Diskuse

BAŠTECKÁ B.: KOMENTÁŘ K ČLÁNKU EVIDENCE BASED MEDICINE? ANEB O AUTORITĚ, SVOBODĚ A ZODPOVĚDNOSTI

Vladislav Chvála mi dal k recenzi článek právníka I. Telce. „Recenzovat ho nemůžu,“ řekla jsem, „protože nejsem právník. Můžu ale napsat komentář ze své vlastní pozice a říct, proč s vyzněním článku nesouhlasím.“ „Mně se ten článek líbí, protože souzní s tím, co si myslím,“ řekl na to šéfredaktor.

Číst více

DISKUSE

PAVEL ČEPICKÝ: NĚKOLIK POZNÁMEK K ČLÁNKU K. DOLÁKOVÉ JSME NA PRAHU NOVÉHO PARADIGMATU?

Čtu-li článek K. Dolákové, nemohu se zbavit dojmu, že jejím cílem (či přáním) není „nové paradigma“, že její skutečný cíl je daleko přízemnější, nové paradigma má být jen cesta k tomuto cíli. Skutečný cíl je dostat to, čemu říká „energetické terapie“ do klinické praxe „oficiální medicíny“. Co to jsou energetické terapie (autorka používá plurál) nikde nedefinuje, omezuje se jen na – nepříliš homogenní – příklady.

Číst více

KRÁTCE

DEJTE POZOR, AŽ BUDETE SVÝM POTOMKŮM VYČÍTAT JEJICH ŠPATNÉ CHOVÁNÍ

Podle nové studie zveřejněné nedávno v časopise PLOS ONE od Roberta Svenssona se potvrzuje více delikvence u dospívajících, kteří žijí v rodinách s jedním otcem, samoživitelkou, otcem a nevlastní matkou a matkou a nevlastním otcem než u těch, kteří žijí s oběma rodiči. (Björn Johnson z Univerzity v Malmö, Švédsko)

Číst více

KRÁTCE 1

JAK MOHOU FILOPODIE BUNĚK POMOCI BUŇKÁM „MLUVIT“ NAVZÁJEM?

(HOW CELLULAR 'FINGERTIPS' MAY HELP CELLS 'SPEAK' TO EACH OTHER)
SOUHRN: Vědci rozšířili známé funkce nedoceněné buněčné struktury s možnými aplikacemi při uzavírání ran a terapii rakoviny.

Číst více

KRÁTCE 2

MOUDROST, OSAMĚLOST A OBSAH VAŠEHO STŘEVA

(WISDOM, LONELINESS AND YOUR INTESTINAL MULTITUDE)
SOUHRN: Vědci posunuli souvislost mezi moudrostí, osamělostí a biologií o krok dále a uvedli, že moudrost a osamělost podle všeho ovlivňují-nebo jsou ovlivněny-mikrobiální rozmanitostí střevního obsahu.

Číst více

KRÁTCE 2

UKAŽTE DĚTEM, KOHO LÍBÁTE!

DĚTI MOHOU POZNAT, KDO MÁ BLÍZKÉ VZTAHY, NA ZÁKLADĚ JEDNOHO KLÍČE: SDÍLENÍ SLIN.
Ukázalo se, že sdílení jídla a líbání patří mezi signály, které děti používají k interpretaci svého sociálního světa (20. ledna 2022, Zdroj: Massachusetts Institute of Technology).

Číst více

KRÁTCE 3

KDY JE TERAPIE NEJÚČINNĚJŠÍ?

Nový výzkum naznačuje, že pacienti dosahují většího pokroku v překonávání úzkosti, obav a fobií, když jsou jejich terapeutické schůzky naplánovány ráno. Studie zjistila, že ranní sezení pomohlo pacientům s psychoterapií lépe překonat paniku a úzkost a fobické vyhýbání se, zčásti proto, že hladiny kortizolu – přirozeně se vyskytujícího hormonu – jsou v té době nejvyšší, uvedla klinická psycholožka Alicia E. Meuret, Southern Methodist University, Dallas.

Číst více

KRÁTCE 3

OTEVŘENÉ PLACEBO FUNGUJE STEJNĚ DOBŘE JAKO DVOJITĚ ZASLEPENÉ PLACEBO U SYNDROMU DRÁŽDIVÉHO TRAČNÍKU
(Open-label placebo works as well as double-blind placebo in irritable bowel syndrome)

První studie svého druhu srovnává výkonnost otevřeného placeba se zaslepeným placebem

Číst více

KRÁTCE 3

CHCETE-LI, ABY SE VAŠE DÍTĚ V DOSPÍVÁNÍ VYZNALO VE SVÝCH VZTAZÍCH, VĚNUJTE SE MU HNED V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA.

Mezilidská důvěra je klíčovou součástí zdravých vztahů. Když komunikujeme s cizími lidmi, rychle odhadneme, zda jim můžeme věřit. A tyto důležité sociální dovednosti mohou být formovány naším nejranějším vztahem s pečovateli. Adolescenti, kteří měli jako batolata nejistý vztah ke svým matkám, podle nové studie s větší pravděpodobností přeceňují důvěryhodnost cizích lidí.

Číst více

KRÁTCE 4

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ MŮŽE OVLIVNIT STŘEVNÍ MIKROBIOM

(SEXUAL BEHAVIOR MAY INFLUENCE GUT MICROBIOME)
Vědci tvrdí, že muži, kteří mají sex s muži, mají jedinečné mikrobiomy, které mohou mít vliv na imunitní systém
SOUHRN: Podle nové studie může sexuální chování člověka ovlivnit jeho mikrobiom a imunitní systém a potenciálně tak zvýšit jeho riziko infekce HIV.

