 1805-4420 (Online)

Dostupné on-line na: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2023-6-1/doporucene-diagnosticke-a-terapeuticke-postupy-psychosomaticke-pece-135889

V souvislosti se schválením kódu lékařského výkonu „psychosomatická intervence“ v roce 2023 vyvstala potřeba vytvoření doporučených postupů psychosomatické péče, která byla deklarována i zdravotními pojišťovnami jako nutná podmínka implementace kódu do praxe. Vedení výboru SPM tedy vytvořilo na základě tohoto požadavku text doporučených diagnostických a terapeutických postupů, který byl pojišťovnami akceptován, a následně jej publikovalo v Časopise lékařů českých.
Text se skládá ze tří částí. První, jejímž autorem je předseda SPM MUDr. Pavel Čech, popisuje doporučený pohyb psychosomatického pacienta v systému zdravotní péče vyplývající z organizace psychosomatické péče u nás. To je důležité nejen pro zdravotníky, ale i pro zdravotní pojišťovny, aby bylo zřejmé, co se v systému zdravotní péče děje s pacientem, který je indikován k psychosomatické péči, a jací odborníci a jakým způsobem se na ní mohou podílet. Autorem druhé části textu je místopředseda SPM MUDr. Michal Kryl a obsahuje popis diagnostických kategorií v oblasti psychosomatické medicíny a s ní související diferenciální diagnostiku. Na ni navazuje třetí část textu, jejíž autorkou je vědecký sekretář SPM doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D., a která popisuje základní diagnostické jednotky v oblasti psychosomatiky včetně reflexe změn a novinek, jež přináší ICD-11, resp. MKN-11, jejíž implementace do naší praxe v současné době probíhá. V přílohách najdete příklady dotazníkových metod zaměřených na screening psychosomatických poruch.
D. Stackeová, 1.1.2024

 

NOVÝ DOPORUČENÝ POSTUP FUNKČNÍ A PERSISTENTNÍ TĚLESNÉ POTÍŽE: PSYCHOSOMATICKÝ PŘÍSTUP. Pacienti s déletrvajícími tělesnými potížemi, které neodpovídají nálezům běžných lékařských vyšetření, tvoří významnou část pacientů v ordinacích praktických lékařů a pro lékaře i pro celý zdravotně-sociální systém mohou být velmi zatěžující. Dle současných vědeckých poznatků a mezinárodních doporučených postupů je potřebné tyto pacienty co nejdříve identifikovat a přistupovat k nim se zvláštním důrazem na budování důvěry ve vztahu lékař-pacient a na důslednou aplikaci bio-psycho-sociálního přístupu k jejich stonání.

Tento komplexní a v jádru lidský přístup k pacientům nazývají autoři tohoto doporučeného postupu (DP) „psychosomatický přístup“. Jistě představuje základy lékařského přístupu ke každému pacientovi nejen v primární péči, avšak u pacientů, kde běžné diagnostické metody medicíny nevysvětlují jejich potíže a běžná terapie se nesetkává s žádaným efektem, je důsledný psychosomatický přístup nutností. A to nejen kvůli pacientům, nýbrž i pro lékaře samotné, kteří si osvojením psychosomatické praxe mohou ulevit od frustrace z chybějících výsledků svého odborného snažení a z neuspokojivé komunikace s nespokojenými pacienty. V roce 2015 vznikl první DP Společnosti všeobecného lékařství zaměřený na psychosomatické potíže. Tento nový DP není pouhou aktualizací toho staršího. Své zaměření definuje mírně odlišně a také nabízí jiný pohled na problematiku funkčních a přetrvávajících tělesných potíží v souladu s aktuální světovou odbornou diskusí a dobrou praxí založenou na důkazech. V mnohých věcech se tedy tyto dva DP doplňují a praktický lékař může jistě využívat ke své praxi oba. Tento nový DP by měl však zároveň dle autorů k navigaci v problematice funkčních poruch a psychosomatického přístupu k tělesným potížím postačovat sám o sobě. Je jasné, že ne všechna doporučení budou realizovatelná ve všech regionech pro chybějící zastoupení psychosomatických a psychoterapeutických služeb. Optimální péči může také výrazně limitovat finanční dostupnost těchto odborných služeb. Autoři DP jsou přesvědčeni, že nejen zdravotní, ale i společenský a ekonomický dopad funkčních poruch a persistentních tělesných symptomů je obrovský (Rask et al., 2017) a vyžaduje urychlené zvýšení dostupnosti psychosomatické zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Této změny může být dosaženo pouze při neustálém tlaku ze strany pacientské i odborné veřejnosti na politiky a zdravotní pojišťovny a také na vzdělávací instituce. Celý text je ke stažení na: https://www.svl.cz/doporucene-postupy/doporucene-postupy-pro-pl-zpracovane-od-2023/
MUDr. Martin Seifert (Text převzat z úvodu doporučeného postupu)