Číst více

KRÁTCE 4

POZOR NA VĚDECKÉ PRÁCE: AŽ 2/3 Z NICH NELZE REPRODUKOVAT!

Vědeckým výzkumem se zaštiťuje stále více i naše medicína. Co nebylo vědecky prokázáno, neexistuje. Spoléhání na vědecké důkazy může být ale ošidné. Při podrobnějším pohledu na více než 12 000 výzkumných prací o buněčné biologii rakoviny prsu pomocí automatické textové analýzy v kombinaci s umělou inteligencí „robotického vědce“ Eve se ukázalo, že jen 1/3 výsledků lze reprodukovat.

Číst více

KRÁTCE 5

RIZIKO DĚTSKÝCH PSYCHIATRICKÝCH PŘÍZNAKŮ SILNĚ SOUVISÍ S NEPŘÍZNIVÝMI EXPOZICEMI BĚHEM TĚHOTENSTVÍ

SOUHRN: Nepříznivé expozice prostředí během těhotenství-včetně těch, které nastávají před rozpoznáním těhotenství-mají značný vliv na riziko psychiatrických příznaků v dětství. Vědci pracují na objevování, vývoji a implementaci intervencí v raném věku, které mohou zmírnit některá z těchto rizik.

Číst více

POLITIKA,KONCEPCE

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ NAD VÝZKUMNÝM PROJEKTEM PSYCHO-SOMATIKY
3. 11. 2016 se uskutečnilo v prostorách Psychosomatické kliniky v Praze 6 setkání nad výzkumem v psychosomatice. Sešli se na něm zástupci větších i menších psychosomaticky orientovaných pracovišť z různých míst ČR, studenti a Tomáš Řiháček z FSS MU v Brně.

Číst více

PRO PRAXI

JAKUB MEDAL: FENOMÉN PŘENOSU V KLINICKÉ PRAXI SKUPINOVÉ PSYCHOTERAPIE

Kazuistika z jedné sese skupinové psychoterapie v rámci denního stacionáře pro léčbu úzkostných, depresivních a psychosomatických onemocnění popisuje fenomén přenosu v klinické praxi. Přenos vychází z psychoanalýzy a má důležité místo i v psychiatrii a klinické psychologii, kde může sloužit jako přirozený diagnosticko-terapeutický nástroj.

Číst více

TEORIE: PLACEBO

HONZÁK R.: PLACEBO JAKO OPOMÍJENÁ SOUČÁST LÉČBY, PSYCHOSOM 2016; 14(4), s.233-246

Placebo bylo definováno jako inertní látka, která vyvolává některé fyziologické účinky, což je ze samé podstaty nesmysl, protože inertní látka je proto inertní, že nevyvolává žádné reakce. Současné poznatky ukazují, že účinky placeba jsou psychobiologické a kulturní fenomény a že použití placeba v léčbě i výzkumu má plné oprávnění, vyžaduje ale také lepší pochopení. Význam všech psychologických aspektů léčení vyplývá i z toho, že placebo-efekt existuje i v situacích, kdy žádná inertní látka není aplikována.

Číst více

ÚVAHY 3

RADKIN HONZÁK: MODLITBA V LÉČEBNÉ PÉČI (EDITORSKÁ POZNÁMKA)

Mezi základní lidské potřeby patří potřeby biologické, psychologické, sociální a spirituální. Na ty poslední se v rámci scientismu pozapomnělo, protože spirituální zkušenosti nelze měřit standardními měřítky vědy.

Číst více

VĚDA KRÁTCE 4

ZLEPŠENÍ NÁLADY SNIŽUJE ZÁNĚT U CROHNOVY CHOROBY

Nový výzkum ukazuje, že intervence, které zlepšují náladu, mohou snížit úroveň zánětu u lidí se zánětlivým onemocněním střev o 18 procent ve srovnání s neprovedením žádné intervence do nálady.

Číst více

VĚDA KRÁTCE IV

SMÍ VĚDA DĚLAT VŠECHNO, CO UMÍ? A NEMĚLA BY RADĚJI DĚLAT, CO JE TŘEBA? s.124

Vědecký tým v Cambridge vedený profesorkou Magdalenou Zernickou-Goetzovou vytvořil umělý plod myši z jejích kmenových buněk, bez použití spermie a vajíčka. Použili tří typů buněk, každý pro jiný systém; z jednoho se vyvíjely tělesné orgány, z dalšího výživu poskytující žloutek a z posledního placenta.

Číst více

VÝZKUM

KASIA KOZLOWSKAA,B*, CATHERINE CHUDLEIGHA, GEORGIA MCCLUREA, ANN M. MAGUIREB,C AND GEOFFREY R. AMBLERB,C: VZORCE CITOVÉ VAZBY U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH S GENDEROVOU DYSFORIÍ (PSYCHOSOM 2023; 21 (3-4), PP. 117-142)

Předkládaná studie zkoumá vzorce citové vazby (attachment/ obranné postoje) a míru nevyřešených ztrát/traumat u dětí a dospívajících, kteří se prezentují na specializovaném pracovišti (multidisciplinární genderová služba).

Číst více

VÝZKUM

BAŠKOVÁ M. URBANOVÁ E., KOKAVCOVÁ T.: VÝZNAM PSYCHOFYZICKEJ PRÍPRAVY NA PRIEBEH PORODU. Psychosom 2016; 14(4), s.259-267

Cieľom práce bolo analyzovať vplyv predpôrodnej prípravy na subjektívne vnímanie bolesti, správne využívanie brušného lisu a dýchania počas pôrodu, ako aj na dĺžku prvej doby pôrodnej na základe porovnania súborov prvorodičiek, ktoré navštevovali a nenavštevovali predpôrodnú prípravu.

Číst více