 

VÝPRODEJ MONOGRAFIE PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA 2020: NÁSTROJE PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY
(kolektiv 12 autorů), knihu vydala VŠTVS Palestra

• NOVÁ CENA PRO ČLENY SPM: 100 Kč + 10 % DPH + doprava
• NOVÁ CENA PRO OSTATNÍ: 150 Kč + 10 % DPH + doprava
Kapitoly:
1. Nástroje psychosomatické léčby – biopsychosociální pohled (Chvála, Trapková)
2. Vztah mezi psychikou a tělem – psychosomatická psychoterapie, poradenství a sebeúzdravné potenciály (Poněšický)
3. Lékaři v médiích aneb stojí výroky kolegů za pozornost, souhlas či polemiku? Netradiční úvaha o psychosomatické medicíně (Skorunka)
4. Aplikace biosyntetické integrativní psychoterapie a její nástroje v léčbě psychosomatických pacientů (Večeřová Procházková)
5. Účinnost scénicko-symbolických intervencí používaných v Pesso Boyden psychomotorické terapii při navozování korektivní emoční zkušenosti (Siřínek)
6. Bojové umění jako terapeutický nástroj (Šmejkal)
7. Kvantové vědomí, kvantová medicína, kvantová psychologie a kvantová biologie – věda nebo omyl? (Fikáček)
8. Narušené vnímaní těla v kontextu patologického chování ve vztahu k pohybové a sportovní aktivitě (Stackeová, Barešová, Teryngel)
9. Naděje nebo realistické očekávání ohledně následků onkologické léčby: Má onkologický pacient dostávat neúplné, avšak optimistické vize anebo realistické informace ohledně prognózy po ukončení léčby? (Maulenová, Čadková Svejkovská)
10. Současný svět a hypertrofie symbolického myšlení (Bartoš)
11. Didaktické pojetí holismu na příkladu stoického motivačního horizontu vzhledem k celostnímu zdraví a rozvoji osobnosti (Podzimek)
12. „Nemoc se neptá…“ aneb socio-ekonomické determinanty zdraví v období neoliberální modernity (Jetmarová, Lánský)
Možnosti jsou v psychosomatické medicíně velmi široké a pestré. Právě volba individuálně vhodných terapeutických nástrojů u psychosomatického pacienta je jednou z klíčových dovedností odborníků na psychosomatiku, jež klade vysoké nároky na jejich vzdělání nejen v medicíně, ale i dalších oborech, především v psychologii a psychoterapii.
Monografie se snaží odpovědět mimo jiné také na otázku hranic jak psychosomatické medicíny, tak jejích léčebných nástrojů, a ty nejsou u této disciplíny zdaleka tak striktně dány jako u oborů jiných. Text má ambici jako první odborná monografie toho druhu u nás dát problematice nástrojů psychosomatické medicíny teoretické základy, na nichž může tento obor dále stavět.
Monografie vychází péčí doc. Stackeové z Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA jako editorky a Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP, která vydání prostřednictvím Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci finančně umožnila. Kapitoly jednotlivých autorů byly plánovány jako příspěvky na 18. konference psychosomatické medicíny v Liberci, která nemohla být kvůli pandemii uskutečněna.
Objednávky: sekretariát SPM ČLS JEP
Mgr. Katarína Kubíková, tel. 601 594 293, email: katarina.kubikova@tulsiaclinic.cz

PRAVIDLA A CENÍK INZERCE SPM ČLS JEP
Pravidla platná od 13. 06. 2023
Inzerovat lze na webových stránkách SPM po schválení inzerce výborem SPM. Cena zahrnuje rovněž emailovou rozesílku inzerce (newsletter) členům SPM.
Ceník:
1. kategorie – INFORMAČNÍ INZERCE PRO ČLENY SPM
Informační inzercí se rozumí inzerce volných pracovních míst v lékařských i nelékařských oborech (např. psychosomatika, psychiatrie, neurologie, psychologie, fyzioterapie apod.) v rámci ČR a rovněž inzerce vzdělávacích akcí souvisejících s oborem (konference, přednášky, semináře, výcviky, kurzy apod.) pro členy SPM nebo pro odborného garanta akce, pokud je členem SPM.
CENÍK INZERCE 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
1/4 strany 200 Kč 350 Kč 600 Kč
1/2 strany 350 Kč 500 Kč 800 Kč
1 strana 600 Kč 900 Kč 1200 Kč
Texty
• 1/4 strany – max 800 znaků
• 1/2 strany – max 1500 znaků
• 1 strana – max 3000 znaků
• Ke všem cenám se účtuje 21% DPH.

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0